• Novinky

                  • Okresné kolo vo volejbale

                   17. 12. 2019

                   Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. Po náročnom turnaji si naši chlapci vybojovali "len" tretie miesto. Aj keď turnaj nebol úplne jednoznačný predsa nám niečo chýbalo k lepšiemu úspechu. Chlapci bojovali ako mohli a treba vyzdvihnúť naozaj všetkých, pretože dali do toho čo bolo v ich silách a emóciách. Ďakujeme za reprezentáciu...

                  • Zručný mladý Horehronec

                   3. 12. 2019

                   Dňa 3. decembra boli dvere SSOŠH Železiarne Podbrezová otvorené pre tých, ktorí majú chuť súťažiť. Tohto roku prijalo pozvanie na súťaž 12 základných škôl z okresu Brezno. Dvadsaťštyri  žiakov si zmeralo sily v zručnosti a oboznámili sa s podmienkami štúdia na našej škole.

                   Súťaž na overenie vedomosti a zručností žiakov základných škôl sme organizovali už po štvrtý krát. Keď sme prišli z myšlienkou usporiadať takúto súťaž, mali sme trochu obavy, či bude záujem zo strany žiakov základných škôl dostatočne veľký a nami nastavené úlohy zvládnu. Nemali sme dostatok informácií ako sa žiaci dokážu vysporiadať z úlohami z praktickej časti zhotovením technického  výrobku a ako vedia pracovať z jednotlivými pracovnými nástrojmi.

                   Teraz to už vieme a vieme aj to, že na základných školách pochopili potrebu uberať sa rozvíjaním manuálnych zručností žiakov. Rušenie tzv. políčok a technických dielní bolo zlým krokom. Obnoviť to, čo sa raz zrušilo, vyžaduje teraz veľa úsilia a aj financií. Základné školy sa preto stále pasujú z nedostatkom potrebného materiálno-technického zabezpečenia náradím a materiálom. U nás v škole majú možnosť vidieť aké podmienky majú vytvorené naši žiaci a ako to má vyzerať po odbornej stránke. Sprevádzajúci učitelia obdivovali našu snahu a úsilie vytvárať si stále nové technické výkresy z jedinečnými nápadmi. Zatiaľ sme každý ročník zabezpečili pre žiakov iný námet na výrobok. Tento rok mali za úlohu vyrobiť dreveného snehuliaka a jednotlivé jeho komponenty pospájať pomocou kolíkových spojov. Žiaci sa úlohy zhostili veľmi dobre a je vidno, že na rozdiel z predchádzajúcich ročníkov, súťaži  predchádza  príprava žiakov učiteľmi ZŠ na jeho teoretickú časť  a rozpoznávanie a používanie jednotlivých nástrojov  im nerobí už  taký veľký problém ako v minulosti. Žiaci  zhotovovali svoje výrobky pod vedením  majstrov odbornej výchovy, ktorí výsledok ich práce aj odborne zhodnotili.

                   Po praktickej časti nasledovala teoretická časť, kde žiaci na PC vypracovávali otvorené a uzavreté otázky z odbornej časti. Po sčítaní bodov z obidvoch častí nám vyšli ich výsledky.

                    V súťaží  jednotlivcoch sa na  prvom mieste umiestnil žiak  Samuel Pančík zo Základnej školy (ZŠ) Karola Rapoša v Brezne, druhý skončil Tomáš Kňazovický zo ZŠ Predajná, a na treťom mieste sa umiestnil žiak Lukáš Veverka zo ZŠ Pionierska 2. Pekné ceny pre víťazov venovalo vedenie školy.

                   Poradie družstiev  škôl  po sčítaní bodov bolo nasledovné:

                   1. ZŠ Predajná
                   2. ZŠ Polomka
                   3. ZŠ Pionierska 2

                   Pre pedagogický doprovod žiakov sme pripravili environmentálne zamerané dopoludnie spojené s exkurziou do Hydrocentrály Jasenie, čo sa strelo s veľmi pozitívnym ohlasom u prítomných pedagógov. Naše „ďakujem“ patrí vedeniu ŽP a.s., personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie exkurzie, zabezpečenie dopravy a poskytnutie reklamných predmetov pre súťažiacich, pracovníkom Te – Hydrocentrály Jasenie, Ing. M. Filipkovi za jeho odborný výklad a  všetkým účastníkom.

                   Do galérie Zručný mladý Horehronec (3.12.2019) boli pridané fotografie.

                  • Zenit v elektronike

                   1. 12. 2019

                   Dňa 28.11.2018 sa na SPŠ Jozefa Murgaša konal 36. ročník súťaže ZENIT v elektronike. Súťaž má dlhú tradíciu a profesionalitu celej súťaže umocnila výborná organizácia v podaní dlhoročných organizátorov súťaže. Samotná súťaž pozostávala s odborného testu a praktickej realizácie. Odborný test bol náročný nielen pre súťažiacich ale aj pedagogický dozor. Praktická časť pozostávala s návrhu a výroby elektronického zariadenia, ktoré muselo spĺňať viaceré kvalitatívne parametre. Náročnosť prevedenia bola zvýšená použitím najmodernejších technológií na týchto zariadeniach. Naši reprezentanti boli v oboch kategóriách. Za kategóriu A (3. a 4. ročník) Matej Jančík a za kategóriu B (1. a 2. ročník) Pavol Mesarkin. Nášmu maturantovi sa nepodarilo v náročnej konkurenciu uspieť, ale v kategórii B sme obsadili 3. miesto, ktoré je výborným výsledkom. Žiakom gratulujeme k výsledkom a tešíme sa na ďalšie úspešne reprezentovanie školy a práce pedagógov.

                  • Naši študenti na krajskom kole 21. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve

                   27. 11. 2019

                   Dňa 27.11.2019 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto, lebo umožňuje súťaživosť žiakov stredných odborných škôl. Súťaž ZENIT sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Tento rok reprezentovali našu školu v kategórii R – ručné spracovanie kovov: Adam Račák a Timotej Kvietok, obaja z II.B triedy. Študenti svojimi prácami podali veľmi dobrý výkon a dosiahli nasledovné umiestnenie: Adam Račák 2. miesto, Timotej Kvietok 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme! Poďakovanie však patrí aj všetkým učiteľom odborných predmetov a majstrom OV, ktorí študentov pripravovali na súťaž.

                   Do galérie Krajské kolo súťaže ZENIT (27.11.2019) boli pridané fotografie.

                  • Školy školám 25.11.2019

                   25. 11. 2019

                   Pod názvom „Školy školám“ sme aj v tomto školskom roku, 25.11.2019 na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. zorganizovali pracovné stretnutie pre vedúcich zamestnancov základných škôl z nášho regiónu a partnerských stredných škôl. Stretnutie bolo zamerané na krátke predstavenie škôl a možností štúdia. Tento rok bol jeho súčasťou odborný seminár zameraný na aplikáciu nového zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

                   Lektormi odborného seminára boli zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sekcie regionálneho školstva, a  Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu.

                   Sme presvedčení, že seminár bol pre všetkých účastníkov značným prínosom a výklad lektorov objasnil aspoň niektoré úskalia pri aplikácii nového zákona do praxe.

                   Naše poďakovanie patrí personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie odborného seminára, zamestnancom MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom pracovného stretnutia.

                   Do galérie Školy školám 25.11.2019 boli pridané fotografie.

                  • Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

                   20. 11. 2019

                   Cieľom súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní je prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku, prezentácia schopností žiakov stredných škôl v programovaní a riadiacich systémov CNC strojov a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch. Motivácia študentov a pedagógov v zdokonaľovaní sa v práci s CNC riadiacimi systémami a CNC technikou a tiež propagácia moderného strojárskeho remesla používajúceho CNC obrábacie stroje. Tohto roku sa koná už 6. ročník. Každoročne sa zapájame do súťaž a naši žiaci sa umiestňujú na popredných priečkach. Tohto roku sa zásadne zmenil štatút súťaže, kde výroba súčiastky bola prioritnou úlohou. Farby našej školy reprezentoval Robert Schmidt, ktorý 19.11.2019 vyrábal program a potom aj súčiastku. Ráno riaditeľ súťaže Ing. Roman Petr z Didactic Martin s.r.o rozposlal emailom podklady a bojovalo sa doma. Potil sa Robo, aj s pedagógom, ktorý ho na súťaž pripravoval. Používať mohli všetky možné dostupné pomôcky. Návody, strojnícke tabuľky, kalkulačky tiež sa mohli radiť medzi sebou. Po vypršaní stanoveného času bolo potrebné súčiastku odfotografovať a poslať emailom. Poobede prišiel kuriér, ktorý prevzal vyrobenú súčiastku na kontrolu rozmerov. Konkurencia je silná. 19 škôl, súperov, ktorí sa tiež svedomito pripravovali. Súčiastka je odovzdaná na meranie, teraz už len čakáme na verdikt poroty. Najlepší traja postupujú do finále, kde sa hrá o zaujímavé finančné odmeny.

                  • Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019)

                   19. 11. 2019

                   Ako každoročne, tak aj tento školský rok sa žiaci, ktorí sa zaujímajú o anglický jazyk nad rámec povinností, mohli zapojiť do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Sme radi, že o účasť v tejto súťaži prejavilo záujem 14 žiakov z rôznych ročníkov, avšak postúpiť môže len jeden. Najlepšie výsledky dosiahol Peter Bošeľa, žiak IV.B, ktorý postupuje do okresného kola. Gratulujeme a želáme veľa šťastia.

                   Na druhom mieste, s rozdielom iba jedného bodu, skončil Maroš Benda taktiež zo IV.B a na treťom mieste Roman Harvan z II.B.

                   Tešíme sa, že záujem o túto súťaž sa zvyšuje a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa stretneme v takom hojnom počte.

                   Do galérie Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019) boli pridané fotografie.

                  • Súťaž Mladých elektronikov

                   7. 11. 2019

                   V dňoch 5. a 6. novembra sa naši žiaci II.A, triedy odboru mechanik elektrotechnik Adam LATINÁK a Tobiáš KUBICA, zúčastnili súťaže Mladých elektronikov na výstave Mladý tvorca, ktorá sa konala na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zastrešenie súťaže mali za úlohu ŠIOV, ministerstvo školstva a Slovenská spoločnosť elektronikov. Súťaž pozostávala s komplexného testu z elektroniky a výroby elektronického zariadenia. Táto súťaž naplno preverila pripravenosť našich žiakov na podobné úlohy v ktorých prepájajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti. Aj po vynaložení všetkých síl a použití tajných zbraní sa žiakom podarilo umiestniť sa za prvou trojicou súťažiacich na nehodnotenom mieste úspešných riešiteľov.

                • Školský autobus

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte, prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4981072