• Základné informácie

   • Školský internát je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
    Vo výchovno-vzdelávacej oblasti školský internát cieľavedome a plánovite zabezpečuje kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plní úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiakov.
    Naším cieľom je rozvíjať rozumové a fyzické schopnosti našich žiakov, rozvíjať ich nadanie, záujmy, aktivitu, samostatnosť, túžbu po tvorivosti, prehlbovať vzťah k sebavzdelávaniu, sebavýchove a k zdravému spôsobu života.

    UBYTOVANIE
    Ubytovanie je realizované priamo v budove školy. Školský internát je vybavený kuchynkou s príslušenstvom, spoločenskou miestnosťou, posilňovňou, telocvičňou a multifunkčným ihriskom.
    Na každom poschodí sú štyri bunky s vlastným sociálnym zariadením. V jednej bunke bývajú štyria žiaci v troj- a jedno-posteľovej izbe. Ubytovacia kapacita školského internátu je 108 miest.

    STRAVOVANIE
    Pre žiakov školského internátu je zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni. Žiaci majú k dispozícii čipové karty, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka.
    Výdaj stravy pondelok - piatok
    Raňajky: 06:45 - 07:30
    Obedy: 11:10 - 12:30
    Večere: 18:15 - 18:45

    Poplatok za ubytovanie vo výške 20 € a základný poplatok za stravu vo výške 40 € je potrebné uhradiť do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Uvedené poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: 0302912005/0900, var. symbol: osobné číslo žiaka uvedené na čipovej karte. Do poznámky treba písať meno a priezvisko žiaka a za aké obdobie sa platba zaslala.

    Poplatok za ubytovanie je nemenný. Poplatok za stravu si reguluje každý žiak individuálne podľa počtu odobratých jedál.

    AKTIVITY A KRÚŽKY
    Snažíme sa našim žiakom pripravovať také aktivity, ktoré sú pre nich zaujímavé, z ktorých majú radosť a zároveň podnecujú ich zdravý fyzický a psychický vývin. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa a pracovať v nasledovných krúžkoch:

    • krúžok varenia
    • krúžok šikovných rúk
    • športový krúžok


    ZAMESTNANCI
    Mgr. Ludmila Peťková - vedúci školského internátu

    Vychovávatelia:

    • Mgr. Briedová Renata
    • Lacková Zuzana
    • Kandráčová Mária
    • Mgr. Žabková Ľubica
    • Mgr. Turňová Anna


    Kontakt: sk.internat1@gmail.com

    DOKUMENTY