• Celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti

   • Celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti
     

    Zváračská škola SSOŠH ŽP realizuje projekt ZVÁRAČ podľa akreditovaného vzdelávacieho programu pre 22 dospelých účastníkov kurzu v rámci celoživotného vzdelávania v troch moduloch:

    • Modul 1: Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z-E1 v rozsahu 168 hodín
     Modul 2: Zváranie v ochrannej atmosfére taviacou elektródou Z-M1 v rozsahu 152 hodín
     Modul 3: Zváranie plameňom Z-G1 v rozsahu 195 hodín

    Vzdelávací program je zostavený do modulovej štruktúry a účastník môže absolvovať vybraný modul. Je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti zvárača. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program
    zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti.

    Charakteristika projektu ZVÁRAČ:
    Operačný program: Vzdelávanie
    Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
    Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
    Prijímateľ: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29
    Názov projektu: Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce
    Kód ITMS projektu: 26120130024
    Aktivita: 1.1 Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania
    Názov modulového vzdelávacieho programu: ZVÁRAČ
    Číslo školiacej skupiny: 6
    Miesto konania: Zváračská škola SSOSH ŽP
    Dátum konania 17.8.2015 – 29.10.2015
    Organizačná forma vzdelávania Prezenčná
    Cieľová skupina Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti zvárača
    Metódy vzdelávania Prednáška, výklad, praktický výcvik
    Profil absolventa Absolvent modulu pozná:
    • bezpečnostné ustanovenia pre zváranie príslušnou metódou zvárania, plyny používané pri zváraní, základy elektrotechniky, zariadenia na zváranie, ocele pre zváranie, zváracie materiály, technológia zvárania, normy a predpisy, deformácie a napätia, chyby a skúšky zvarových spojov,
    Absolvent modulu vie:
    • zvárať v rozsahu základného kurzu zvárania
    Požadované vstupné vzdelanie Stredoškolské vzdelanie, vek 18 rokov a dobrý zdravotný stav
    Forma záverečnej skúšky Teoretická časť – písomný test,
    Praktická časť – vyhotovenie tupých a kútových zvarov v polohe vodorovnej a zvislej
     
    Ing.Peter Mlynarčík