• Profil absolventa

    • Absolvent učebného oboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych postoch hutníckej výroby a v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú, spracúvajú suroviny a materiály, obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.

     Absolventi sú pripravení uplatniť sa pri výrobe, obsluhe, ale aj údržbe agregátov, strojných zariadení a mechanizačných prostriedkov v technológii hutníckych a zlievarenských procesov, zabezpečovať na výrobných zariadeniach produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu príslušného odboru.

     Absolvent sa uplatní v oblasti tvárnenia kovov a tepelného spracovania kovov. Ovláda technologické postupy pri tejto činnosti. Vie obsluhovať dopravné a pomocné zariadenia vo valcovniach, ťažiarniach a lisovniach. Vie vykonávať úpravy tvárnených materiálov. Je oboznámený s progresívnymi metódami v oblasti tvárnenia kovov. Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov stredných odborných učilíšť a vykonaním maturitnej skúšky.

     Absolvent má možnosť získať identifikačnú kartu zo zaškolenia rezania a drážkovania kyslíkom ZP 311-2, ktorá je preukazom odbornej spôsobilosti zaškoleného pracovníka. Absolvovanie školenia sa uskutoční podľa  bezpečnostných ustanovení STN 050600, STN 050601, STN 050610 a STN 050705. To žiaka oprávňuje rezať a drážkovať kovy kyslíkom. Odbornosť získaná absolvovaním tohto kurzu má platnosť 2 roky odo dňa vykonania vyhovujúcej skúšky. Platnosť skúšky možno predĺžiť na každé ďalšie 2 roky periodickým preskúšaním.