• Ponuka programov aktualizačného vzdelávania na šk. roky 2020/21 a 2021/22

    1. Aktívne učenie sa žiakov I – vyučovanie s minimálnym použitím didaktických pomôcok
    2. Využitie pokročilých funkcií tabuľkového procesora v práci pedagogického zamestnanca
    3. Bádateľsky orientované vzdelávanie
    4. Učebné štýly žiaka a jeho aktívne učenie sa
    5. Počítačom podporované prírodovedné laboratórium
    6. Analýza dát pomocou matematicko-štatistických metód
    7. Zdravý životný štýl
    8. Využitie informačných technológií v práci pedagogického zamestnanca
    9. Progresívne metódy tvorby komplexných úloh pre odborné vzdelávanie elektrotechnických odborov
    10. Programovanie PLC Siemens
    11. Návrh kompetenčnej matice tematického celku
    12. Kreslenie, modelovanie v SolidWorks a 3D tlač