• Zviditeľni svoj „alarm a event“

   • V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 56 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave. Projekt SSOŠH ŽP v tejto skupinke projektov nechýbal.
    Z hodnotených projektov bolo dňa 3. mája 2016 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 25 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2016, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva.
    Trojčlenný tím pedagógov SSOŠH ŽP, J. Čief, M. Pindiaková, L. Vojčíková, spoločnými silami v období pred sviatkami jari vytvorili projekt pod názvom „Zviditeľni svoj „alarm a event“. V skupine tvorcov projektu za Zriadovateľa ŽP a.s. bola aj M. Gondová, ktorej odborné a cenné rady boli tiež dôležitou súčasťou projektu. Náš projekt sa v celkovom hodnotení po započítaní všetkých bodov umiestnil na piatom mieste s počtom 31,60.
    Po zverejnení výsledkov sme sa mohli pustiť do práce. Od MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu dostaneme 2000 € a zriadovateľ prispeje sumou 586,66 €.
    Realizácia projektu je v časovom rozpätí od 1. mája 2016 do 30. novembra 2016. V tomto období sme sa v projekte zaviazali preškoliť 4 pedagógov v programovacom prostredí PROMOTIC, vytvoriť učebné texty a ukážky práce v danom prostredí.
    Školenia sa zúčastnili v dňoch od 28. júna 2016 do 30. júna 2016 P. Flaška, R. Králik, I. Štubňa, L. Vojčíková. Vzdelávanie sa uskutočnilo v priestoroch SSOSH ŽP a viedol ho lektor z ostravskej firmy MICROSYS, spol. s r.o. Ing. Kazimír Heczko.

    Stránka projektu

    Žiadosť o financovanie