• E-test

   •  

    Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
    s využitím elektronického testovania
     
    Základné informácie o novom národnom projekte z finančných zdrojov EÚ

    Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania

    Financovanie: Európsky sociálny fond (85%), ŠR (15%),

    Rozpočet celkom: 28 220 242,60 €
    (z toho: 25 654 789,62 € / ITMS kód Projektu: 26110130546; 2 565 452,98 € / ITMS kód Projektu: 26140130030 )

    Žiadateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava

    Operačný program: Vzdelávanie

    Termín realizácie: od 12.3. 2013 do 30.11. 2015

    Miesto realizácie: všetky samosprávne kraje SR vrátane BSK

    Aktivity projektu:
    1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita)
    2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

    Cieľové skupiny projektu:
    • žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ,
    • zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – napr. NÚCEM, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav,
    • študenti II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním prác na pedagogický výskum a hodnotenie kvality vzdelávania

    Hlavné ciele:
    • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
    • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
    • Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
    • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
    • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR

    Druhy testovaní:
    • Školské testovania koordinované s NÚCEM v čase dohodnutom so školou
    • Na vybraných školách certifikačné elektronické testovania (Maturita on-line, Testovanie 9 on-line)
    • učiteľské testovania, kde si učitelia sami prispôsobia a využijú už hotové testy pre svoje potreby

    Prínos pre školy:
    • Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
    • Podpora autoevalvácie školy
    • Zvýšenie prestíže školy
    • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh

    Prínos pre pedagóga:
    • Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
    • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
    • Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
    • Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu

    Prínos pre žiaka:
    • Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
    • Atraktívnejšia forma hodnotenia


     
     


    Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ