• Maturitná skúška

   • Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

    Maturitná skúška v strednej odbornej škole pozostáva z:

    1. teoretickej časti maturitnej skúšky,
    2. odbornej zložky maturitnej skúšky:
    • teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky,
    • praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

     

    Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti:

    1. Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Externá časť maturitnej skúšky sa píše zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka.
    2. Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa píše zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka.
    3. Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa na koná formou:
    1. ústnou z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky,
    2. praktickou z predmetu praktická časť odbornej zložky.

     

    Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

    1. Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
    2. Maturitnú skúšku z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak strednej odbornej školy si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
    3. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.
    4. Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

    a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

    b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     

    TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2022

    V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch

        15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
        16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk
        17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022.

    Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

     

    Maturitná skúška 2021 – Informácie pre rodičov a žiakov

     

    Právne predpisy

     

    Dôležité odkazy