• Predmet

   • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle pri SSOŠH ŽP

     

     

    V súlade so zákonom č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave škola splnila   požiadavky na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a to:

    a) spolupracuje s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou,

    b) má moderné technologické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti,

    c) poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností.

     

    Na základe kontroly odbornej komisie Republiková únia zamestnávateľov v Bratislave vydala rozhodnutie o pôsobení SSOŠH ŽP ako COVP pre hutníctvo od 23.10.2014 a Slovenská obchodná a priemyselná komora v Bratislave pre strojárstvo a elektrotechniku od 1.12.2014 na obdobie piatich rokov. COVP zastupuje štatutárny zástupca školy. 

     

    Hlavným cieľom COVP je poskytovanie žiakom školy odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností, ktorých súbor a štruktúru sa vytvára na základe požiadaviek zamestnávateľa.

     

    Hlavné úlohy COVP:

     1. odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon daného povolania a odborných činností v strednej odbornej škole s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce,
     2. realizácia ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov,
     3. tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, inovácie obsahu vzdelávacích programov,
     4. medzinárodná spolupráca v oblasti odborného vzdelávania,
     5. poradenské a servisné služby profesijného zamerania,
     6. tvorba a spolutvorba odborných učebných textov,
     7. spolupráca so základnými školami v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy a uplatnenia sa absolventov na trhu práce a osvetová činnosť,
     8. spolupráca so zamestnávateľom na ukončovaní štúdia a skúškach,
     9. motivovanie a oceňovanie žiakov,
     10. prezentácia odborných zručnosti a tvorivosti žiakov a pedagogických zamestnancov školy,
     11. realizácia celoživotného vzdelávania

    Snahou školy je priviesť školu pôsobiacu ako Centrum OVP ku komplexnej kvalite v sektore stredoškolského odborného vzdelávania a sprostredkovať všetkým pocit úspechu z výnimočnosti. Museli sme preukázať splnenie hodnotiacich štandardov COVP, čo je  zamestnávateľmi požadovaná a záväzná charakteristika kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností pôsobenia školy. Je to miera, kedy je možné vzdelávací výkon školy označiť za vzorový a označiť školu za Centrum odborného vzdelávania prípravy.

    Súčasťou COVP sú odborné učebne a dielne, ktoré ponúkajú vzdelanie pre žiakov aj pre celoživotné vzdelávanie dospelých v týchto oblastiach:

    • odborná učebňa hutníctva - výroba materiálov, ich vlastnosti, použitie v praxi
    • odborná učebňa strojárstva -  konštrukcia strojov, funkcia komponentov, montáž a demontáž strojov
    • odborná učebňa CNC strojov -  programovanie, riadiace systémy, obrábanie kovov
    • odborná učebňa mechatroniky - pneumatika, elektropneumatika, hydraulika, elektrohydraulika, senzorika
    • odborná učebňa automatizácie -  elektronika, PLC automaty, logické obvody, regulátory, mikropočítače, robotizácia
    • odborná učebňa metrológie - kontrola a meranie rozmerov, kontrola vlastností materiálov
    • dielne - pre ručné spracovanie kovov, kovanie, zváranie, strojové obrábanie sústružením, frézovaním, vŕtaním, brúsením, výroba a osadzovanie plošných spojov, elektrotechnické inštalácie, elektrotechnické meranie

    Zriadením COVP sme preukázali kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, čo je kľúčovým pre uplatnenie sa absolventov odborného vzdelávania v praxi. Požadované vedomosti a zručnosti absolventov odborného vzdelávania, súlad obsahu vzdelávania s praxou a s požiadavkami zamestnávateľov sú rozhodujúce nástroje zodpovedajúce rýchlo sa meniacim sa potrebám a očakávaniam občanov a zamestnávateľských subjektov.

     

    Škola je nadštandardne vybavená a v súčasnosti poskytuje vynikajúce materiálno-technické podmienky pre teoretické a praktické vyučovanie. Škola má dlhodobú spoluprácu so strategickým zamestnávateľom Železiarňami Podbrezová, a.s. a absolventi školy majú  garanciu zamestnania.

     

     

    Ing. Peter Mlynarčík

    Podbrezová, 9.9.2015