• Charakteristika odboru

    • Študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik poskytuje teoretickú a odbornú prípravu v rozsahu stále narastajúcich požiadaviek rozvoja automatizácie strojov, strojových systémov, zvyšovania nárokov v pohotovosti obsluhy automatických zariadení, ekonómia výroby a samotná zložitosť technických zariadení určuje obsah teoretickej a odbornej prípravy integrovaného odboru mechatronika.
     Teoretická a odborná príprava pozostáva z vybraných odborností mechaniky, elektrotechniky, priemyselnej elektroniky, automatizačnej techniky. Odborník v mechatronike je pripravovaný na schopnosť efektívne zabezpečovať prevádzkovanie, kontrolu, diagnostikovanie, odstraňovanie porúch, nastavovanie nielen mechanických systémov, ale celého komplexu technických súvislostí automatizovaných výrobných systémov.
     Odborná pripravenosť mu umožňuje vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní, opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických, hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike automatizovaných strojov. Rozsah teoretickej a odbornej prípravy vytvára predpoklady na odstraňovanie väčšiny vzniknutých porúch. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť mechatronika umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, automatizačnej techniky.
     Integrovaná teoretická odborná výchova v odbore mechatronika nájde široké uplatnenie v strojárskych a elektrotechnických odboroch, predovšetkým však v mechatronických strojových systémoch.
     Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti.
     Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.
     Absolvent je dostatočne adaptabilný aj, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
     Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ.