• Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021

   • Automatizácia hrou – Ing. Peter Flaška

    • Žiaci pracujú na PLC Siemens S7-200. Učia sa základom programovania PLC a samostatne riešia rôzne úlohy.

     

    Divadelný krúžok – Bc. Radoslav Kabáč

    • Náplňou krúžku je viesť žiakov k tvorbe divadelných foriem a performácií, k pochopeniu a významu divadla ako celku so špecifickým znakom na alternatívne respektíve avantgardné formy jeho prejavu.

     

    Easy english – Ing. Marta Orolínová

    • Krúžok je určený pre žiakov tretieho ročníka, zameraný na rozšírenie a upevňovanie znalosti v anglickom jazyku. Zábavnou a „easy“ formou s využitím možností ako internet, rôzne aplikácie a online portály sa budeme snažiť zlepšiť znalosti vo všetkých jazykových zručnostiach.

     

    Fitnes workout – Mgr. Peťková Ludmila

    • Cieľom krúžku je vyvolať záujem o pohybovú činnosť žiakov,  získať návyky pre pravidelné športovanie

     

    Hravá elektronika – Ing. Marko Rastislav

    • Krúžok sa sústreďuje na simuláciu elektronických obvodov v programe MultiSim. Úlohou krúžku je analýza zaujímavých elektronických obvodov a sledovanie funkčnosti jednotlivých elektronických súčiastok. Absolvovaním krúžku by mal žiak zvýskať hlbšiu predstavu o funkcii elektronických súčiastok, ich funkčnom zapájaní do obvodov, spôsobe a metodike analýzy obvodov. Krúžok sa taktiež zameriava na analýzu chýb v elektronických obvodoch.

     

    Informatika hrou – Ing. Juraj Pôbiš

    • Cieľom záujmového krúžku je oboznámiť študentov so základmi informatiky naučiť používať jednotlivé užívateľské programy a rôzne aplikácie informačných technológií v reálnom živote.

     

    Kreslenie a výroba na PC – Ing. Ivan Majer

    • Krúžok je určený záujemcom pre kreslenie strojárskych výkresov na PC a programovanie CNC strojov. Absolventom krúžku poskytuje vedomosti z oblasti modelovania súčiastok a číslicového riadenia technologických procesov a grafických systémov používaných v strojárstve. Zároveň umožňuje získať praktické zručnosti v základoch ovládania a programovania CNC sústruhu.

     

    Mladý mechatronik – Róbert Králik

    • Vývoj, oprava, renovácia učebných pomôcok. Demontáž vyradených učebných pomôcok na náhradné diely. Zostrojenie prípravku na ovládanie krokových elektromotorov. Využitie ovládania ovládanie krokových elektromotorov na rôznych  zariadeniach. Zostrojenie fotografickej montáže ovládanej krokovým motorom. Zostrojenie mechatronickej stavebnice Gravírovačka a jej následné zostavenie a prevádzkovanie cez Simatic.

     

    Športové hry – Mgr. Štulajterová Janka

    • Cieľom krúžku je vyvolať záujem o pohybovú činnosť žiakov,  získať návyky pre pravidelné športovanie.

     

    Varenie – Lacková Zuzana

    • V krúžku varenia si žiaci pripravujú rôzne dobroty. Naučia sa s porozumením orientovať v receptoch, ale aj slušne stolovať. A pravdaže udržiavať pri varení poriadok v kuchynke a po sebe si aj upratať.

     

    Základy včelárstva – Ing. Štubňa Ivan

    • Obsahom krúžku je oboznámenie sa so základnými aktivitami pri práci s včelami počas celého roka, nielen v teoretickej rovine, ale i v praktickej.