• Ponuka krúžkov v šk. roku 2021/2022

   • Podľa mojej chuti

    V krúžku zameranom na varenie, si vyskúšame jedlá z rôznych regiónov. Skúsime si uvariť niečo tradičné, ale aj spojiť nejaké netradičné ingrediencie a vyskúšať si novú chuť jedla. Určite sa dobre najeme a zabavíme.

    Zuzana Lacková

     

    Základy včelárstva

    Obsahom krúžku je oboznámenie sa so základnými aktivitami pri práci s včelami počas celého roka v teoretickej rovine, ale i praktickej práci so včelstvom.

    Ing. Ivan Štubňa

     

    Čitateľský a žurnalistický krúžok

    Krúžok je zameraný na 2 oblasti:

    a) aktívne čítanie kníh (beletria) v printovej a elektronickej podobe (čítačka elektronických kníh), určenie vhodnej stratégie na nákup nových kníh do školskej knižnice, výber kníh k nákupu a realizácia nákupu.

    b) informovanie o živote a práci študentov v oboch školách prostredníctvom článkov v školskom časopise Lopejík. Členovia krúžku majú možnosť podľa vlastného výberu rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti. Majú možnosť podieľať sa na príprave a tvorbe školského časopisu, a to nielen pri tvorbe textov rôznych žánrov, ale aj pri ďalších fázach tvorby časopisu (jazyková korektúra, dizajn, viazanie, distribúcia). Do časopisu môže prispieť svojimi článkami každý žiak oboch škôl.

    Mgr. Štefan Fedor

     

    Informatika hrou

    Cieľom záujmového krúžku -Informatika hrou- je oboznámiť  študentov so základmi informatiky a naučiť používať jednotlivé užívateľské programy a  rôzne aplikácie informačných technológií v reálnom živote.

    Ing. Juraj Pôbiš

     

    Diskutujeme o Európskej únii

    Popis - krúžok bude zameraný na prípravu aktivít projektu Euroscuola s cieľom zúčastniť sa pracovného dňa projektu Euroscuola v Štrasburgu. Pozor - pre žiakov 3. ročníka.

    Ing. Iveta Bruončová

     

    Kreslenie a výroba na PC

    Krúžok je určený záujemcom o kreslenie strojových súčiastok na PC, vyhotovenie výkresu následné Programovanie CNC strojov. Absolventom krúžku poskytne vedomosti z oblasti kreslenia, číslicového riadenia technologických procesov a grafických systémov používaných v strojárstve. Zároveň umožní získať praktické zručnosti v základoch ovládania a programovania CNC sústruhu. Absolvent krúžku pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Pracovať bude so softvérmi Solidworks a Sinumerik Operate. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy.

    Ing. Ivan Majer

     

    Športový krúžok

    Záujmový útvar poskytne žiakom možnosť rozšírenej športovej prípravy v čase mimo vyučovania. Prispie k všestrannému, telesnému, pohybovému a duševnému rozvoju osobnosti žiakov. Jeho cieľom je rozvoj telesného, funkčného, pohybového, psychického a sociálneho potenciálu.  Pohybová činnosť sa vykonáva spontánne pre vlastné potešenie, pričom motiváciou nie je výsledok, ale samotná činnosť. Do činnosti útvaru môžu byť zaradené aj rôzne outdoorové aktivity -  turistika, hry v prírode, minigolf.

    Mgr. Renata Briedová

     

    Fitness

    Činnosť krúžku bude zameraná na rozvoj telesného, funkčného, pohybového, psychického a sociálneho potenciálu. Hra je účinným prostriedkom výchovno-vzdelávacieho procesu, uvoľňuje nadbytok energie, agresivity, prispieva k formovaniu osobnosti a rozvoju motoriky. Športové hry sú pravidlami upravená súťaživá činnosť súperiacich strán. Cieľom záujmového krúžku je zdokonaliť sa v rôznych individuálnych a kolektívnych športoch ako napr. bedminton, basketbal, volejbal, florbal, futbal, hádzaná či softbal. Zdokonaliť sa nielen v hernej činnosti jednotlivca ale aj v pravidlách či v rozhodovaní.

    Mgr. Janka Štulajterová

     

    English for Life

    Krúžok je určený pre žiakov štvrtého  ročníka, ktorých znalosti zaostávajú vzhľadom na požadovanú úroveň a pripravujú sa na maturitnú skúšku. Zábavnou formou s využitím možností  výpočtovej techniky a  internetu sa budeme snažiť zlepšiť znalosti hlavne v komunikácii.

    Ing. Marta Orolínová

     

    SFN - Student for Nations

    Ide o krúžok rozvoja kritického myslenia, kde sa žiaci naučia triediť informácie. Vžijú sa do rolí zástupcov krajín sveta a budú riešiť problémy modernej spoločnosti pomocou simulovaných konferencií.

    Mgr. Filip Tkáčik

     

    Kritické myslenie

    V spolupráci s krúžkom SFN sa budeme venovať kritickému mysleniu a rozoberať aktuálne témy. Budeme pracovať s odbornými článkami na danú tému, riešiť modelové situácie a učiť sa argumentovať

    Mgr. Marta Sahin

     

    Hravá elektronika

    Simulácie zaujímavých elektrických obvodov v programe Multisim. Zoznámenie sa so stavebnicou Robot Qoopers a získanie skúseností a zručností pri jej stavbe a programovaní. Výber projektu a stanovenie cieľov, jeho realizácia a prípadná prezentácia.

    Ing. Rastislav Marko

     

    Biatlon a zdravotná a telesná výchova

    Krúžok je vhodný pre žiakov z tried so športovým zameraním. Krúžok je zameraný na diagnostiku jednotlivých pohybových schopností, postupný nácvik a získavanie správnych pohybových návykov s dôrazom na rozvoj silových schopností, pohybových zručností a aktívnu regeneráciu.

    Mgr. Peter Kazár

     

    Mladý mechatronik

    Výroba elektronických a mechatronických učebných pomôcok. CNC súradnicový router.

    Majster: Róbert Králik

     

    Umelecký kováč

    Výroba ozdobných predmetov z ocele na bežné používanie.

    Majster: Ing. Samuel Cipciar

     

    Krúžok logických hier

    Bude zameraný na zdokonaľovanie a trénovanie logických hier ako sudoku, piškvorky, šachy.

    Radoslav Kabáč