• Techpedia

   • Koncom minulého školského roka dostali vyučujúci predmetov elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponuku zapojiť sa do medzinárodného projektu „TECHPEDIA“. V tomto projekte sú zastúpené aj krajiny Anglicko, Nemecko, Španielsko a Česká Republika. Slovensko je reprezentované svojimi partnermi, podnikom alebo firmou zamestnávajúcimi študentov a samozrejme aj vzdelávacou inštitúciou. Slovensko zastupuje Slovenská technická univerzita v Bratislave.

    Cieľom projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Zvýšenie kvality výučby v stredných odborných školách chcú dosiahnuť ponukou širokého portfólia moderných výučbových pomôcok. Sú zamerané najmä na menšie výučbové objekty – kratšie výkladové moduly, pracovné listy, výkladové partie usporiadané do formy výkladového slovníka, testy, prekladový multimediálny mnohojazyčný slovník...

    Výučbové pomôcky budú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Materiály sú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a v slovenčine a tak nesporne pomôžu aj jazykovej príprave všetkých zainteresovaných. Učitelia a ich študenti si môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti), ktoré ich zaujmú a ktoré obohatia a spestria ich výučbu.

    Z ponuky sú pre našu školu a odbory najzaujímavejšie moduly: Automatizácia, Automatizácia domácnosti, Optoelektronika, fotonika a senzory, Bezdrôtové siete, Moderné bezpečnostné systémy, Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti, Kryptografia, počítačová kriminalita.

    V rámci projektu je rozsiahly pilotný beh, pri ktorom sú vyvinuté pomôcky dôkladne otestované. Do testovania sú zapojení súbežne aj študenti odboru mechanik mechatronik, ktorí s danými učebnými pomôckami pracujú na hodinách elektroniky a automatizácie.

    Na overenie výsledkov (t.j. miery, ako si študenti osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých v projekte), a to nielen v národnom, ale i v medzinárodnom meradle, je pripravená veľká medzinárodná súťaž: „Technická olympiáda“, do ktorej sa zapoja študenti. Finále olympiády sa bude konať v apríli budúceho roku v Českej republike, v Prahe.

    V októbri študenti na hodine elektroniky pracovali s učebnými textami na tému: „Optoelektronika, fotonika a senzory“.


    Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov