• Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

    

   Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová, ktorá je organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová v zmysle § 66 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že:

   Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 sa bude konať v utorok 21. júna 2022 o 8:00 h. v budove SSŠ ŽP na voľné miesta nasledujúcich odborov:

    

   Kód odboru

   Názov odboru

   Dĺžka štúdia

   Forma štúdia

   Ročník

   Počet voľných miest

   Duálne vzdelávanie

   2413  K

   mechanik strojov a zariadení

   4

   denná

   prvý

   16

   16

   2679  K

   mechanik mechatronik

   4

   denná

   prvý

   6

   6

   2697  K

   mechanik elektrotechnik

   4

   denná

   prvý

   6

   6

   2433  H

   obrábač kovov

   3

   denná

   prvý

   17

   17

   2275 H

   hutník

   3

   denná

   prvý

   20

   20

    

   Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo.

    

   V Podbrezovej dňa 02.06.2022

               • Novinky

                 • Netradičné vyučovanie
                  • Netradičné vyučovanie

                   12. 2. 2017

                              Dňa 30.1.2017 sa žiaci druhého ročníka odbor mechanik mechatronik a tretieho ročníka odbor hutník operátor SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v Žiari nad Hronom. Žiakom po oboznámení s bezpečnosťou boli pri vstupe na prevádzky  pridelené ochranné prostriedky. Sprevádzajúci inštruktori nám predstavili jednotlivé výrobné oddelenia : jadrovňa, odlievanie, apretovňa, automatická linka CNC strojov.

                   Celá exkurzia obohatila  teoretické poznatky  z oblasti zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielov karosérie resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov ( hliníkové bloky motorov).

                   https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

                   Žiaci sú radi, že videli danú problematiku v praxi.

                   p. Honková, Bandošová

                 • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....
                  • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....

                   12. 2. 2017

                   1.       Žiaci Kindernay, Pompura, Kürty, Siman, Belko, Poliak, Takáč spolu s p. Flaškom, p. Králikom, žiakom zo základných škôl a ich rodičom predviedli ukážky praktických úloh, ktoré sa vyučujú v odbornej učebni elektropneumatiky a mechatroniky. Pozornosť bola venovaná praktickým ukážkam zapojení pneumatických, hydraulických a elektropneumatických obvodov, návrhu riadiacich obvodov simulujúcich funkciu hydraulickej nožnice, lisu. Žiak Belko predviedol simuláciu činnosti samopalu v rôznych režimoch strelby.

                   https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/8

                   2.       Žiaci II.B spolu s p. Hudíkovou sa v multimediálnej učebni venovali konverzácií v nemeckom jazyku a súčasne konkrétnymi možnosťami preverovania vedomosti netradičnými formami.

                   3.       Žiaci II.B pripravujúci sa na maturitné skúšky z anglického jazyka sa spolu s p. Sujovou venovali aktivačným hrám na hodinách anglického jazyka.

                   4.       Žiaci Hlásnik, Lepko, Malega, Valigura, Pacek, Caban v učebni metrológia spolu s p. Honkovou zasvätili návštevníkov v oblasti merania tvrdosti ocele. Okrem merania tvrdomerom pozorovali aj mikroštruktúru ocele na monitore PC, ktorý je prepojený s daným meracím prístrojom. Veľkú pozornosť si získala novozakúpená 3D tlačiareň.

                   https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/10

                   5.       V elektrolaboratóriu si pripravili žiaci Brzko, Putnok ukážky súčasne prebiehajúceho projektu TECHPEDIA a to učebné texty, pracovné listy a online testy z predpísaných tém zahrňujúcich učebné osnovy predmetov so zameraním na elektrotechniku. Ďalší projekt pod názvom Grafické systémy v odbornom vzdelávaní priniesol pre školu programovací prostriedok PROMOTIC, ktorý Na konkrétnych príkladoch vizualizácie technologických procesov návštevníkom predstavili žiaci Jančiar a Patráš. Posledná dvojica Dekrét a Ťažký vymenili konkrétne meracie prístroje za počítač a softver MULTISIM, na ktorom simulovali jednoduché elektrické merania a základné zákony elektrotechniky. Okrem toho prezentovali aj vyučujúcimi vytvorené učebné texty pre elektropredmety.

                   https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/7

                   6.       Meranie pokračovalo aj v učebni strojárskych predmetov, kde už žiaci prvého ročníka odboru obrábač kovov spolu s p. Pôbišom ukázali jednoduché strojárske merania. Potenciálni žiaci našej školy okrem merania prejavili záujem o konkrétny obsah odborných strojárskych predmetov a ich ďalšie uplatnenie spolu s benefitmi tohto štúdia.

                   https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/14
                    

                   7.       Vestibul sa premenil na automobilový trenažér a p. Zákalicky spolu so žiakmi Muránskym a Bodnárikom mali pod palcom všetkých motoristov, ktorí si jednoducho mohli zajazdiť.

                    

                   8.       Priestory dielní sa prezentovali formou štyroch skupín :

                   a.        II.A odbor – mechanik strojov a zariadení, hutník operátor spoločne s p. Fraňom, p. Kňazovickým mali na svedomí ukážky kovania

                   b.       III.D odbor – obrábač kovov s p. Hruškom programovali CNC stroje

                   c.        III.C odbor – mechanik mechatronik s p. Kánom prezentovali stavebné roboty

                   d.       II.A odbor – mechanik strojov a zariadení s p. Piatrovom oboznámili prítomných s prácou na sústruhu, kde z obrobku vytvorili jednoduchý svietnik.

                   https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/11

                   A na záver?

                   Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Veríme, že naše priestory a ukážky činností žiakov pozitívne ovplynia Vaše rozhodnutie pre štúdium na našej škole. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............

                  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.........

                   15. 1. 2018

                   30. január 2018 

                   Tešia sa na Vás žiaci študujúci v odboroch hutník operátor, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení a obrábač kovov. 

                   Ukážeme vám,

                   kde sa učíme,

                   kde praxujeme,

                   čo sa v jednotlivých odoboroch vyučuje,

                   kde oddychujeme cez prestávky

                   a aký je náš jeden bežný vyučovací deň. 

                 • ROPE SKIPING.....
                  • ROPE SKIPING.....

                   4. 12. 2017

                   Dňa 8.12.2018 (piatok) v čase 1. - 3. vyučovacej hodiny sa v priestoroch telocvične uskutoční súťaž v preskokoch na švihadle a žonglovaní s futbalovou loptou. Zúčastniť sa môže každý. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info dajú telocvikári...

                  • ZENIT - strojárstvo

                   1. 12. 2017

                   Naši študenti na krajskom kole 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...

                    

                   Dňa 29.11.2017 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT
                   v strojárstve.
                   Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto,
                   lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo stredných odborných škôl. Práca
                   s talentami sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného
                   na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických
                   odboroch. Všetky kategórie pozostávali z teoretickej a praktickej časti.
                   Tento rok súťažilo šesť študentov našej školy v troch kategóriách. V kategórii B1/ručné
                   spracovanie kovov/:Brucháč Pavol a Dubéci Denis /II.A/, v kategórii B2/strojné obrábanie
                   kovov/:Kurák Jakub a Javorčík Erik/II.C/, v kategórii C/programovanie CNC strojov/:
                   Pavelka Norbert/II.C/ a Muránsky Jakub/II.B/.Všetci študenti svojimi prácami podali veľmi
                   dobrý výkon...najlepšie umiestnenie dosiahli:
                   Muránsky Jakub-druhé miesto v kategórii CNC
                   Pavelka Norbert-tretie miesto v kategórii CNC
                   Poďakovanie patrí všetkým učiteľom odborných predmetov, majstrom OV, ktorý pripravovali
                   našich študentov na súťaž.

                   Ing. Pôbiš, učiteľ odborných predmetov

                  • Školský autobus......

                   30. 11. 2017

                   Ubehlo niekoľko dní od vyplnenia dotazníka "Školský autobus". Pár info a vyhodnotenie dotazníka môžeme poďakovať p. Pindiakovej. Takže 201 žiakov SSOŠH ŽP a SGŽP sa vyjadrilo následovne: 83,6% respondentov dochádza do školy autobusom76,6% respondentov má záujem o cestovanie školským autobusoma ďalšie výsledky......

                 • Ďalšie tretie miesto.......
                  • Ďalšie tretie miesto.......

                   23. 11. 2017

                   Dňa 27.11.2017 sa opäť stretli stredné školy a zmerali si sily v športe. Tento krát v basketbale. Po náročných zápasoch, v ktorých bojovalo päť družstiev na približne rovnakej úrovni rozhodlo naozaj len málo. Naši žiaci sa nakoniec umiestnili na peknom treťom mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy...

                   IV.B Viktor Babka, Roman Švantner, IV.A Daniel Horváth, III.A Šimon Bubelíny, II.B Adam Klement, II.A Nicolas Mejri, Ján Šutinský, Vratko Tomek, Michal Caban

                 • Olympiáda v nemeckom jazyku
                  • Olympiáda v nemeckom jazyku

                   22. 11. 2017

                        Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v stredu 22. 11. 2017 v čase od 08:00 do 12:00. Bola určená pre všetky ročníky (1-5) a pozostávala zo štyroch častí.

                        Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.

                        Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.

                        Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.

                        Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a dve témy - o škole, móde,  vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal väčšinou podobu krátkeho komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.

                        Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (2.A), Miroslav Čunderlík (3.B), Dominik Géč (3.B), Kristán Móro (4.A), Marek Dacho (5.C), Adam Takáč (5.C) a Viktor Martinec (5.C). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Kristán Móro (4.A) a Miroslav Čunderlík (3.B).

                         Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

                    

                   Autor: Jana Hudíková

                • Školský autobus

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte, prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4793319