•  
      
     Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania
     • ITMS kód Projektu: 26110130588
     • Miesto realizácie: Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
     • Termín realizácie: 01.02.2014 – 31.07.2015 (18 mesiacov)
     • Operačný program: OP Vzdelávanie
     • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
     • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
     • Kód výzvy: OPV – 2012/1.1/08 – SORO
     • Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
     • Výdavky projektu:
      Celkové oprávnené výdavky projektu: 252 580,77 €
      Nenávratný finančný príspevok z ESF a ŠR (95%): 203 958,97 €
      Vlastné zdroje financovania (5%): 12 629,04 €
     • Cieľ projektu:
     Uskutočniť obsahovú prestavbu odborného vzdelávania s cieľom pripraviť absolventov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
     • Hlavné aktivity projektu:
     Názov aktivity 1.1 Tvorba učebných textov a učebných materiálov a s tým súvisiaca inovácia didaktických prostriedkov
     Názov špecifického cieľa 1. Inovácia obsahu, metód a didaktických prostriedkov odborného vzdelávania podľa potrieb trhu práce
     Cieľ aktivity Vytvorenie učebných textov a učebných materiálov a obstaranie IKT a didaktických prostriedkov na praktické overovanie zložitých mechatronických systémov na báze priemyselných automatov
     Termín realizácie aktivity 01.02.2014 – 31.07/2015
     Výstupy aktivity Učebné texty a učebné materiály
     - učebné texty – 1 ks
     - prezentácie – 128 ks v digitálnej podobe
     - pracovné zošity – 8 ks
     - testy – 6 ks
     Tvorba učebných textov a učebných materiálov pre vyučovanie rozvijajúce kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie žiakov so zameraním na mechatroniku a súvisiace odbory.
     Didaktické prostriedky a IKT vybavenie.
     Názov aktivity 2.1 Príprava pedagogických zamestnancov zameraná na potreby modernej školy
     Názov špecifického cieľa 2. Rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov školy potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
     Cieľ aktivity Schopnosť pedagogických zamestnancov používať vo vyučovacom procese poznatky programovania PLC, senzoriky, a interaktívne technoĺógie, ktoré úzko súvisia s nákupom IKT a didaktických názorno – učebných pomôcok
     Termín realizácie aktivity 01.04.2014 – 31.07.2015
     Výstupy aktivity 4 vyškolení pedagogickí zamestnanci - Senzorika
     4 vyškolení pedagogickí zamestnanci – Základy PLC/SPS – S7 Simatic
     10 vyškolení pedagogickí zamestnanci - Interaktívne technológie vo
     vyučovaní
      
     • Pracovný tím
      
     Riadiace a administratívne kapacity:
     Projektový manažér Mgr. Jozef Zákalický
     Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1. Ing. Anna Čukanová
     Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1. Ing. Lucia Vojčíková
     Finančný manažér Ing. Zdenka Jakočková
     Účtovník Dáša Lehocká
     Manažér publicity Externý pracovník - dodávka služieb
     Pracovník pre verejné obstarávanie Externý pracovník - dodávka služieb
     Manažér monitoringu Externý pracovník - dodávka služieb
     Odborné kapacity:
     Expert 1 Ing. Anna Pavlusová
     Expert 2 Ing. Anna Čukanová
     Expert 3 Ing. Peter Mlynarčík
     Expert 4 Ing. Ivan Majer
     Expert 5 Ing. Vlasta Kyseľová
     Expert 6 Ing. Ivan Štubňa
     Expert 7 Stanislav Piatrov
     Expert 8 Ing. Peter Flaška
     Expert 9 Ing. Miriam Pindiaková
     Expert 10 Ing. Lucia Vojčíková
     Expert 11 Mgr. Juraj Čief
     Expert 12 Mgr. Martina Završanová
     Expert 13 Róbert Králik
     Expert 14 Tibor Kňazovický
     Expert 15 Bc. Miroslav Hruška

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES
     www.esf.gov.sk, www.asfeu.sk

      

     • Publicita projektu


     • Vzdelávanie pedagógov
      (Podbrezovan 1/2015)


      Úspešné ukončenie vzdelávania pedagogických pracovníkov v projekte Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiace inovácia obsahu a metód vzdelávania (ITMS:261 10130588).
      Dňa 18. a 19. decembra bolo úspešne ukončené vzdelávanie pedagógov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP záverečnou skúškou – overením profesijných kompetencií. V mesiacoch november a december 2014 sa zúčastnilo vzdelávania desať učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy v školských učebniach vybavených potrebnou technikou. Vzdelávanie bolo zamerané na využívanie prostriedkov informovaných a komunikačných technológii vo vyučovacom procese a na prezentácii v spojení s interaktívnou tabuľou. Pedagogickí pracovníci sa oboznámili s prezentačnou grafikou pre účely tvorby digitálneho obsahu vyučovacej hodiny a samozrejme, s pracovným prostredím pre jej tvorbu. Jedným z cieľov bola aj tvorba štruktúry digitálneho obsahu vyučovacej hodiny a jej projekcia ako súčasť záverečnej práce. Medzi interaktívne pomôcky potrebné pre realizáciu modernej výučby, okrem interaktívnej tabule, patrí aj vizualizér, digitálna kamera, digitálny fotoaparát, interaktívny dátový projektor, digitálne pero, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania. Školenie úspešne realizovala spoločnosť GAMO, a.s., pobočka Liptovský Mikulš.

      Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity

       

      Vzdelávania pokračujú...
      (Podbrezovan 4/2015)


      Pedagogickí zamestnanci Súkromnej strednej odbornej školy v rámci projektu „Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ (ITMS: 26110130588), pokračujú vo vzdelávaní.
      Skupina štyroch vyučujúcich (učiteľov a majstrov odborného výcviku) v odbore mechanik mechatronik, sa prvý februárový týždeň zúčastnila vzdelávania v oblasti snímačov pod vedením lektora Ing. Romana Ružarovského.
      Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, v učebni elektropneumatiky. Začiatok bol venovaný základom senzorovej techniky a cez definície rôznych druhov senzorov, ich fyzikálnych princípov, sa dostali k jednotlivým bežne používaným senzorom automatizačnej techniky - ako magnetické, indukčné, optické a ultrazvukové. Veľmi podnetnými boli hlavne konkrétne merania vzdialenosti a dráhy indukčným, optickým a ultrazvukovým analógovým senzorom. Okrem týchto meraní bolo pútavé určovanie materiálu prostredníctvom analógových senzorov, v neposlednom rade aj technika zapájania tenzometra na meranie hmotnosti, sily a tlaku. Jednotlivé praktické úlohy boli spojené s následnou diagnostikou.
      Štvordňové snaženie bolo ukončené získaním certifikátu a množstvom podnetných informácií, potrebných k vzdelávaniu študentov, ktorých pripravujeme pre prax. Lektorovi ďakujeme za vedomosti, potrebné pre našu následnú prácu, doplnené príkladmi z odbornej praxe a príjemnú pracovnú atmosféru počas spoločne prežitých dní.

      Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity

       


      Posledné vzdelávanie v rámci projektu...
      (Podbrezovan 8/2015)


      Pedagogickí pracovníci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP v rámci projektu „Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ (ITMS: 26110130588) sa posledný raz stretli pod vedením lektora - Ing. Tomáša Bezáka, PhD.
      Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej, v učebni elektropneumatiky. Po získaní nových vedomosti v oblasti snímačov pokračovali pri nadobúdaní vedomosti z oblasti Základy programovania na PLC/SPS – v prostredí S7 Simatic.
      Pre začiatok vzdelávania bolo potrebné venovať priestor základnej stavbe riadenia SIMATIC S7 a širšiu pozornosť úlohe vstupných a výstupných modulov. Ďalší vzdelávací deň bol venovaný jednotlivým druhom programovacích jazykov a konkrétnej štruktúre programu SIMATIC S7. Po nadobudnutí teoretických vedomostí pokračovali v tvorbe konkrétnych jednoduchých programov, ich následnému nahrávaniu do systému a testovaniu ich činnosti. Počas testovania si vysvetlili prácu s ukazovateľom stavu, uložením potrebných signálov. Veľmi dôležitou časťou v programovaní je PLC časovač, ktorému venovali jeden vzdelávací blok. V závere stretnutia si vysvetlili archiváciu a dearchiváciu SPS programov.
      Štvordňové snaženie bolo ukončené získaním certifikátu a množstvom podnetných informácií, potrebných k vzdelávaniu študentov, ktorých pripravujeme pre prax. Lektorovi ďakujeme za vedomosti potrebné pre našu následnú prácu, doplnené príkladmi z odbornej praxe a príjemnú pracovnú atmosféru počas spoločne prežitých dní.

      Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity

       


      Zo záverečnej konferencie
      (Podbrezovan 13/2015)


      Pedagogickí pracovníci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová v rámci projektu „Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“(ITMS: 26110130588)“ sa poslednýkrát stretli na pracovnom workshope.
      Konferencia sa uskutočnila 29. júna 2015 v priestoroch klubovne Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a svojou prítomnosťou ju podporili Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka ŽP a Ing. Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP.
      Záverečné hodnotenie otvorila riaditeľka súkromnej školy Ing. Anna Pavlusová. Zhrnula priebeh projektu a informovala o pomoci, ktorú sme dostali na jeho začiatku, od zriaďovateľov a personálnej riaditeľky. K slovu sa dostal Mgr. Jozef Zákalický, ktorý vymenoval jednotlivých zúčastnených členov projektu. Každý člen k 30. júnu 2015 ukončil všetky svoje povinnosti. Dosiahnuté výsledky prezentovali traja zúčastnení. Ako prvá vystúpila Ing. Lucia Vojčíková s prezentovaním jednotlivých vzdelávaní formou vytvoreného filmu z nadobudnutej fotodokumentácie. Za tónov romantickej hudby mali možnosť účastníci workshopu nasať atmosféru jednotlivých vzdelávaní. Vystúpenie menovanej pokračovalo prezentáciou úlohy Experta 6 a vytvoreným pracovným zošitom potrebným na predmet Informatika v odbore mechanik mechatronik. O svojej práci podala informácie aj Ing. Miriam Pindiaková, Expert 9. Jej práca bola zameraná na tvorbu pracovného zošita a súbor prezentácií na predmet Mechanika už menovaného odboru. Za majstrov odborného výcviku vystúpil Stanislav Piatrov, Expert 7 a pred všetkými zúčastnenými prezentoval časť aktivity, zameranej na teoretické vyučovanie a odborný výcvik a jednotlivé možnosti práce s ňou na učive Meranie tvarov. Po zhodnotení jednotlivých aktivít sa k slovu dostali hostia, ktorí poďakovali za príjemné stretnutie a záslužnú prácu projektovému tímu v oblasti vzdelávania. Záverečné slová riaditeľky škôl mierili aj do oblastí, kde by sa v budúcnosti ešte dali získať projekty zamerané na pomoc pri vzdelávaní a budovaní jednotlivých odborných učební. Záverom tohto stretnutia boli rozhovory, po ktorých si účastníci v skupinkách mali možnosť pozreli vybudované učebne mechatroniky s názornými ukážkami prác jednotlivých študentov, vedených Ing. Petrom Flaškom.

      Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity