• Charakteristika odboru

    • Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník so  všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami. Spôsobilosti v oblasti osobnostného rozvoja charakterizujú absolventa ako človeka  s vedomím vlastnej identity, adekvátnym sebavedomím a primerane rozvinutými komunikatívnymi a sociálno-interakčnými schopnosťami, v oblasti práce, sociálneho a osobného života ako iniciatívneho a zodpovedného, schopného kooperovať s inými ľuďmi, prispôsobovať sa meniacim sa spoločenským a pracovným podmienka a dostatočne motivovaného na celoživotné vzdelávanie v zmysle osvojovania si nových vedomosti a aktívneho vyhľadávania nových možnosti sebarealizácie. Na to je absolvent vybavený adekvátnymi poznatkami, vedomosťami, zručnosťami.

     V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Dobre sa orientuje v technologických postupoch a je  pripravený tak, aby sa mohol uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov. Správne sa orientuje v príslušných technických normách a technických predpisoch. Je oboznámený so základnými spôsobmi spracovania technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov a zariadení. Vie správne používať meradlá a ovláda vhodnosť merania pre dané pracovné postupy. Upravuje pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny.  Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Získaná kvalifikácia sa potvrdí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list.

     Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore, štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov. Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu  pre absolventov učebných odborov nadväzujúcom na odbor štúdia (2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov) a vykonaním maturitnej skúšky. Odbornú kvalifikáciu si absolventi môžu rozšíriť v špeciálnych kurzoch.