• Profil absolventa

    • Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov v hutníckych prevádzkach. Je schopný pracovať na konvenčných strojoch hutníckej výroby, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch výroby materiálov. Absolvent je pripravený tak, aby sa mohol uplatniť pri obsluhe konvenčných výrobných zariadení s rôznym stupňom automatizácie. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti.
     Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať ako:

     •    Hutník operátor
     •    Operátor tvárniaceho zariadenia
     •    Operátor stroja na valcovanie kovov
     •    Operátor redukovne vo valcovniach
     •    Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov
     •    Peciar
     •    Tavič

     Získané vedomosti dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásad humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.