• Možnosti štúdia v školskom roku 2018/2019:

   • HUTNÍCTVO
    2262 K hutník operátor - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou 
    Vykonáva činnosti valciara, tvárniča, ťahača, prípravára vsádzky, taviča, technika, majstra, dispečera, operátora alebo kvalitára a kontrolóra v oblasti hutníckej výroby a technických rezortov, ktoré používajú kovové materiály a technológie spojené so zušľachťovaním kovov a ich vlastností. Počas štúdia v rámci odborného výcviku absolvuje základný kurz zvárania.
     
    STROJÁRSTVO
    2413 K mechanik strojov a zariadení - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
    Vykonáva činnosti, pri ktorých samostatne opravuje, zostavuje, nastavuje, oživuje a skúša široký sortiment prístrojov, strojov a zariadení, ale aj činnosti konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, Ovláda meracie a kontrolné zariadenia. Počas štúdia v rámci odborného výcviku absolvuje základný kurz zvárania.

    2433 H obrábač kovov - 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou 
    Vykonáva práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov, pri výrobe kovových a nekovových súčiastok sústružením, frézovaním, brúsením a inými spôsobmi obrábania podľa technického výkresu.

    2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia - 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou
    Vykonáva kvalifikované činnosti pri výrobe, renovácii súčiastok, montáži, kontrole, oprave a údržbe strojov, prístrojov a zariadení. Diagnostikuje a odstraňuje poruchy na výrobných zariadeniach. Počas štúdia v rámci odborného výcviku absolvuje základný kurz zvárania.
     
    ELEKTROTECHNIKA
    2679 K mechanik mechatronik - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
    Vykonáva základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní, opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických, hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike automatizovaných strojov. Absolvent má možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti oprávňujúcu vykonávať činnosti na technickom elektrickom zariadení. 

    2697 K mechanik elektrotechnik - 4-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou 
    Vykonáva kvalifikované činnosti v oblasti elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke údržby elektrotechnických zariadení. Absolvent má možnosť vykonať skúšku z  odbornej spôsobilosti oprávňujúcu vykonávať činnosti na technickom elektrickom zariadení.

    2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika - 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou
    Vykonáva kvalifikované činnosti podľa technickej dokumentácie pri zostavovaní, opravách a údržbe elektrických strojov, prístrojov a zariadení. Absolvent má možnosť vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti oprávňujúcu vykonávať činnosti na technickom elektrickom zariadení.

     

    ŠKOLA ŽIAKOM PONÚKA
    • moderný Školský vzdelávací program,
    • bezplatné vzdelávanie,
    • štúdium prepojené s praxou,
    • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
    • kvalifikovaný pedagogický zbor,
    • moderné metódy vzdelávania,
    • mesačné motivačné štipendium do 100 €,
    • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
    • navyše pre všetky učebné odbory mesačné motivačné štipendium do výšky 61 €,
    • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
    • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu
    • programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
    • novovybudovanú oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
    • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
    • bezplatne ISIC kartu,
    • bezplatne školský autobus,
    • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
    • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
    • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
    • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
    • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.

     

    ŠPORT
    • futbal, hokej, cyklistika a biatlon,
    • futbalové družstvá mladšieho a staršieho dorastu v I. lige v kategórii Útvaru talentovanej mládeže
    • komplexné materiálne zabezpečenie,
    • dvojfázový tréningový proces,
    • letné a zimné sústredenia,
    • rehabilitácia, bazén, sauna, masáže.
     

     

    PODMIENKY PRIJATIA
    - ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie,
    - preukázanie požadovaných vstupných vedomostí z profilových predmetov formou prijímacieho konania,
    - dobrý zdravotný stav.