• Prehľad o odbore

    • Kód a názov ŠVP

     • 22 H U T N Í C T V O


     Názov ŠkVP

     • Hutníctvo – tvárnenie kovov – dodatok č.1


     Kód a názov študijného odboru

     • 2262 N hutník operátor


     Dĺžka štúdia

     • 2 roky


     Forma výchovy a vzdelávania

     • Externá – kombinovaná


     Poskytnutý stupeň vzdelania

     • Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A


     Vyučovací jazyk

     • Štátny jazyk - slovenský


     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     • ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
     • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania - dobrý zdravotný stav


     Spôsob ukončenia štúdia

     • maturitná skúška - odborná zložka maturitnej skúšky


     Doklady o získanom stupni vzdelania

     • vysvedčenie o maturitnej skúške


     Doklady o získanej kvalifikácií

     • vysvedčenie o maturitnej skúške
     • výučný list


     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

     • Výkon činností galvanizéra, moriča, taviča, peciara, technika, majstra, dispečera, operátora alebo kvalitára a kontrolóra najmä v oblasti hutníckej výroby a technických rezortov, ktoré používajú kovové materiály a ich technologické spracovanie.


     Možnosti ďalšieho štúdia

     • Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.