• Ak chcete o našej škole vedieť viac, napíšte nám, alebo nás osobne navštívte.
    Na Vaše otázky radi odpovieme, či už prostredníctvom on-line formulára alebo pri osobnom stretnutí.
   • Nové rovnošaty

   • Pohodlný strih, príjemné materiály - to sú naše nové rovnošaty!
  • Slávnostné ukončenie školského roka

   Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční

   30. júna (utorok) o 8:15

   na parkovisku pred školou. V tento deň pôjde aj školský autobus s odchodom o 7:30 zo železničnej stanice v Brezne, so zastávkami vo Valaskej a Chvatimechu. Pripomíname, že k slávnostnému ukončeniu školského roka patrí aj slávnostné oblečenie – školská rovnošata!

  • Voľné pracovné miesto

   Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, organizačná zložka Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová hľadá učiteľa matematiky.

   >>Viac informácií<<

  • Druhé kolo prijímacieho konania

   V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.2020/11399:1-A2200 z dňa 29.4.2020, o termínoch, organizácii a hodnotení  prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade

   rozhodla

   o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

   Počty voľných miest na prijatie v jednotlivých odboroch:

   Študijné odbory:

   • 2262K hutník operátor – 17 miest
   • 2413K mechanik strojov a zariadení – 15 miest
   • 2679K mechanik mechatronik – 1 miesto
   • 2697K S 4 2 mechanik elektrotechnik – 2 miesta 

    

   Učebné odbory:

   • 2275H hutník – 14 miest
   • 2433H obrábač kovov – 3 miesta

    

   Prihlášku je potrebné zaslať do 19. júna 2020 poštou na adresu školy, elektrinicky na adresu ssosh@ssosh.sk alebo prostredníctvom portálu Edupage. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení.

   Pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest platia rovnaké kritériá ako pre prvé kolo prijímacieho konania.

  • Informácie pre prijatých žiakov

   AKTUÁLNE:

   24. júna 2020 v čase 7:00 – 15:30 hod.

   v kancelárii riaditeľa Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová

   sa pre prijatých uchádzačov uskutoční vybavovanie administratívnych záležitostí súvisiacich s nástupom na strednú školu. Je potrebné, aby sa ho zúčastnil prijatý uchádzač spolu so zákonným zástupcom.

   V prípade, že Vám uvedený termín nevyhovuje, prosím kontaktujte nás telefonicky na  048/6712 725 resp. mailom na ssosh@ssosh.sk, na dohodnutie si náhradného termínu.

   ––––––––

   Už v tomto období potrebujeme zistiť u prijatých žiakoch tieto údaje: číslo účtu, záujem o cudzie jazyky, etickú/náboženskú výchovu a veľkosti pracovného oblečenia. Uvedené údaje zadáte v nasledujúcom dotazníku:

   >> Dotazník pred nástupom na štúdium <<

   V prípade záujmu o ubytovanie v Súkromnom školskom internáte je potrebné vyplniť nasledujúcu elektronickú žiadosť:

   >> Žiadosť o prijatie do Súkromného školského internátu <<

   Dotazník a žiadosť prosíme vyplniť do stredy 10. júna 2020.

    

   Výsledky prijímacieho konania
   do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

   Výsledky prijatia do jednotlivých študijných odborov:

    

   Výsledky prijatia do jednotlivých učebných odborov:

    

   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Podpísané potvrdenie doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného alebo odfoteného tlačiva prostredníctvom e-mailu ssosh@ssosh.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

   Vzor potvrdenia si môžte stiahnuť na uvedenom odkaze. Môžte ho vypísať aj elektronicky a následne vytlačiť, prípadne vytlačiť a vypísať "ručne". V prípade elektronického vypisovania nevyhovujúcu možnosť súhlasu resp. nesúhlasu s nástupom vyznačíte cez celý riadok znakom "X".  

   Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium

  • 2 % daní

   Aj tento rok môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   Viac informácií

  • Novinky

     • Odovzdávanie výučných listov

      2. 6. 2020

      Ďalší absolventi školy – absolventi učebného odboru si prevzali 2. júna výučné listy. V odbore obrábač kovov sa tento školský rok vyučilo 11 žiakov. K úspešnému ukončeniu im zablahoželali triedny učiteľ Ing. Juraj Pôbiš, riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková a členka predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP Ing. Mária Niklová.

      Do galérie Odovzdávanie výučných listov (02.06.2020) boli pridané fotografie.

     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

      24. 5. 2020

      45 absovetnov študijných odborov si 22. mája 2020 prevzalo z rúk triedneho učiteľa maturitné vysvedčenie a výučný list. K úspešnému ukončeniu im zablahoželali aj zástupcovia zriaďovateľa – členovia predstavenstva Ing. Mária Niklová a Ing. Marian Kurčík. Najlepším žiakom maturitných ročníkov sa stal Adam Klement, ktorému Ing. Kurčík odovzdal ocenenie – náramok s diamantom od spoločnosti ALO diamonds.

      Do galérie Odovzdávanie maturitných vysvedčení (22.05.2020) boli pridané fotografie.

     • Oznam – uhrádzanie poplatkov

      27. 4. 2020

      Milí rodičia a žiaci,


      nakoľko mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania na školách pretrváva až do odvolania, žiadame vás, aby ste poplatky za ubytovanie a stravu neuhrádzali.

      Vzhľadom na to, že školský internát aj jedáleň budú pravdepodobne uzatvorené až do konca školského roka, budú vám už zrealizované platby po uzávierke účtovných dokladov k 30. 6. 2020 vrátené v priebehu júla 2020 nasledovne:

      1. bankovým prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená, alebo
      2. poštovým poukazom Slovenskej pošty na adresu zákonného zástupcu.

      Rodičov, ktorí uhrádzali poplatky v hotovosti v pokladni školy a ktorí budú mať záujem o vrátenie poplatku bankovým prevodom žiadame, aby najneskôr do 30. 6. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na emailovú adresu: jakockova@ssosh.sk

      Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

     • Platenie poplatkov za ubytovanie od 01.04.2020

      2. 4. 2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Prosíme rodičov, aby od apríla 2020 nepozastavili úhradu poplatkov za ubytovanie v Súkromnom školskom internáte na mesiace apríl, máj, jún 2020 a platby uhrádzali v stanovených termínoch. Nakoľko neviem odhadnúť dokedy bude táto mimoriadna situácia trvať, žiaci môžu kedykoľvek v priebehu najbližších týždňov nastúpiť na školský internát. Ak by bol internát uzatvorený počas celého mesiaca, tak bude táto platba po uzávierke účtovných dokladov k 30. 6. 2020 vrátená rodičom v priebehu júla 2020 nasledovne:

       

      internetbankingom na účet, z ktorého bola platba uhradená,

      alebo

      poštovým poukazom Slovenskej pošty na adresu zákonného zástupcu.

       

      Rodičov, ktorí uhrádzali poplatky v hotovosti v pokladni školy a ktorí budú mať záujem o vrátenie poplatku bezhotovostným stykom žiadame, aby najneskôr do 30. 6. 2020 oznámili číslo účtu (v IBAN FORMÁTE) na emailovú adresu: jakockova@ssosh.sk

       

      Prosíme do mailu uviesť meno žiaka.

      Nakoľko je to pre nás všetkých situácia, na ktorú sme neboli pripravení a žiakov ubytovaných v školskom internáte je veľa, žiadame Vás o trpezlivosť. 

     • Výzva pre študentov!

      13. 3. 2020

      Milí študenti,

      nasledujúce dva týždne Vám budú prostredníctvom portálu Edupage zasielané od vyučujúcich  zadania, pokyny a úlohy, ktoré budú následne hodnotené. Rešpektujte preto prosím zverejnené pokyny a dodržujte termíny plnenia úloh/testov. Zvlášť vyzývame maturantov, aby tento čas využili naozaj zodpovedne k príprave na maturitnú skúšku. Priebežne preto prosím sledujte komunikáciu  a oznamy na portály Edupage.  

      !!!V prípade potvrdenia pozitívneho nálezu na koronavírusu COVID – 19 ste povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť Vášmu triednemu učiteľovi!!!

      DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení. Správajte sa zodpovedne!

      Verím, že sa situácia a aj vďaka nášmu zodpovednému prístupu čoskoro upokojí a bez ďalších obmedzení úspešne ukončíme školský rok.

      Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy 

  • Škola žiakom ponúka

   • moderný Školský vzdelávací program,
   • bezplatné vzdelávanie,
   • štúdium prepojené s praxou,
   • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
   • kvalifikovaný pedagogický zbor,
   • moderné metódy vzdelávania,
   • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
   • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
   • navyše pre učebné odbory obrábač kovov mesačné motivačné štipendium do výšky 61 €,
   • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
   • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
   • novovybudovanú oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
   • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
   • bezplatne ISIC kartu,
   • bezplatne školský autobus,
   • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
   • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
   • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
   • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
   • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
   • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Kalendár

  • Fotogaléria

   • Záver školského roku 2019/2020
   • Odovzdávanie výučných listov
   • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
   • Výrobky žiakov počas pandémie koronavírusu
   • Krajské kolo v stolnom tenise
   • Ďalší vynikajúci výsledok v školskom futsale!
   • Okresné kolo žiakov SŠ v stolnom tenise
   • Valentínsky deň – deň v červenom (14.02.2020)
   • Kraj v bedmintone
  • Projekty

  • Partneri

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3456256