• Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023

   P.č.

   Termín

   Kód žiaka

   Kód a názov odboru

   Súčet bodov celkom

   Výsledok

   Systém duálneho vzdelávania

   1.

   2

   45HT5

   2262 K hutník operátor

   52

   prijatý

   áno

    

   1.

   1

   42GG5

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   87

   prijatý

   áno

   2.

   1

   63AR5

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   77

   prijatý

   áno

   3.

   1

   63AS6

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   69

   prijatý

   áno

   4.

   2

   26ED1

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   64

   prijatý

   áno

   5.

   1

   33HQ2

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   60

   prijatý

   áno

   6.

   2

   69HB8

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   56

   prijatý

   áno

   7.

   1

   89HA3

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   54

   prijatý

   áno

   8.

   1

   21CG5

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   45

   prijatý

   áno

   9.

   1

   31MM2

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   42

   prijatý

   áno

   10.

   1

   16JW6

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   39

   prijatý

   áno

   11.

   2

   52BX3

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   30

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

   12.

   2

   13ZX7

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   25

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

   13.

   2

   77WL7

   2413 K mechanik strojov a zariadení

   10

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

    

   1.

   2

   18NA7

   2679 K mechanik mechatronik

   87

   prijatý

   áno

   2.

   1

   43BS6

   2679 K mechanik mechatronik

   81

   prijatý

   áno

   3.

   2

   51JN2

   2679 K mechanik mechatronik

   78

   prijatý

   áno

   4.

   2

   95RY2

   2679 K mechanik mechatronik

   71

   prijatý

   áno

   5.

   1

   87QZ7

   2679 K mechanik mechatronik

   65

   prijatý

   áno

   6.

   1

   19ZM7

   2679 K mechanik mechatronik

   65

   prijatý

   áno

   7.

   1

   57ZY7

   2679 K mechanik mechatronik

   64

   prijatý

   áno

   8.

   2

   95QW8

   2679 K mechanik mechatronik

   60

   prijatý

   áno

   9.

   1

   72DK7

   2679 K mechanik mechatronik

   59

   prijatý

   áno

   10.

   1

   16JR9

   2679 K mechanik mechatronik

   57

   prijatý

   áno

   11.

   1

   37TA6

   2679 K mechanik mechatronik

   57

   prijatý

   áno

   12.

   1

   29BG9

   2679 K mechanik mechatronik

   54

   prijatý

   áno

   13.

   1

   21JA2

   2679 K mechanik mechatronik

   54

   prijatý

   áno

   14.

   1

   15XM4

   2679 K mechanik mechatronik

   54

   prijatý

   áno

   15.

   1

   49RA3

   2679 K mechanik mechatronik

   52

   prijatý

   áno

   16.

   1

   75KA6

   2679 K mechanik mechatronik

   51

   prijatý

   áno

   17.

   1

   98GK9

   2679 K mechanik mechatronik

   48

   prijatý

   áno

   18.

   1

   29FQ3

   2679 K mechanik mechatronik

   46

   prijatý

   áno

   19.

   1

   94NH9

   2679 K mechanik mechatronik

   46

   prijatý

   áno

   20.

   1

   94TD9

   2679 K mechanik mechatronik

   42

   prijatý

   áno

   21.

   1

   58NC4

   2679 K mechanik mechatronik

   41

   prijatý

   áno

   22.

   1

   74MS9

   2679 K mechanik mechatronik

   36

   prijatý

   áno

   23.

   1

   62QT1

   2679 K mechanik mechatronik

   32

   prijatý

   áno

   24.

   2

   88AZ7

   2679 K mechanik mechatronik

   45

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

   25.

   2

   12GK4

   2679 K mechanik mechatronik

   40

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

   26.

   2

   67RC2

   2679 K mechanik mechatronik

   35

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

    

   1.

   2

   99AZ4

   2697 K mechanik elektrotechnik

   76

   prijatý

   áno

   2.

   2

   95TM9

   2697 K mechanik elektrotechnik

   76

   prijatý

   áno

   3.

   2

   64FY5

   2697 K mechanik elektrotechnik

   72

   prijatý

   áno

   4.

   2

   38JP8

   2697 K mechanik elektrotechnik

   70

   prijatý

   áno

   5.

   1

   57TG1

   2697 K mechanik elektrotechnik

   66

   prijatý

   áno

   6.

   1

   62XE3

   2697 K mechanik elektrotechnik

   66

   prijatý

   áno

   7.

   1

   21QR4

   2697 K mechanik elektrotechnik

   65

   prijatý

   áno

   8.

   1

   92LH9

   2697 K mechanik elektrotechnik

   65

   prijatý

   áno

   9.

   2

   88YE9

   2697 K mechanik elektrotechnik

   63

   prijatý

   áno

   10.

   1

   59MC5

   2697 K mechanik elektrotechnik

   51

   prijatý

   áno

   11.

   1

   51KE7

   2697 K mechanik elektrotechnik

   45

   prijatý

   áno

   12.

   1

   91TQ4

   2697 K mechanik elektrotechnik

   41

   prijatý

   áno

   13.

   1

   52HS1

   2697 K mechanik elektrotechnik

   35

   prijatý

   áno

   14.

   2

   74QX3

   2697 K mechanik elektrotechnik

   40

   neprijatý (nezúčastnil sa)

   -

  • Povinnosti rodiča súvisiace s pandemickou situáciou

   a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrení pri prechode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými  osobnými  ochrannými  pomôckami  v súlade   s   aktuálne   platnými  opatreniami   Úradu  verejného   zdravotníctva  SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

   b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazove vreckovky.

   c) Rodič elektronicky cez aplikáciu EduPage predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  
    
   d) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ospravedlnenku od ošetrujúceho lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

   e) V prípade,  že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného  zdravotníctva. Za týchto podmienok  nemôže žiak navštevovať školu.

   f) V prípade, že je u žiaka potvrdene ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii  informuje  triedneho  učiteľa  alebo  riaditeľa školy,  aby  mohli  byť  obratom identifikovane úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

    

   Rodičom odporúčame predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage prípadne písomne Oznámenie o výnimke z karantény.

   Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatni výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

  • Podmienky vstupu cudzích osôb do priestorov školy

   • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Pred vstupom je osoba povinná vypísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.
   • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
               • Novinky

                • Školský autobus

               • Škola žiakom ponúka

                • moderný Školský vzdelávací program,
                • bezplatné vzdelávanie,
                • štúdium prepojené s praxou,
                • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
                • kvalifikovaný pedagogický zbor,
                • moderné metódy vzdelávania,
                • mesačné podnikové štipendium do 100 €,
                • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
                • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť,
                • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
                • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
                • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru (dvoje nohavíc, kravata, dve košele, sveter), na praktické vyučovanie pracovný odev (monterková súprava, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
                • bezplatne školský autobus,
                • možnosť získania zváračského preukazu s oprávnením v rozsahu základného kurzu zvárania,
                • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka, telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
                • záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
                • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
                • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
                • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.
               • Napíšte nám

                Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
                komunikujem so serverom, počkajte prosím
               • Kalendár

               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje
               • Projekty

               • Partneri

               • Linky pomoci

                • linka detskej dovery
                • Linka dôvery Nezábudka
                • IPcko
                • Stalo sa to.sk
                • nenormalne.sk/
                • linka detskej istoty
                • dobralinka
               • Počítadlo návštev

                Počet návštev: 4694724