• História školy

    • 1869
     • Prvé zmienky

      Prvé zmienky

      Technológia výroby v podbrezovských železiarňach vyžadovala od začiatku kvalifikovaný prístup a preto sa príprave následníkov venovali už koncom 19. storočia. Vedenie vysielalo jednotlivcov získavať skúsenosti do západných  a predlitovských krajín a tí ich potom odovzdávali ďalej. Provizórnym školiacim strediskom sa stala klinčiareň v Hronci a kováčska dielňa v Podbrezovej.

    • 12. október 1937
     • Vznik Závodnej učňovskej školy

      Vznik Závodnej učňovskej školy

      Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12. 10. 1937.V tomto roku bolo prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výučba prebiehala v závodnej učňovskej škole podľa platných učebných plánov. Do roku 1944 absolvovalo školu približne 200 chlapcov.

    • 1950 - 1952
     • Stredisko pracujúceho dorastu na Hrade Ľupča

      Stredisko pracujúceho dorastu na Hrade Ľupča

      V roku 1950 bolo otvorené Stredisko pracujúceho dorastu a Domov učňovskej mládeže v hrade v Slovenskej Ľupči, kde si Švermove železiarne pre svoju potrebu vychovávali  budúcich strojných zámočníkov, sústružníkov, automechanikov, vodoinštalatérov, hutníkov a rysovačov. Učni dostávali zadarmo raz do roka pracovné a civilné ošatenie. Učni ubytovaní v  domove učňovskej mládeže sa v popoludňajších hodinách venovali rôznej záujmovej činnosti. Výučba sa v Stredisku pracujúceho dorastu skončila 1. augusta 1952.

    • 1958 - 1971
     • Bezprostredný styk s výrobným procesom

      Bezprostredný styk s výrobným procesom

    • 24. júl 1961
     • Prvé prijímanie absolventov do rodiny železiarov na Slovensku

      Prvé prijímanie absolventov do rodiny železiarov na Slovensku

    • 23. november 1978
     • Schválenie stavby novej budovy SOU

      Schválenie stavby novej budovy SOU

      Schválenie I. stavby SOU s kapacitami ubytovacej časti 370 lôžok a výučbovej časti vrátane dielní pre 480 žiakov. Z toho v prvej etape sa malo vybudovať 120 lôžok a výučbová časť pre 240 žiakov.

    • október 1980
     • Začiatok výstavby školy v Lopeji

      Začiatok výstavby školy v Lopeji

      Realizovanie dlho očakávanej stavby prvej etapy sa začalo v októbri roku 1980.

    • 1985
     • SOU hutnícke Podbrezová - Lopej

      SOU hutnícke Podbrezová - Lopej

      V školskom roku 1985/86 bolo s Miestnym odlúčeným pracoviskom Podbrezová utvorené SOU hutnícke Podbrezová, ktoré sa od septembra presťahovalo do komplexu nových budov.

    • 1. september 1986
     • Dokončenie 1. etapy výstavby

      Dokončenie 1. etapy výstavby

      Od 1. septembra 1986 sa začalo vyučovanie v novovybodovaných priestorov. Do užívania boli odovzdané priestory školy a domova mládeže.

    • máj 1989
     • Otvorenie priestorov 2. etapy výstavby

      Otvorenie priestorov 2. etapy výstavby

      Výstavba druhej etapy bola začatá v októbri roku1985. Do užívania bola daná v máji 1989. Tvorili ju súčastné priestory dielní, jedálne a telocvične.

    • 1. júl 1996
     • Zlúčenie so SOU strojárskym Piesok

      Zlúčenie so SOU strojárskym Piesok

      V júni 1996 na základe delimitačného protokolu sa SOU strojárske Piesok zlúčilo s SOU hutníckym Podbrezová.

    • 1. september 2003
     • Nová epocha v príprave učňovského dorastu

      Nová epocha v príprave učňovského dorastu

      Od 1. 9. 2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne Podbrezová a. s.

    • 25. máj 2007
     • Obnovenie tradície slávnostného vyraďovania absolventov

      Obnovenie tradície slávnostného vyraďovania absolventov

    • 26. október 2018
     • Pripomenuli sme si 80. výročie organizovanej výučby

    • 1. január 2020
     • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová