• História školy

    • leto 2020
     • Rekonštrukcia objektu dielní

      Rekonštrukcia objektu dielní

      Obnova školskej budovy sa začala realizovať rekonštrukciou strechy a zateplením objektu dielní.

    • 22. máj 2020
     • Netradičné vyraďovanie maturantov

      Netradičné vyraďovanie maturantov

      Z dôvodu pandemickej situácie sa tento rok slávnostné vyraďovanie maturantov nekonalo. Odovzdávanie maturitných vysvedčení a výučných listov sa uskutočnilo v úzkom kruhu za dodržania protipandemických opatrení. 

    • 16. marec 2020
     • Prerušenie výučby z dôvodu pandémie koronavírusu

      Prerušenie výučby z dôvodu pandémie koronavírusu

    • 1. január 2020
     • Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

      Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

      1. januára 2020 vznikla Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová s organizačnými zložkami Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová a Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová. Riaditeľkou spojenej školy sa stala Ing. Miriam Pindiaková.

    • jún 2018
     • Program projektu Erasmus+: Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe

      Program projektu Erasmus+: Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe

      Cieľom projektu bolo prostredníctvom podpory internacionalizácie SSOŠH ŽP zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a výcviku pre lepšie pokrytie požiadaviek na absolventov zo strany ich budúceho zamestnávateľa. V rámci projektu sa realizovali tri stáže žiakov našej školy v partnerských školách v Českej republike, ktorých zameranie je veľmi podobné nášmu a môžu študentom poskytnúť praktickú výučbu na zariadeniach, ktoré naša škola nemá k dispozícii. Spolu sa mobilít zúčastnilo 29 žiakov a 4 pedagogickí zamestnanci (projekt ukončený v júli 2019).

    • apríl 2018
     • Projekt: Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP

      Projekt: Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP

      Cieľom projektu je investíciou do modernizácie odborných učební praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania a tým prispieť k rozvoju praktických zručností žiakov, kľúčových kompetencií a uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne okresu Brezno (prebieha).

    • 2018
     • Ing. Miriam Pindiaková

      riaditeľka školy

    • 26. október 2017
     • Pripomenuli sme si 80. výročie organizovanej výučby

      Pripomenuli sme si 80. výročie organizovanej výučby

    • september 2017
     • Systém duálneho vzdelávania

      Systém duálneho vzdelávania

      Škola vstúpila do systému duálneho vzdelávania a prípravy, ktorý spája všeobecné a odborné vzdelávanie s praktickou prípravou. Teória v škole sa kombinuje s praktickým vyučovaním vo výrobných a obslužných prevádzkárňach zriaďovateľa.  

    • september 2017
     • Elektronická triedna kniha

      Elektronická triedna kniha

    • júl 2017
     • Program projektu Erasmus+ KA1: Spolu sme lepší

      Program projektu Erasmus+ KA1: Spolu sme lepší

      Medzinárodný projekt programu Erasmus+ KA1 vznikol ako reakcia na potrebu Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová otvárať sa Európe a zvyšovať tak svoju kvalitu. Pre úspešnú internacionalizáciu školy budujeme partnerstvá a podporujeme jazykové znalosti žiakov aj pedagógov. Cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie školy a pedagogického zboru v oblastiach projektového manažmentu a výučby cudzích jazykov (projekt ukončení v máji 2018).

    • september 2016
     • Ing. Ivan Majer

      riaditeľ školy

    • leto 2016
     • Rekonštrukcia internátu

      Rekonštrukcia internátu

      Rekonštrukciou najvyšších dvoch oschodí sa zahájila obnova internátnych priestorov.

    • máj 2016
     • Projekt: Dobudovanie dielne elektrotechniky v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle v SSOŠH ŽP

      Projekt: Dobudovanie dielne elektrotechniky v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle v SSOŠH ŽP

      Dotácia z MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa a zamestnávateľa. Modernizáciou didaktických prostriedkov v dielni elektrotechniky, ktoré úzko súvisia s požiadavkami aktuálnych a perspektívnych potrieb zamestnávateľov, sme priviedli školu pôsobiacu ako centrum odborného vzdelávania a prípravy ku komplexnej kvalite v sektore stredného odborného vzdelávania (projekt ukončený v novembri 2016).

    • 22. marec 2016
     • Medaila sv. Gorazda

      Medaila sv. Gorazda

      Veľkou medailou sv. Gorazda bola za svoju záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie hutníkov odmenená ministrom školstva riaditeľka súkromných škôl Železiarní Podbrezová, Ing. Anna Pavlusová. Po prevzatí najvyššieho rezortného vyznamenania nám povedala: „Toto vyznamenanie nepatrí len mne, patrí celému kolektívu pedagógov našich súkromných škôl. Výsledky našej práce nesporne ovplyvňujú podmienky vytvárané naším zriaďovateľom, ktorému v mene nás všetkých ďakujem.“ >>>

    • 2014
     • Centrum odborného vzdelávania a prípravy

      Centrum odborného vzdelávania a prípravy

      Škola sa stala Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle pri SSOŠH ŽP. Hlavným cieľom COVP je poskytovanie žiakom školy odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností, ktorých súbor a štruktúra sa vytvára na základe požiadaviek zamestnávateľa.

    • november 2013
     • Projekt: Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania

      Projekt: Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania

      Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie umožnil inovovanie metód výučby vytvorením učebných dokumentov a zakúpením názorných učebných pomôcok, ktoré slúžia na praktické overovanie mechatronických systémov na báze priemyselných automatov (projekt ukončený v apríli 2015).

    • november 2013
     • Projekt: Centrum odborného výcviku vedecko-technických, technických a obslužných pracovníkov pre realizáciu duálneho vzdelávania a pre ďalšie profesijné vzdelávanie v oblasti hutníctva a metrológie

      Projekt: Centrum odborného výcviku vedecko-technických, technických a obslužných pracovníkov pre realizáciu duálneho vzdelávania a pre ďalšie profesijné vzdelávanie v oblasti hutníctva a metrológie

      Projekt financovaný z dotácie MŠVVaŠ SR na podporu aktivít s cieľom zvýšenia kvality a pripravenosti budúcich absolventov strednej odbornej školy vo vzťahu k ich uplatniteľnosti na trhu práce vybudovaním odbornej učebne metrológie a vypracovaním metodiky pre duálne vzdelávanie (projekt ukončený v decembri 2014).

    • december 2011
     • Projekt: Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov

      Projekt: Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov

      Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie. Vybudovali sme novú učebňu mechatroniky, zaškolili 30 pedagogických zamestnancov pri práci s novými zariadeniami (projekt ukončený v októbri 2013).

    • november 2009
     • Školské ihrisko

      Školské ihrisko

      Slávnostné otvorenie nového školského ihriska s umelou trávou.

    • 25. máj 2007
     • Obnovenie tradície slávnostného vyraďovania absolventov

      Obnovenie tradície slávnostného vyraďovania absolventov

      Tradícia, ktorá sa zrodila v roku 1961 a trvala nasledujúcich 27 rokov, bola po 19 rokoch opäť obnovená. Koná sa každoročne v posledný májový piatok za prítomnosti významných hostí.

    • august 2006
     • Projekt: Návrat osôb s nedostatočnou kvalifikáciou na trh práce

      Projekt: Návrat osôb s nedostatočnou kvalifikáciou na trh práce

      Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom poskytol zváračskej škole zváracie zariadenie a 49 nezamestnaným osobám vyškolenie v základnom kurze zvárania, z toho 6 zváračov získalo aj certifikát o úradnej skúške. Účastníci získali kvalifikáciu, ktorá im umožnila úspešne sa uchádzať o zamestnanie (ukončený v júni 2008).

    • 1. september 2003
     • Nová epocha v príprave učňovského dorastu

      Nová epocha v príprave učňovského dorastu

      Od 1. 9. 2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne Podbrezová a.s. Výchova a vzdelávanie učňovského dorastu sa opäť vrátila plne do rúk železiarní.  

    • 2002
     • Ing. Anna Pavlusová

      riaditeľka školy

    • 1. júl 1996
     • Zlúčenie so SOU strojárskym Piesok

      Zlúčenie so SOU strojárskym Piesok

      V rámci racionalizačných opatrení bolo v júni 1996 na základe delimitačného protokolu SOU strojárske Piesok zlúčené so SOU hutníckym Podbrezová.

    • 1992
     • Ing. Emil Lukáč

      riaditeľ školy

    • marec 1991
     • Vyčlenenie SOU zo š.p. Švermove železiarne

      Vyčlenenie SOU zo š.p. Švermove železiarne

      Rozhodnutím ministerstva hospodárstva SR bolo 31. marca 1991 vyčlenené SOU hutnícke zo Švermových železiarní š.p. a stalo sa samostatnou príspevkovou organizáciou. Prevádzková prax bola naďalej zabezpečovaná v železiarňach. 

    • 1990
     • Ing. Peter Mlynarčík

      riaditeľ školy

    • máj 1989
     • Otvorenie priestorov 2. etapy výstavby

      Otvorenie priestorov 2. etapy výstavby

      Výstavba druhej etapy bola začatá v októbri roku 1985. Do užívania bola odovzdaná v máji 1989. Tvorili ju súčastné priestory dielní, jedálne a telocvične.

    • 1. september 1986
     • Dokončenie 1. etapy výstavby

      Dokončenie 1. etapy výstavby

      Po dokončení prvej etapy výstavby sa 1. septembra 1986 začalo vyučovanie v komplexe nových budov. Do užívania boli odovzdané priestory školy a domova mládeže.

    • 1985
     • Vznik SOU hutníckeho Podbrezová

      Vznik SOU hutníckeho Podbrezová

      V školskom roku 1985/86 bolo s Miestnym odlúčeným pracoviskom Podbrezová utvorené SOU hutnícke Podbrezová, ktoré sídlilo v pôvodných priestoroch bývalého miestneho odlúčeného pracoviska (v súčasnom Dome športu). Prvým riaditeľom učilišťa sa stal Ing. Samuel Rosiar.

    • október 1980
     • Začiatok výstavby školy v Lopeji

      Začiatok výstavby školy v Lopeji

      Realizovanie dlho očakávanej stavby prvej etapy učilišťa sa začalo v októbri 1980. Za výdatnej pomoci Železiarní Podbrezová sa začalo s výstavbou novej školy na "zelenej lúke" v miestnej časti Lopej.

    • 1980
     • Miestne odlúčené pracovisko Podbrezová

      Miestne odlúčené pracovisko Podbrezová

      Z dôvodu nepostačujúcich kapacít bolo zriadené Miestne odlúčené pracovisko Podbrezová pri SOU Piesok.

    • 23. november 1978
     • Schválenie stavby novej budovy SOU

      Schválenie stavby novej budovy SOU

      Nárast potreby odborníkov v hutníckych profesiách viedol k potrebe riešiť ýstavbu učilišťa pre podbrezovské železiarne. Projekt stavby novej školy pre 400 učňov s internátom a dialňami bol predstavený už koncom 60. rokov. Ten bola však zamietnutý. Nový projekt stavby SOU s kapacitami ubytovacej časti 370 lôžok a výučbovej časti vrátane dielní pre 480 žiakov bol schválený 23. novembra 1978. V prvej etape stavby sa malo vybudovať 120 lôžok a výučbová časť pre 240 žiakov.

    • september 1971
     • Nové učňovské dielne

      Nové učňovské dielne

      Neustály nárast potreby odborníkov v hutníckych profesiách a nedostatočné kapacity pre zabezpečenie praktického vyučovania si vynútili železiarňami vybudovať učňovské dielne, ktoré boli dané do užívania 1. septembra 1971. 

    • 24. júl 1961
     • Prvé prijímanie absolventov do rodiny železiarov na Slovensku

      Prvé prijímanie absolventov do rodiny železiarov na Slovensku

      Po troch rokoch od zriadenia Učňovského strediska bolo z pôvodne prijatých 55 učňov v profesiách zámočník, elektromontér a sústružník kovov, 48 úspešných absolventov prijatých do radu železiarov. Tento akt odovzdávania výučných listov sa konal na Slovensku po prvýkrát. 

    • september 1959
     • Zmluva s Odborným učilišťom v Piesku

      Uzatvorením zmluvy sa v OU v Piesku poskytovala teoretická výučba. Praktická výučba bola zabezpečovaná železiarňami. 

    • 1958
     • Vznik Učňovského strediska

      Vznik Učňovského strediska

      Od roku 1958 odborné učilištia prešli do správy podnikov. Vzniklo Učňovské stredisko, do ktorého bolo prijatých 55 učňov. Vedúcim sa stal Branislav Roháč. Teoretická a praktická výučba bola vedená miestnymi odborníkmi. Odborný výcvik prebiehal individuálnou formou. Pracovné vedomosti a zručnosti učňom poskytovali zamestnanci podniku. 

    • 1950 - 1952
     • Stredisko pracujúceho dorastu na Hrade Ľupča

      Stredisko pracujúceho dorastu na Hrade Ľupča

      V roku 1950 bolo otvorené Stredisko pracujúceho dorastu a Domov učňovskej mládeže v hrade v Slovenskej Ľupči, kde si Švermove železiarne pre svoju potrebu vychovávali  budúcich strojných zámočníkov, sústružníkov, automechanikov, vodoinštalatérov, hutníkov a rysovačov. Učni dostávali zadarmo raz do roka pracovné a civilné ošatenie. Učni ubytovaní v  domove učňovskej mládeže sa v popoludňajších hodinách venovali rôznej záujmovej činnosti. Výučba sa v Stredisku pracujúceho dorastu skončila 1. augusta 1952.

    • 12. október 1937
     • Vznik Závodnej učňovskej školy

      Vznik Závodnej učňovskej školy

      Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12. 10. 1937. Jej prvým riaditeľom bol Ing.  Miroslav Švejna. V tomto roku bolo prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Do roku 1944 ju absolvovalo školu približne 200 chlapcov.

    • 1930
     • Vstup železiarní do Živnostenského spoločenstva

      Vstup železiarní do Živnostenského spoločenstva

      Nové podmienky usporiadania učňovskej prípravy vznikli vstupom podbrezovských železiarní do Živnostenského spoločenstva. Jeho poslaním bolo odborné vzdelávanie učňov, malo oprávnenie vykonávať učňovské a tovarišské skúšky a vydávalo výučné listy.

    • 1884
     • Technické minimum

      Technické minimum

      Na základe Zákona pre vznik verejných učňovských škôl na území Slovenska sa na továrenské práce mohli využívať aj deti do 12 rokov. Tieto bili zaškoľované formou technického minima.  

    • 1869
     • Prvé zmienky o odbornom vyučovaní

      Prvé zmienky o odbornom vyučovaní

      V júli 1869 začalo odborné vyučovanie osemnástich učňov v strojníctve, kreslení a teoretických predmetoch. Prijatie záujemcov do učebného pomeru bolo podmienené uzatvorením učebnej zmluvy, v ktorej boli stanovené kritériá doby učňovského pomeru, stravovania, odievania, mzda počas učenia a platenie nemocenského poistenia. Získaným výučným listom sa absolvent stal pomocníkom tovariša.

    • polovica 19. storočia
     • Spočiatku odovzdávanie skúseností

      Spočiatku odovzdávanie skúseností

      Technológia výroby v podbrezovských železiarňach vyžadovala od začiatku kvalifikovaný prístup a preto sa odbornej príprave venovali už v polovici 19. storočia. Vedenie vysielalo jednotlivcov získavať skúsenosti do západných  a predlitovských krajín a tí ich potom odovzdávali ďalším zamestnancom. Provizórnym školiacim strediskom sa stala klinčiareň v Hronci a kováčska dielňa v Podbrezovej.