• Zručný mladý Horehronec

     • Dňa 3. decembra boli dvere SSOŠH Železiarne Podbrezová otvorené pre tých, ktorí majú chuť súťažiť. Tohto roku prijalo pozvanie na súťaž 12 základných škôl z okresu Brezno. Dvadsaťštyri  žiakov si zmeralo sily v zručnosti a oboznámili sa s podmienkami štúdia na našej škole.

      Súťaž na overenie vedomosti a zručností žiakov základných škôl sme organizovali už po štvrtý krát. Keď sme prišli z myšlienkou usporiadať takúto súťaž, mali sme trochu obavy, či bude záujem zo strany žiakov základných škôl dostatočne veľký a nami nastavené úlohy zvládnu. Nemali sme dostatok informácií ako sa žiaci dokážu vysporiadať z úlohami z praktickej časti zhotovením technického  výrobku a ako vedia pracovať z jednotlivými pracovnými nástrojmi.

      Teraz to už vieme a vieme aj to, že na základných školách pochopili potrebu uberať sa rozvíjaním manuálnych zručností žiakov. Rušenie tzv. políčok a technických dielní bolo zlým krokom. Obnoviť to, čo sa raz zrušilo, vyžaduje teraz veľa úsilia a aj financií. Základné školy sa preto stále pasujú z nedostatkom potrebného materiálno-technického zabezpečenia náradím a materiálom. U nás v škole majú možnosť vidieť aké podmienky majú vytvorené naši žiaci a ako to má vyzerať po odbornej stránke. Sprevádzajúci učitelia obdivovali našu snahu a úsilie vytvárať si stále nové technické výkresy z jedinečnými nápadmi. Zatiaľ sme každý ročník zabezpečili pre žiakov iný námet na výrobok. Tento rok mali za úlohu vyrobiť dreveného snehuliaka a jednotlivé jeho komponenty pospájať pomocou kolíkových spojov. Žiaci sa úlohy zhostili veľmi dobre a je vidno, že na rozdiel z predchádzajúcich ročníkov, súťaži  predchádza  príprava žiakov učiteľmi ZŠ na jeho teoretickú časť  a rozpoznávanie a používanie jednotlivých nástrojov  im nerobí už  taký veľký problém ako v minulosti. Žiaci  zhotovovali svoje výrobky pod vedením  majstrov odbornej výchovy, ktorí výsledok ich práce aj odborne zhodnotili.

      Po praktickej časti nasledovala teoretická časť, kde žiaci na PC vypracovávali otvorené a uzavreté otázky z odbornej časti. Po sčítaní bodov z obidvoch častí nám vyšli ich výsledky.

       V súťaží  jednotlivcoch sa na  prvom mieste umiestnil žiak  Samuel Pančík zo Základnej školy (ZŠ) Karola Rapoša v Brezne, druhý skončil Tomáš Kňazovický zo ZŠ Predajná, a na treťom mieste sa umiestnil žiak Lukáš Veverka zo ZŠ Pionierska 2. Pekné ceny pre víťazov venovalo vedenie školy.

      Poradie družstiev  škôl  po sčítaní bodov bolo nasledovné:

      1. ZŠ Predajná
      2. ZŠ Polomka
      3. ZŠ Pionierska 2

      Pre pedagogický doprovod žiakov sme pripravili environmentálne zamerané dopoludnie spojené s exkurziou do Hydrocentrály Jasenie, čo sa strelo s veľmi pozitívnym ohlasom u prítomných pedagógov. Naše „ďakujem“ patrí vedeniu ŽP a.s., personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie exkurzie, zabezpečenie dopravy a poskytnutie reklamných predmetov pre súťažiacich, pracovníkom Te – Hydrocentrály Jasenie, Ing. M. Filipkovi za jeho odborný výklad a  všetkým účastníkom.

      Do galérie Zručný mladý Horehronec (3.12.2019) boli pridané fotografie.

     • Pripli sme si aj my...

     • Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.

     • Zenit v elektronike

     • Dňa 28.11.2018 sa na SPŠ Jozefa Murgaša konal 36. ročník súťaže ZENIT v elektronike. Súťaž má dlhú tradíciu a profesionalitu celej súťaže umocnila výborná organizácia v podaní dlhoročných organizátorov súťaže. Samotná súťaž pozostávala s odborného testu a praktickej realizácie. Odborný test bol náročný nielen pre súťažiacich ale aj pedagogický dozor. Praktická časť pozostávala s návrhu a výroby elektronického zariadenia, ktoré muselo spĺňať viaceré kvalitatívne parametre. Náročnosť prevedenia bola zvýšená použitím najmodernejších technológií na týchto zariadeniach. Naši reprezentanti boli v oboch kategóriách. Za kategóriu A (3. a 4. ročník) Matej Jančík a za kategóriu B (1. a 2. ročník) Pavol Mesarkin. Nášmu maturantovi sa nepodarilo v náročnej konkurenciu uspieť, ale v kategórii B sme obsadili 3. miesto, ktoré je výborným výsledkom. Žiakom gratulujeme k výsledkom a tešíme sa na ďalšie úspešne reprezentovanie školy a práce pedagógov.

     • Naši študenti na krajskom kole 21. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve

     • Dňa 27.11.2019 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve. Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto, lebo umožňuje súťaživosť žiakov stredných odborných škôl. Súťaž ZENIT sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Tento rok reprezentovali našu školu v kategórii R – ručné spracovanie kovov: Adam Račák a Timotej Kvietok, obaja z II.B triedy. Študenti svojimi prácami podali veľmi dobrý výkon a dosiahli nasledovné umiestnenie: Adam Račák 2. miesto, Timotej Kvietok 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme! Poďakovanie však patrí aj všetkým učiteľom odborných predmetov a majstrom OV, ktorí študentov pripravovali na súťaž.

      Do galérie Krajské kolo súťaže ZENIT (27.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Školy školám 25.11.2019

     • Pod názvom „Školy školám“ sme aj v tomto školskom roku, 25.11.2019 na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová a.s. zorganizovali pracovné stretnutie pre vedúcich zamestnancov základných škôl z nášho regiónu a partnerských stredných škôl. Stretnutie bolo zamerané na krátke predstavenie škôl a možností štúdia. Tento rok bol jeho súčasťou odborný seminár zameraný na aplikáciu nového zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

      Lektormi odborného seminára boli zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sekcie regionálneho školstva, a  Mgr. Hilda Dudáková, vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu.

      Sme presvedčení, že seminár bol pre všetkých účastníkov značným prínosom a výklad lektorov objasnil aspoň niektoré úskalia pri aplikácii nového zákona do praxe.

      Naše poďakovanie patrí personálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii Niklovej za sprostredkovanie odborného seminára, zamestnancom MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom pracovného stretnutia.

      Do galérie Školy školám 25.11.2019 boli pridané fotografie.

     • Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

     • Cieľom súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní je prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku, prezentácia schopností žiakov stredných škôl v programovaní a riadiacich systémov CNC strojov a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch. Motivácia študentov a pedagógov v zdokonaľovaní sa v práci s CNC riadiacimi systémami a CNC technikou a tiež propagácia moderného strojárskeho remesla používajúceho CNC obrábacie stroje. Tohto roku sa koná už 6. ročník. Každoročne sa zapájame do súťaž a naši žiaci sa umiestňujú na popredných priečkach. Tohto roku sa zásadne zmenil štatút súťaže, kde výroba súčiastky bola prioritnou úlohou. Farby našej školy reprezentoval Robert Schmidt, ktorý 19.11.2019 vyrábal program a potom aj súčiastku. Ráno riaditeľ súťaže Ing. Roman Petr z Didactic Martin s.r.o rozposlal emailom podklady a bojovalo sa doma. Potil sa Robo, aj s pedagógom, ktorý ho na súťaž pripravoval. Používať mohli všetky možné dostupné pomôcky. Návody, strojnícke tabuľky, kalkulačky tiež sa mohli radiť medzi sebou. Po vypršaní stanoveného času bolo potrebné súčiastku odfotografovať a poslať emailom. Poobede prišiel kuriér, ktorý prevzal vyrobenú súčiastku na kontrolu rozmerov. Konkurencia je silná. 19 škôl, súperov, ktorí sa tiež svedomito pripravovali. Súčiastka je odovzdaná na meranie, teraz už len čakáme na verdikt poroty. Najlepší traja postupujú do finále, kde sa hrá o zaujímavé finančné odmeny.

     • Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019)

     • Ako každoročne, tak aj tento školský rok sa žiaci, ktorí sa zaujímajú o anglický jazyk nad rámec povinností, mohli zapojiť do školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Sme radi, že o účasť v tejto súťaži prejavilo záujem 14 žiakov z rôznych ročníkov, avšak postúpiť môže len jeden. Najlepšie výsledky dosiahol Peter Bošeľa, žiak IV.B, ktorý postupuje do okresného kola. Gratulujeme a želáme veľa šťastia.

      Na druhom mieste, s rozdielom iba jedného bodu, skončil Maroš Benda taktiež zo IV.B a na treťom mieste Roman Harvan z II.B.

      Tešíme sa, že záujem o túto súťaž sa zvyšuje a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa stretneme v takom hojnom počte.

      Do galérie Olympiáda z anglického jazyka (18.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Bezpečný internet a sociálne siete

     • Nikdy nevieme, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu. Preto žiaci 4. ročníkov sa dňa 15.11.2019 zúčastnili prednášky spojenej s besedou v spolupráci s OR PZ Brezno na tému Bezpečný internet a sociálne siete.

      Do galérie Bezpečný internet a sociálne siete (15.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Kurz prvej pomoci

     • Aj zamestnanci SSOŠH ŽP a SG ŽP sa neustále vzdelávajú. 10 zamestnancov z oboch škôl sa v dňoch 11. – 12.11.2019 zúčastnilo Kurzu prvej pomoci.

     • Súťaž Mladých elektronikov

     • V dňoch 5. a 6. novembra sa naši žiaci II.A, triedy odboru mechanik elektrotechnik Adam LATINÁK a Tobiáš KUBICA, zúčastnili súťaže Mladých elektronikov na výstave Mladý tvorca, ktorá sa konala na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zastrešenie súťaže mali za úlohu ŠIOV, ministerstvo školstva a Slovenská spoločnosť elektronikov. Súťaž pozostávala s komplexného testu z elektroniky a výroby elektronického zariadenia. Táto súťaž naplno preverila pripravenosť našich žiakov na podobné úlohy v ktorých prepájajú praktické zručnosti a teoretické vedomosti. Aj po vynaložení všetkých síl a použití tajných zbraní sa žiakom podarilo umiestniť sa za prvou trojicou súťažiacich na nehodnotenom mieste úspešných riešiteľov.

     • Boli sme na krajskom kole v piškvorkách

     • Krajského kola v piškvorkách sa 6.11.2019 v Banskej Bystrici zúčastnili aj naši žiaci. Svojmu tímu dali názov "Železiar". Po prebojovaní sa do vyraďovacej časti náš tím v osemfinále podľahol favoritovi súťaže a zároveň aj celkovému víťazovi, tímu Penta Group. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu.

     • Študentská kvapka krvi (5.11.2019)

     • Dňa 5.11.2019 prišli na našu školu z NTS v Banskej Bystrici a dali možnosť študentom, ale aj zamestnancom, aby darovali krv. Pod heslom "Buď odvážny a daruj krv aj ty" darovalo krv 10 dobrovoľníkov... Ďakujeme

      Do galérie Študentská kvapka krvi (5.11.2019) boli pridané fotografie.

     • Študentská kvapka krvi

     • Buď odvážny a daruj krv aj ty...