• Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • Úspešná reprezentácia školy na celoslovenskom kole SOČ.

      Celoslovenské kolo SOČ - Obrázok 1

      Ďakujeme.

      p. Vojčíková

    • Vedecká konferencia na pôde TUKE
     • Vedecká konferencia na pôde TUKE

     • Výber žiakov (1 dievča a 6 chlapcov) zo súkromných škôl Železiarni Podbrezová, a.s. v dňoch 11 – 12. apríla 2017 navštívil Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (HF-TUKE ), na základe osobného pozvania pani dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD.. Žiaci reprezentovali svojimi SOČ prácami súkromné školy ŽP, a.s. na študentskej odbornej vedeckej konferencii METALURGIA 2017. Okrem reprezentovania na súťaži sa žiaci zúčastnili aj DOD HF-TUKE.

      V 1.deň návštevy bola prvá zastávka po príchode na pôdu TUKE na Oddelení hutníctva a zlievarenstva Ústavu Metalurgie (ÚMET). Pod odborným výkladom pána Ing. Petra Demetera, PhD. sa žiaci dozvedeli, aké má oddelenie technické vybavenia oceliarenského laboratória a ako môžu aplikovať teóriu do praxe počas štúdia.

      Po absolvovaní návštevy ÚMET-u sa žiaci následne premiestnili na internáty Boženy Němcovej, kde mali zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Pri čakaní v rade na stravu v jedálni na internátoch zistili, že danú jedáleň v čase od cca 12:30 navštevuje najväčší počet študentov z TUKE – rada bola až vo vestibule.

      Vedením HF-TUKE mali naši žiaci zabezpečený aj program – spoznaj Košice (návšteva Technického múzea a historického centra mesta Košice) a život na internátoch Jedlíkova. Sprievodcami fakultou a následne Košicami boli študenti HF-TUKE Denis Liško a Petra Görögová. V priestoroch internátov sa ku žiakom pridal ešte pán prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.. Svojou návštevou nás poctila aj pani dekanka HF-TUKE. Žiaci, pedagogický dozor a vedenie HF-TUKE v zastúpení pána prodekana sa zúčastnili turnaja v hraní elektronických šípok. Kde v kategóriách ženy a muži poháre za prvé miesta putovali na stredné Slovensko.

      Druhý deň boli žiaci vedením HF-TUKE rozdelení do súťažných sekcií študentskej odbornej vedeckej konferencie METALURGIA 2017. Žiaci svoje práce prezentovali v sekciách Environmentalistika, Materiály a Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, kde po ukončení prezentácii a následnej diskusii obdržali diplomy za reprezentáciu školy. Okrem diplomov dostali aj vecné ceny, z ktorých boli veľmi milo prekvapení.

      Po odprezentovaní svojich prác sa žiaci zúčastnili následne otvorenia DOD HF-TUKE pod záštitou pani dekanky, kde sa dozvedeli o možnostiach štúdia na HF-TUKE v rôznych študijných programoch. Po oficiálnom otvorení DOD HF – TUKE sa žiaci premiestnili na určené oddelenia HF. Žiaci súkromných škôl ŽP, a.s. boli a stále sú nadšení z absolvovanej návštevy HF-TUKE. Ďakujeme vedeniu TUKE HF pani dekanke a všetkým zúčastneným za vynikajúce dva dni. Zdar Boh!

      FOTOGALERIA

                                                                                                                                        p. Zuzana Bandošová

    • Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...
     • Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá je realizovaná na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našich školách a uskutočnilo 9. marca 2017.

         Víťazi uvedených kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni  postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. SSOŠH ŽP na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentoval Brian Ďurčenka so svojou prácou pod názvom „Detský sen“. Jeho detským snom bolo vlastniť motorizovanú trojkolku. Počas konštruovania sa rozhodol k danej trojkolke doplniť aj vlečné zariadenia na prevoz ďalšej osoby, aj na prevoz materiálu. Na tvorbu svojho sna väčšinou využíval materiál, ktorý už bol používaný.

         Aj SGŽP malo zastúpenie na prehliadke, a to rovno s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá práca je výsledkom činnosti tretiakov. Adam Políček a Rebecca Rusnáková pracovali pod odborným vedením učiteľov SG ŽP. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici, s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v danej lokalite. Druhú prácu majú pod svojim menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. Svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona. Všetci žiaci sa zhodli v jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší, v poradí 40. ročník SOČ. Pred tým nás však ešte čaká veľa práce a samozrejme znova jej úspešná prezentácia. Uvidíme sa v budúcom ročníku.“

         Vyvrcholením SOČ je celoslovenská súťažná prehliadka, ktorá sa uskutočňuje každý rok v inom meste, v inej strednej škole. V tomto ročníku sa súťažiaci predstavia svojimi obhajobami pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bude pracovať na pôde SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica. S hrdosťou môžem napísať, že žiak SSOŠ H ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským snom“ postúpil až sem. Vo svojom odbore 09 strojárstvo, doprava, hutníctvo, sa v krajskom kole umiestnil na peknom 2. postupovom mieste. Určite mu budeme držať prsty, aby dosiahol čo najlepšie umiestnenie a súčasne mu ďakujeme za reprezentáciu na takomto type súťaže. Študenti SGŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore 05 životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom neprebojovali do celoslovenského kola, ale určite si zaslúžia poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.

      FOTOGALÉRIA

      Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ... - Obrázok 1

      Ing. Lucia Vojčíková

    • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“
     • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“

     •  

      Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV, 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠ ŽP z Podbrezovej, ale aj Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy  Tvrdošín.

         Každú školu reprezentovali dvaja najšikovnejší študenti. Za našu školu to boli žiaci piatej C triedy odboru mechanik mechatronik, Denis Putnok a Marek Ťažký. Ich prípravu na súťaž držal pevne v rukách Ing. Peter Flaška. Odovzdal im množstvo vedomostí a stál pri nadobúdaní ich praktických zručností, čo sa nezaobišlo bez jeho cenných rád. Zúročili to počas dvojhodinového časového limitu súťaženia v správnej montáži komponentov a príslušenstva. Riešili úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. Z množstva čiastkových úloh boli tie náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfigurácia PLC (S7-300), logické funkcie a ich riešenie v programe, elektrotechnika (obvody 24 V DC), ventilové batérie, konštrukcia, funkcia, pripojenie, snímače koncových polôh, funkcia, nastavovanie, spracovanie signálov.

         Družstvá súťažili podľa rozpisu. Naši boli zaradení v druhej dvojhodinovke. Spolu s nimi predvádzali svoje zručnosti ďalšie tri dvojice. Pred začatím plnenia úloh si zvolili či chcú súťaž absolvovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Voľba absolvovania v anglickom jazyku bola dodatočne bodovo zvýhodnená. Družstvo podľa zadania úlohy vypracovalo všetky body, ktoré boli pre danú úlohu definované. Jednotlivé časti úloh boli bodované. Účastníci pracovali len v určenom priestore. Výsledné poradie bolo určené podľa počtu dosiahnutých bodov. Obaja študenti získali certifikáty za účasť, ktoré im môžu otvoriť brány pri ďalšej možnosti štúdia. A samozrejme veľké ďakujem za reprezentáciu školy.

      FOTOGALÉRIA FOTOGALÉRIA FESTO

      „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“ - Obrázok 1„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“ - Obrázok 2

      Ing. Lucia Vojčíková

    • Školské kolo Technickej olympiády súčasť projektu „Techpedia“.
     • Školské kolo Technickej olympiády súčasť projektu „Techpedia“.

     • V týždni od 3.marca do 10. marca sa žiaci II.B, III.C, IV.C, IV.A a V.C zúčastnili školského kola technickej olympiády. Súťaž je súčasťou projektu „Techpedia“ a školské kolo je realizované aj v ďalších jedenástich školách vyučujúcich technické odbory v mestách Bratislava, Martin, Levice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Žilina, Dolný Kubín. Súťaž je medzinárodná a vedomosti si preveria aj žiaci v krajinách Španielsko, Nemecko, Česká rebuplika.

      Kolo na našej škole sa skončilo s nasledujúcimi výsledkami:

      1.           miesto – IV.C priemerný počet bodov na triedu – 66,47

      2.           miesto – III.C priemerný počet bodov na triedu – 61,80

      3.            miesto – II.B priemerný počet bodov na triedu – 60,20

      4.            miesto – V.C priemerný počet bodov na triedu – 58,19

      5.            miesto – IV.A priemerný počet bodov na triedu – 50,19

      Celkovo všetci žiaci dosiahli priemerný počet bodov 59,40

      Vyhodnotenie jednotlivcov

      1.          miesto Stanislav Patráš V.C – 98,33

      2.          miesto Jakub Kolečár II.B – 91,67

      3.          miesto Dominik Géč II.B – 90,00

       

      Vyhodnotenie jednotlivcov po triedach:

       

      IV.C

      1.  miesto Dominik Štulajter – 81,67

      2.  miesto Marian Kindernay – 80,00

      3.  miesto Viktor Martinec – 75,00

      III.C

      1.  miesto Luboš Verkin – 81,67

      2.  miesto Peter Graňák – 80,00

      3.  miesto Mário Martinec – 71,67

      II.B

      1.  miesto Jakub Kolečár – 91,67

      2.  miesto Dominik Géč – 90,00

      3.  miesto Ján Ďurica – 86,67

                  V.C

      1.  miesto Stanislav Patráš – 98,33

      2.  miesto Jozef Jančiar – 81,67

      3.  miesto Erik Brzko – 76,6

       

                 IV.A

      1.  miesto Tomáš Gemzický – 65,00

      2.  miesto Michal Babčan – 61,67

      3. miesto Denis Gajdoš, Ľubomír Kováčik – 53,33

      Víťazom blahoželáme. Fotodokumentácia.

      p. Vojčíková

       

    • Variácie lásky
     • Variácie lásky

     • Dňa 8.3.2017 sa žiaci I.A triedy a I.B triedy zúčastnili divadelného predstavenia Variácie lásky, ktoré im s veľkou radosťou predstavilo Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. 

      Variácie lásky sú divadelným spracovaním literárnych diel dvoch vynikajúcich slovenských spisovateliek v jednej inscenácii. Dramatička a režisérka Iveta Škripková spojila poviedku Boženy Slančíkovej-Timravy Za koho ísť? a novelu Eleny Maróthy-Šoltésovej Moje deti.  

      Chceli sme žiakom spríjemniť trávenie voľného času, a zároveň vniesť umeleckú tvorbu do ich života.

      Hra Variácie lásky upútala každého pozornosť a odnášali sme si so sebou veľmi pekné zážitky.

      p. Sujová

      Variácie lásky - Obrázok 1  Variácie lásky - Obrázok 2  Variácie lásky - Obrázok 3

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“   G. B. Shaw

      Miesto konania: CVČ – JUNIOR, SOŠ IT, Banská Bystrica

      Charakteristika : OĽP je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. Je založená na systematickej práci so žiačkami a žiakmi a organizuje sa každoročne ako postupová súťaž. Ďalšie informácie o tomto type súťaže na http://olp.sk/

      Našu školu reprezentoval Daniel Jacko žiak tretieho ročníka. Umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Jeho súťaženie v dvoch častiach pozostávalo z testu, v ktorom získal 51 bodov a téz za ktorú dostal 55 bodov. Spolu dosiahol 106 bodov a tretie miesto keď mu na prvého chýbali len tri body.

      Za reprezentáciu školy mu patrí poďakovanie.

      No jeho súťaženie v tejto oblasti nekončí, pokračuje svojím postupom na celoslovenské kolo menovanej olympiády. Je pre ním ešte kus práce, do ktorej mu prajeme elán a dobre píšuce pero na ním zvolenú tému.

      p. Jirmer

    • Prednáška amerického experta Christiana Piccioliniho na tému extremizmus.
     • Prednáška amerického experta Christiana Piccioliniho na tému extremizmus.

     • Jazykovo zdatní študenti sa dňa 8. februára 2017 zúčastnili prednášky amerického experta  Christiana Piccioliniho na tému extremizmus. Prednáška sa konala v kine Mostár v Brezne. Prednášajúci so zúčastnenými komunikoval v anglickom jazyku. 

      Christian Picciolini ako tinedzer sám podľahol verbovaniu skinheadskeho hnutia v Chicagu a dodnes sa zmieruje s následkami svojich činov. Dnes po celom svete prednaša a vysvetľuje mladým ľudom, prečo násilie nič nerieši a aké sú úskalia extrémistickych hnutí.  

      Podobnu akciu s panom Picciolinim sme robili uz v maji tohto roku v Banskej Bystrici v Muzeu SNP, kde sa prednaska stretla s velkym zaujmom zo strany ziakov i ucitelov. Fotky z podujatia si mozete pozriet tu.

      p. Sujová

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Dňa 2. februára 2017 sa študenti spolu s vyučujúcimi a majstrami odbornej výchovy prezentovali svojou činnosťou, ktorú každodenne realizujú na pôde školy a tým nadobúdajú vedomosti a zručnosti potrebné pre ich budúce povolanie.

      Povedali o nás:

      http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/skolach-zeleziarni-otvorili-dvere/

      Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............