• Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     •            Dňa 30.1.2017 sa žiaci druhého ročníka odbor mechanik mechatronik a tretieho ročníka odbor hutník operátor SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v Žiari nad Hronom. Žiakom po oboznámení s bezpečnosťou boli pri vstupe na prevádzky  pridelené ochranné prostriedky. Sprevádzajúci inštruktori nám predstavili jednotlivé výrobné oddelenia : jadrovňa, odlievanie, apretovňa, automatická linka CNC strojov.

      Celá exkurzia obohatila  teoretické poznatky  z oblasti zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielov karosérie resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov ( hliníkové bloky motorov).

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

      Žiaci sú radi, že videli danú problematiku v praxi.

      p. Honková, Bandošová

    • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....
     • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....

     • 1.       Žiaci Kindernay, Pompura, Kürty, Siman, Belko, Poliak, Takáč spolu s p. Flaškom, p. Králikom, žiakom zo základných škôl a ich rodičom predviedli ukážky praktických úloh, ktoré sa vyučujú v odbornej učebni elektropneumatiky a mechatroniky. Pozornosť bola venovaná praktickým ukážkam zapojení pneumatických, hydraulických a elektropneumatických obvodov, návrhu riadiacich obvodov simulujúcich funkciu hydraulickej nožnice, lisu. Žiak Belko predviedol simuláciu činnosti samopalu v rôznych režimoch strelby.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/8

      2.       Žiaci II.B spolu s p. Hudíkovou sa v multimediálnej učebni venovali konverzácií v nemeckom jazyku a súčasne konkrétnymi možnosťami preverovania vedomosti netradičnými formami.

      3.       Žiaci II.B pripravujúci sa na maturitné skúšky z anglického jazyka sa spolu s p. Sujovou venovali aktivačným hrám na hodinách anglického jazyka.

      4.       Žiaci Hlásnik, Lepko, Malega, Valigura, Pacek, Caban v učebni metrológia spolu s p. Honkovou zasvätili návštevníkov v oblasti merania tvrdosti ocele. Okrem merania tvrdomerom pozorovali aj mikroštruktúru ocele na monitore PC, ktorý je prepojený s daným meracím prístrojom. Veľkú pozornosť si získala novozakúpená 3D tlačiareň.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/10

      5.       V elektrolaboratóriu si pripravili žiaci Brzko, Putnok ukážky súčasne prebiehajúceho projektu TECHPEDIA a to učebné texty, pracovné listy a online testy z predpísaných tém zahrňujúcich učebné osnovy predmetov so zameraním na elektrotechniku. Ďalší projekt pod názvom Grafické systémy v odbornom vzdelávaní priniesol pre školu programovací prostriedok PROMOTIC, ktorý Na konkrétnych príkladoch vizualizácie technologických procesov návštevníkom predstavili žiaci Jančiar a Patráš. Posledná dvojica Dekrét a Ťažký vymenili konkrétne meracie prístroje za počítač a softver MULTISIM, na ktorom simulovali jednoduché elektrické merania a základné zákony elektrotechniky. Okrem toho prezentovali aj vyučujúcimi vytvorené učebné texty pre elektropredmety.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/7

      6.       Meranie pokračovalo aj v učebni strojárskych predmetov, kde už žiaci prvého ročníka odboru obrábač kovov spolu s p. Pôbišom ukázali jednoduché strojárske merania. Potenciálni žiaci našej školy okrem merania prejavili záujem o konkrétny obsah odborných strojárskych predmetov a ich ďalšie uplatnenie spolu s benefitmi tohto štúdia.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/14
       

      7.       Vestibul sa premenil na automobilový trenažér a p. Zákalicky spolu so žiakmi Muránskym a Bodnárikom mali pod palcom všetkých motoristov, ktorí si jednoducho mohli zajazdiť.

       

      8.       Priestory dielní sa prezentovali formou štyroch skupín :

      a.        II.A odbor – mechanik strojov a zariadení, hutník operátor spoločne s p. Fraňom, p. Kňazovickým mali na svedomí ukážky kovania

      b.       III.D odbor – obrábač kovov s p. Hruškom programovali CNC stroje

      c.        III.C odbor – mechanik mechatronik s p. Kánom prezentovali stavebné roboty

      d.       II.A odbor – mechanik strojov a zariadení s p. Piatrovom oboznámili prítomných s prácou na sústruhu, kde z obrobku vytvorili jednoduchý svietnik.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/11

      A na záver?

      Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Veríme, že naše priestory a ukážky činností žiakov pozitívne ovplynia Vaše rozhodnutie pre štúdium na našej škole. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.........

     • 30. január 2018 

      Tešia sa na Vás žiaci študujúci v odboroch hutník operátor, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení a obrábač kovov. 

      Ukážeme vám,

      kde sa učíme,

      kde praxujeme,

      čo sa v jednotlivých odoboroch vyučuje,

      kde oddychujeme cez prestávky

      a aký je náš jeden bežný vyučovací deň. 

    • ROPE SKIPING.....
     • ROPE SKIPING.....

     • Dňa 8.12.2018 (piatok) v čase 1. - 3. vyučovacej hodiny sa v priestoroch telocvične uskutoční súťaž v preskokoch na švihadle a žonglovaní s futbalovou loptou. Zúčastniť sa môže každý. Tešíme sa na Vašu účasť. Viac info dajú telocvikári...

     • ZENIT - strojárstvo

     • Naši študenti na krajskom kole 19. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...

       

      Dňa 29.11.2017 sa na SOŠ techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT
      v strojárstve.
      Táto tradičná strojárska súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto,
      lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo stredných odborných škôl. Práca
      s talentami sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného
      na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických
      odboroch. Všetky kategórie pozostávali z teoretickej a praktickej časti.
      Tento rok súťažilo šesť študentov našej školy v troch kategóriách. V kategórii B1/ručné
      spracovanie kovov/:Brucháč Pavol a Dubéci Denis /II.A/, v kategórii B2/strojné obrábanie
      kovov/:Kurák Jakub a Javorčík Erik/II.C/, v kategórii C/programovanie CNC strojov/:
      Pavelka Norbert/II.C/ a Muránsky Jakub/II.B/.Všetci študenti svojimi prácami podali veľmi
      dobrý výkon...najlepšie umiestnenie dosiahli:
      Muránsky Jakub-druhé miesto v kategórii CNC
      Pavelka Norbert-tretie miesto v kategórii CNC
      Poďakovanie patrí všetkým učiteľom odborných predmetov, majstrom OV, ktorý pripravovali
      našich študentov na súťaž.

      Ing. Pôbiš, učiteľ odborných predmetov

     • Výsledky školského kola "Olympiáda ľudských práv"

     • Ď A K U J E M E ! ! !triedam V.C, III.A skupina hutníkov a II.B skupina mechanikov mechatronikov. Všetky menované triedy sa zúčastnili testovania "Olympiáda ľudských práv". Celkový počet zúčastnených bol 13 + 7 + 16 = 36. Úspešnosť tried bola nasledovná: V.C 67%, najúspešnejší V. Martinec 98%, I. Jamriška 95%, a 93% dosiahli M. Dacho, A. Faško, J.Vetrák, II.B 60% a M. Janík 78%, Z. Váňa 77%, S. Mesároš 70% a III.A 39% L. Halgaš 70%, J. Hrčák 53%, R. Reizer 37%.

     • Školský autobus......

     • Ubehlo niekoľko dní od vyplnenia dotazníka "Školský autobus". Pár info a vyhodnotenie dotazníka môžeme poďakovať p. Pindiakovej. Takže 201 žiakov SSOŠH ŽP a SGŽP sa vyjadrilo následovne: 83,6% respondentov dochádza do školy autobusom76,6% respondentov má záujem o cestovanie školským autobusoma ďalšie výsledky......

    • Dobrovoľnícka akcia v útulku „Tuláčik“
     • Dobrovoľnícka akcia v útulku „Tuláčik“

     • Dňa 22. novembra 2017 sa dvaja žiaci SSOŠH ŽP Denis Dubéci a Norbert Šandor z 2.A triedy zúčastnili dobrovoľníckej akcie v útulku „Tuláčik“ v Brezne. Strávili tu jedno doobedie. Ráno vyvenčili  psíkov, poriadili im koterce a výbehy. Potom pomáhali nosiť a triediť granule. Tento deň v nich zanechal skvelý pocit, že mohli aspoň trochu týmto psíkom bez domova pomôcť.

    • Ďalšie tretie miesto.......
     • Ďalšie tretie miesto.......

     • Dňa 27.11.2017 sa opäť stretli stredné školy a zmerali si sily v športe. Tento krát v basketbale. Po náročných zápasoch, v ktorých bojovalo päť družstiev na približne rovnakej úrovni rozhodlo naozaj len málo. Naši žiaci sa nakoniec umiestnili na peknom treťom mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy...

      IV.B Viktor Babka, Roman Švantner, IV.A Daniel Horváth, III.A Šimon Bubelíny, II.B Adam Klement, II.A Nicolas Mejri, Ján Šutinský, Vratko Tomek, Michal Caban

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     •      Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila v stredu 22. 11. 2017 v čase od 08:00 do 12:00. Bola určená pre všetky ročníky (1-5) a pozostávala zo štyroch častí.

           Prvé bolo počúvanie s porozumením - rozdala som papiere, na ktorých boli vety týkajúce sa rozhovoru, ktorý som žiakom následne prečítala. Úlohou bolo počúvať text (2 krát) a označiť, či je daná veta správna alebo nesprávna.

           Druhá úloha sa týkala čítania s porozumením. Všetci žiaci dostali texty na vopred určenú tému. Text si prečítali a potom označili, či sa na žiadanú vetu odpovedá áno alebo nie.

           Tretia úloha bola zameraná na gramatiku. V texte chýbali niektoré slová, ktoré žiaci vyberali zo štyroch možných odpovedí.

           Štvrtá a posledná úloha pozostávala z dvoch častí. Každý žiak dostal predlohu s jedným obrázkom a dve témy - o škole, móde,  vreckovom, rodine, kamarátoch, cestovaní... Obrázok mal väčšinou podobu krátkeho komiksu. Po krátkej príprave sa mi žiaci ústne prezentovali.

           Olympiády sa zúčastnili žiaci: Ján Oravkin (2.A), Miroslav Čunderlík (3.B), Dominik Géč (3.B), Kristán Móro (4.A), Marek Dacho (5.C), Adam Takáč (5.C) a Viktor Martinec (5.C). Na postupových miesta na okresné kolo z olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnili: Kristán Móro (4.A) a Miroslav Čunderlík (3.B).

            Z olympiády mám veľmi dobré dojmy, bolo to zaujímavé, ale aj zábavné. Žiaci vsádzali na svoje doterajšie vedomosti. Vynakladali enormné úsilie pri riešení daných úloh, za čo si samozrejme všetci zúčastnení žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu a obdiv. Obom víťazom gratulujem a prajem veľa úspechov na okresnom kole.

       

      Autor: Jana Hudíková