• KOŽAZ za dejinami Slovenska (25.09.2019)

     • V rámci KOŽAZu žiaci tretích ročníkov navštívili 25. septembra Múzeum SNP v B. Bystrici. Je to národná kultúrna pamiatka reprezentujúca rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti z histórie Slovenska s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a SNP.

      Navštívili aj najstaršiu zachovanú stavbu z 15.storočia – Thurzov dom. Videli nástenné maľby v Zelenej sieni z obdobia vlády kráľa Mateja Korvína.

      Týmto si tretiaci pripomenuli staršie aj novšie dejiny nášho národa.

     • Divadelná CHALUPKA 2019 – 15. ročník

     • Na festivale sa predstavilo v 24 predstaveniach 17 divadiel zo 4 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Ukrajina) čo predstavovalo 226 účastníkov.Divadlá sa hrali v sále MsDK v Brezne, v breznianskej synagóge a v mestskom parku, v Čiernom Balogu, Podbrezovej, Polomke a v Závadke n. Hronom.Naša škola navštívila toto podujatie 20.9. a tým podporila jedno z predstavení v KD v Podbrezovej. Predstavili sa nám mladí umelci zo Slovenska a z Ukrajiny. Bol to veľmi pekný kultúrny zážitok...

     • Účelové cvičenie žiakov prvých ročníkov

     •  

      S našimi prvákmi sme absolvovali prvé plánované podujatie tohto školského roku. Bola to turistika po náučnom Banskom chodníku okolo Brezna, kde sme mali možnosť vidieť niekoľko banských portálov, ale aj nahliadnuť do ich útrob. Chlapci mali zážitok a k tomu nám prialo aj krásne počasie.

        

     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 20. - 25. júna sa uskutočnili záverečné skúšky pre odbor obrábač kovov. Tento rok úspešne ukončilo štúdium v tomto odbore 9 žiakov.

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 17. 6. - 19. 6. 2019 sme so žiakmi II.A a II.B absolvovali Letný výcvikový kurz. Výcvik prebiehal prvé dva dni na plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici a tretí deň nám umožnilo počasie ísť aj na plážové kúpalisko v B. Bystrici. Žiaci počas výcviku si osvojili plavecké štýly a skoky do vody. Okrem toho si mohli užiť aj niektoré atrakcie ako tobogány, šmýkačky a využili aj relaxačné bazény, bazén s minerálnou vodou, saunu ale aj prírodnú vodnú plochu. Tohtoročný plavecký výcvik opäť vyšiel skvele...

     • Zo sveta elektroniky

     • ,,Zo sveta elektroniky“ tak sme nazvali prednášku pre žiakov študujúcich odbory elektrotechnika a mechatronika, ktorá sa konala dňa13.6.2019 v priestoroch našej školy SSOŠH Železiarne Podbrezová.

      Rozšírenie odborných a teoretických poznatkov zo sveta elektroniky pre našich žiakov, učiteľov, majstrov odbornej výchovy ako aj vedúcich a odborných zamestnancov zriaďovateľa firmy Železiarne Podbrezová a.s.,  priniesla odborná prezentácia firiem zo Slovenska a zahraničia. Zástupcovia jednotlivých firiem ukázali najnovšie trendy používania aktívnych, pasívnych súčiastok a elektrotechnických zariadení vo firmách, školách, pre priemyselné a domáce využitie. Prezentovali ich formou praktických ukážok jednotlivých modelov, prezentáciou v Power Pointe a samozrejme sprievodným slovom. Naši žiaci sa aktívne zapájali do diskusie obohatili si svoje odborné poznatky a z prezentácie si odniesli nielen dobrý dojem ale aj katalógy a rôzne upomienkové prezenty ktoré im zástupcovia jednotlivých firiem pripravili.

      Poďakovanie patrí zástupcom firiem OEZ, Lengrand, Phoenix, Hagard Hall ktorí toto podujatie zastrešili.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 20. 5. - 22. 5. 2019 sa uskutočnil Kurz na ochranu života a zdravia s triedami III.A a III.B. Kurz bol zameraný na prednášky a exkurzie na ochranu nielen ľudských životov ale aj pripomenutie si ochrany našej krajiny a Zeme z pohľadu environmentálnej výchovy. Žiaci si zopakovali zdravotnú prípravu, absolvovali exkurziu na Gudrónových jamách a Hasičského zboru v Brezne, návšteva minigolfového ihriska v Brezne s možnosťou hry a ďalšie aktivity. Tohtoročný KOŽAZ aj napriek nepriaznivým podmienkam sme absolvovali v hojnom počte študentov. Snahou tohto kurzu bolo, aby si žiaci odniesli do života čo najviac teoretických a praktických vedomostí.

     • Exkurzia do firmy GRANDPOWER

     • Dňa 20.5.2019 sme sa zúčastnili exkurzii v súkromnom podniku Grand power v Slovenskej Ľupči zameraného na výrobu zbraní. Nás ako mechanikov strojov a zariadení najviac zaujímali stroje na výrobu zbraní. Čo sa týka strojového parku, sú tu na 90 percent obrábacie CNC stroje, ktoré robia z obrovskou presnosťou na stotiny milimetra, taktiež sme mohli pozrieť do srdca podniku a to je výroba pištolí ráže 9 mm. Vyrábajú tam asi 10 druhov a sú určené pre vývoz do zahraničia. Aj na tejto exkurzii sme mohli vidieť ako strojový park nasleduje a aké sú kvalitné CNC obrábacie stroje. Keď firma začínala,  robili všetko na kolene, čiže ručne a mala 5 zamestnancov, teraz je ich niečon  cez 100 a všetko robia na CNC. Niektoré CNC obrábacie centrá boli aj devať metrov dlhé. Výhodou týchto centier je to, a o tom sme sa presvedčili aj na vlastné oči, že jeden človek môže obsluhovať aj viacero strojov a značnou nevýhodou je že zadáte jednu zlú súradnicu a celý jeden cyklus je plný zmätkov. Ako sme sa ďalej mohli presvedčiť toto centrum sa dá prestaviť na niekoľko operačných programov, čiže jedna linka môže robiť hlaveň, druhá uzáver atď, to znamená že v jednej hale môžeme uzrieť celú výrobu samopalu, respektíve guľometu.   Myslím, že táto exkurzia ukázala našim žiakom kam smeruje CNC technika a čo všetko je možné s týmito strojmi dosiahnuť. Na záver sa naši žiaci ešte rozprávali s majiteľom firmy neformálne o bežných starostiach  slastiach súkromných podnikov.

     • Krajské kolo v atletike žiakov SŠ

     • Dňa 30. 4. 2019 sa konala ďalšia školská súťaž. Tentokrát si naši žiaci zmerali sily na rôznych disciplínach v atletike. Disciplíny sú všeobecne veľmi náročné a popasovať sa s nimi a popri tom bojovať s ostatnými súťažiacimi je veľmi ťažké. Napriek tomu sa to niektorím podarilo veľmi úspešne. Tohto roku sme mali oveľa väčšiu účasť ako po minulé roky (11 žiakov) a zastúpili sme takmer všetky disciplíny. Nedoniesli sme síce medajlu ale dve štvrté miesta Mila Janíka a finálová osmička Dávida Pompuru veľmi potešili.

      Nasledovné výsledky:

      Jakub Kováčik        11. m 800m:   2:29,53

      Norbert Šandor      16. m 100m:      12,9

      Miloslav Janík          4. m 3000m: 10:16,69

                                   4. m 400m:     1:00,8

      Dávid Pompura        8. m oštep:     32,04

                                  10. m disk:       23,49

      Dávid Tešlár          11. m disk:       22,25

      Matej Jančík          13. m disk        18,01

      Ján Oravkin           11. m oštep      23,76

                                 27. m diaľka      369

      Ján Šutinský         13. m guľa         9,96

      Andrej Adamec     19. m guľa         8,38

                                 21. m diaľka       491

     • Prezentácia FMMR TU Košice

     • Pred rozhodnutím o tom, či pracovať alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu každoročne uvažujú aj naši maturanti – budúci absolventi súkromných škôl ŽP. Perspektívnym pokračovaním strednej školy je určite štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Možnosti štúdia predstavili pracovníci fakulty a študent – vlaňajší absolvent nášho gymnázia dňa 26. apríla v priestoroch našich škôl. Žiakom končiacich ročníkov priblížili študijné odbory, materálno-technické podmienky, zahraničnú spoluprácu a stáže, možnosti ubytovania, ako aj študentský život, ktorý je zvlášť na FMMR budovaný na rodinných vzťahoch. Svoje pevné rozhodnutie študovať techniku v Košiciach niektorí žiaci SOŠ spečatili podaním prihlášky na túto fakultu priamo pracovníkom školy.  

     • Deň Zeme

     • Dňa 26. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme spoločnou brigádou na čistení areálu školy a jeho okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a tým prispeli k skrášleniu prostredia školy.

     • Job Expo - najväčší veľtrh práce 2019

     • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.

      Najväčší vystavovatelia medzi ktorých  nesporne patria aj Železiarne Podbrezová a.s. okrem ponuky práce, ukázali aj nevyhnutnú  cestu výchovy a prípravy žiakov  na budúce povolanie prostredníctvom svojich škôl zapojených do duálneho  vzdelávania. Naše školy sa prezentovali nielen pasívne a to prostredníctvom propagačných materiálov a výrobkami ale aj priamym aktívnym kontaktom našich žiakov, ktorí  prezentovali možnosti štúdiá na našich školách. Informácie záujemcom sprostredkovali žiaci tretieho ročníka odboru mechanik mechatronik Matej Jančík a Dávid Krnáč. Vybavenosť škôl sme propagovali aj prostredníctvom projektov zrealizovaných v SSOŠH ŽP ktoré boli financované  zo zdrojov EU ako napríklad ,,Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a stým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ ITMS kód. 26110130588, alebo projektom uskutočneným v SG ŽP ,,Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov do vedomostnej spoločnosti ITMS kód: 26110130557. Návštevníci výstavy prejavili záujem aj o základné kurzy zvárania a prípravné kurzy s úradnou skúškou, ktoré ponúka naša zváračská škola.

      Vystavovatelia mali možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkli voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“.