• Školský internát

    • Školský internát je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
     Vo výchovno-vzdelávacej oblasti školský internát cieľavedome a plánovite zabezpečuje kontinuitu medzi jednotlivými výchovnými činiteľmi: rodina, škola, verejnosť, neformálne skupiny a plní úlohy dlhodobého charakteru, ktoré sa pružne prispôsobujú veku a štruktúre ubytovaných žiakov.
     Naším cieľom je rozvíjať rozumové a fyzické schopnosti našich žiakov, rozvíjať ich nadanie, záujmy, aktivitu, samostatnosť, túžbu po tvorivosti, prehlbovať vzťah k sebavzdelávaniu, sebavýchove a k zdravému spôsobu života.

     UBYTOVANIE
     Ubytovanie je realizované priamo v budove školy. Školský internát je vybavený kuchynkou s príslušenstvom, spoločenskou miestnosťou, posilňovňou, telocvičňou a multifunkčným ihriskom.
     Na každom poschodí sú štyri bunky s vlastným sociálnym zariadením. V jednej bunke bývajú štyria žiaci v troj- a jedno-posteľovej izbe. Ubytovacia kapacita školského internátu je 108 miest.

     STRAVOVANIE
     Pre žiakov školského internátu je zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni. Žiaci majú k dispozícii čipové karty, prostredníctvom ktorých si objednávajú menu z jedálneho lístka.
     Výdaj stravy pondelok - piatok
     Raňajky: 06:45 - 07:30
     Obedy: 11:20 - 12:00
     Večere: 17:30 - 19:00

     Poplatok za ubytovanie vo výške 30 € a prvý poplatok za stravu vo výške 40 € je potrebné uhradiť do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Uvedené poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu: SK1009000000000302912005, var. symbol: osobné číslo žiaka uvedené na čipovej karte. Do poznámky treba písať meno a priezvisko žiaka a za aké obdobie sa platba zaslala.

     Poplatok za ubytovanie je nemenný. Poplatok za stravu si reguluje každý žiak individuálne podľa počtu odobratých jedál.


     KONTAKTY:

     tel.: 0911 676 988

     e-mail.: internat@ssosh.sk