• Organizácia školského roka

   • Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok).

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
    2. školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

     

    PRÁZDNINY

     

    PRÁZDNINY

    Posledný deň

    vyučovania

    Termín

    prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    29. október 2019 (utorok)

    30. október – 31. október 2019

    4. november 2019 (pondelok)

    Vianočné

    20. december 2019 (piatok)

    23. december 2019 – 7. január 2020

    8. január 2020 (streda)

    Polročné

    31. január 2020 (piatok)

    3. február 2020 (pondelok)

    4. február 2020 (utorok)

    Jarné

    21. február 2020 (piatok)

    24. február – 28. február 2020

    2. marec 2020 (pondelok)

    Veľkonočné

    8. apríl 2020 (streda)

    9. apríl – 14. apríl 2020

    15. apríl 2020 (streda)

    Letné

    30. jún 2020 (utorok)

    1. júl – 31. august 2020

    2. september 2020 (streda)

     


    VYDANIE VYSVEDČENÍ

    Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2020 – piatok ) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky.  Za 2. polrok 30. júna 2020 (utorok). V končiacich ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa:

    • pred začiatkom maturitnej skúšky –15. mája 2020 (piatok)
    • pred začiatkom záverečnej skúšky – 12. júna 2020 (piatok)

     

    RODIČOVSKÉ  AKTÍVY

    • Plenárne zasadnutie – 17. 9. 2019 (utorok) o 14:30 hod v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.
    • Triedne aktívy – 12. 11. 2019 (utorok), 14. 1. 2020 (utorok), 7. 4. 2020 (utorok).
    • Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.

     

    MATURITNÉ SKÚŠKY

    a)    Opravná  maturitná skúška


    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
    •    3. september 2019 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    •    4. september 2019 (streda)  – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
    •    5. september 2019 (štvrtok)  – v predmete matematika
    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - 12. septembra 2019 /štvrtok/.

    b)    Riadny termín maturitnej skúšky

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne tr. učiteľovi do 30. septembra 2019.
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom  roku 2019/2020 v dňoch:
    •    17. marca 2020 (utorok) – v predmete  slovenský jazyk a literatúra
    •    18. marca 2020 (streda)  – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
    •    19. marca 2020 (štvrtok)  – v predmete matematika
    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 31. marca – 3. apríla 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.

    Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

    • 2262 K hutník operátor: 21. – 22. 4. 2020
    • 2413 K mechanik strojov a zariadení: 23. – 24. 4. 2020
    • 2679 K mechanik mechatronik: 23. – 24. 4. 2020
    • 2697 K mechanik elektrotechnik: 23. – 24. 4. 2020

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠVVaŠ SR.
    Plán termínov:
    a)    Klasifikačná porada pre maturitné triedy:  14. mája 2020 (štvrtok).
    b)    Posledné zvonenie: 15. máj 2020 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    c)    Príprava žiakov na maturitnú skúšku od 18. do 22. mája 2020.
    d)    Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 25. do 28. mája 2020.
    e)    Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení: 29. mája 2020.

     

    ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

    Plán termínov:
    a)    Klasifikačná porada pre triedu III.C - 12. júna 2020 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    b)    Posledné zvonenie - 12. júna 2020 (piatok).
    c)    Príprava žiakov na záverečnú skúšku 15. – 17. júna 2020.
    d)    Písomná časť - 18. júna 2020 (štvrtok).
    e)    Praktická časť - 19. a 22. júna 2020 (piatok, pondelok).
    f)    Ústna časť - 23. júna 2020 (utorok).
    Zmena termínov vyhradená na návrh Odboru školstva obvodného úradu v Banskej Bystrici.

     

    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

    Do 31. marca 2020 riaditeľ strednej školy zverejní:

    1. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
    2. formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
    3. jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

    Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedag. rade školy.

    Do 10. apríla 2020:

    • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

    Do 20. apríla 2020:

    1. riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu,
    2. uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

    Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

    Termíny prijímacích skúšok z profilových  predmetov:

    • 1. termín 11. 5. 2020 (pondelok),
    • 2. termín  14. 5. 2020 (štvrtok).

    Zápis prijatých uchádzačov: 18.5.2020 (pondelok).

     

    ÚČELOVÉ KURZY

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:
    a)    Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. Časový harmonogram:

    • 1. polrok – september 2019
    • 2. polrok – máj 2020 (počas ÚF MS)

    b)    KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2019) pre žiakov 3. ročníkov.

    KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT V PRÍRODE
    Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.
    Plán: 1. ročník - január 2020, 2. ročník - jún 2020.
    Poznámka:

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského  výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí  najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.