• Organizácia školského roka

   • 1 Vyučovanie

    Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
    2. školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

     

    2 Prázdniny

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    Jesenné

    28. október 2020

    (streda)

    29. október –

    30. október 2020

    2. november 2020

    (pondelok)

    Vianočné

    22. december 2020

    (utorok)

    23. december 2020

    – 7. január 2021

    8. január 2021

    (piatok)

    Polročné

    29. január 2021

    (piatok)

    1. február 2021

    (pondelok)

    2. február 2021

    (utorok)

    Jarné

    12. február 2021

    (piatok)

    15. február –

    19. február 2021

    22. február 2021

    (pondelok)

    Veľkonočné

    31. marec 2021

    (streda)

    1. apríl –

    6. apríl 2021

    7. apríl 2021

    (streda)

    Letné

    30. jún 2021

    (streda)

    1. júl–

    31. august 2021

    2. september 2021

    (štvrtok)

     

    3 Vydanie vysvedčení

    Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (29.01.2021 – piatok) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 
    V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. Za 2. polrok 30. júna 2021 (streda).
    V končiacich ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa: 11. mája 2021 (piatok)

     

    4 Rodičovské aktívy

    Z dôvodu odporúčania MŠVVŠ SR, aby rodičia a iné cudzie osoby nevstupovali do budovy školy budú termíny a forma rodičovských združení ohlásené prostredníctvom Edupage.

     

    5 Maturitné skúšky

    Opravná maturitná skúška
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:

    • 3. september 2020 (štvrtok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
    • 4. september 2020 (piatok) – v predmetoch cudzí jazyk

    Riadny termín maturitnej skúšky
    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku – písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2020.
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2020/2021 v dňoch:

    • 16. marec 2021 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
    • 17. marec 2021 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
    • 18. marec 2021 (štvrtok) – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 8. – 13. apríla 2021. 
    Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

    • 2413 K mechanik strojov a zariadení: 19. – 20. 4. 2021
    • 2679 K mechanik mechatronik: 21. – 22. 4. 2021

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví OŠ OÚ. Plánované termíny:

    1. Klasifikačná porada pre maturitné triedy: 13. máj 2021 (štvrtok).
    2. Posledné zvonenie: 14. máj 2021 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    3. Príprava žiakov na maturitnú skúšku: 17. – 21. máj 2021.
    4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 24. – 27. máj 2021.
    5. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení: 28. máj 2021.


    6  Prijímacie skúšky

    Do 31. marca 2021 riaditeľ strednej školy zverejní:

    1. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
    2. formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
    3. jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

    Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

    Do 10. apríla 2021:

    • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

    Do 20. apríla 2021:

    • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu,
    • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

    Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.
    Termíny prijímacích skúšok:
    Z profilových predmetov: 1. termín 3. 5. 2020 (pondelok), 2. termín 6. 5. 2020 (štvrtok). Zápis prijatých uchádzačov: 10.5.2020 (pondelok).

     

    7 Účelové kurzy

    Obsah učiva „Ochrana života a zdravia“ sa realizuje účelovými cvičeniami priamo v teréne a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia:

    • Účelové cvičenia sa uskutočnia pre žiakov 1. a 2. ročníkov v trvaní 1 deň – 6 hodín, v každom polroku. 
    • Časový harmonogram: 1. polrok –  september, október 2020, 2. polrok – máj, jún 2021
    • KOŽaZ sa uskutoční v trvaní troch dní po 6 hodín (september 2020) pre žiakov 3. ročníkov.

     

    8 Kurz pohybových aktivít v prírode

    Kurz sa organizuje 1. a 2. ročníku štúdia. Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa vo forme lyžiarskeho, snoubordingového, plaveckého, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode.
    Plán: 1. ročník: január 2021, 2. ročník: jún 2021.
    Poznámky: 

    1. Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
    2. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.