• Organizácia školského roka

   • 1 Vyučovanie 

    Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). 
    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
    2. školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

     

    2 Prázdniny 

    Prázdniny 

    Posledný deň vyučovania 

    Termín prázdnin 

    Začiatok vyučovania po prázdninách 

    Jesenné 

    27. október 2022

    (štvrtok)

    28. október –

    31. október 2022

    2. november 2022

    (streda)

    Vianočné 

    22. december 2022

    (štvrtok)

    23. december 2022

    – 7. január 2023

    9. január 2023

    (pondelok)

    Jarné 

    24. marec 2023

    (piatok)

    27. február –

    3. marec 2023

    6. marec 2023

    (pondelok)

    Veľkonočné 

    5. apríl 2023

    (streda)

    6. apríl –

    11. apríl 2023

    12. apríl 2023

    (streda)

    Letné 

    30. jún 2023

    (piatok)

    1. júl –

    31. august 2023

    4. september 2023

    (pondelok)

     

    Dni voľna: Podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

     

    3 Zasadnutia pedagogických rád

    Dátum 

    Obsah pedagogickej rady 

    31. 08. 2022 (streda)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2022/2023

    15. 11. 2022 (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok

    24. 01. 2023 (utorok)

    klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2022/2023

    31. 03. 2023 (piatok)

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov

    18. 04. 2023 (utorok)

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok

    11. 05. 2023 (štvrtok)

    klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.A, IV.B

    plán výkonov pre školský rok 2024/2025

    12. 06. 2023 (pondelok)

    klasifikácia za 2. polrok triedy III.C

    26. 06. 2023 (pondelok)

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2022/2023

    04. 07. 2023 (utorok)

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2022/2023

    31. 08. 2023 (štvrtok)

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2023/2024

    V školskom roku sa môžu konať aj mimoriadne pedagogické rady zvolané podľa aktuálnych potrieb.

     

    4 Vydanie vysvedčení 

    Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2023 – utorok) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

    V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky (30.06.2023 – piatok).

    V končiacich ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa:

    • pred začiatkom maturitnej skúšky: 12. mája 2023 (piatok)
    • pred začiatkom záverečnej skúšky: 13. júna 2023 (utorok)

     

    5 Rodičovské aktívy 

    Plenárne zasadnutie – 12. 9. 2022 (pondelok) o 14:30 hod v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.

     • Triedne aktívy – v týždni po konaní klasifikačnej porady.
     • Triedny aktív – jedenkrát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa v druhom polroku.

    Triedne aktívy sa môžu konať prezenčnou formou, ale aj formou telefonickej alebo on-line konzultácie.

     

    6 Maturitné skúšky 

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku – písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2022.

    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2022/2023 v dňoch:

    • 14. marec 2023 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
    • 15. marec 2023 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
    • 16. marec 2023 (štvrtok) – v predmete matematika

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 3. – 5. apríla 2023.

    Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre všetky odbory: 24. – 25. 4. 2023

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví OŠ OÚ. Plánované termíny:

    1. Klasifikačná porada pre maturitné triedy: 11. máj 2023 (štvrtok).
    2. Posledné zvonenie: 12. máj 2023 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    3. Príprava žiakov na maturitnú skúšku: 15. – 19. máj 2023.
    4. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 22. – 25. máj 2023.
    5. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení: 26. máj 2023.

    Zmena termínov vyhradená na návrh Regionálneho úradu školskej správy.

     

    7 Záverečné skúšky 

    1. Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.
    2. Klasifikačná porada pre triedu III.C: 12. jún 2023 (pondelok, dátum vydania vysvedčenia: 13. jún 2023) teória.
    3. Praktická časť 19. a 20. jún 2023 (pondelok, utorok) prax.
    4. Teoretická časť 21. jún 2023 (streda). prax
    5. Príprava žiakov na záverečnú skúšku 14., 15., 16. júna 2023. Zmena termínov vyhradená na návrh Regionálneho úradu školskej správy.
    6. Termín predloženia tém jednotlivých častí (praktickej a teoretickej) ZS príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája 2023.
     
     
     

     

    8 Prijímacie skúšky 

    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí pre školský rok 2023/2024 formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Riaditeľ strednej školy tieto podmienky zverejní najneskôr do 30. novembra.

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca. Prihlášku možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe.

    Termíny prijímacích skúšok:

    Z profilových predmetov: 1. termín 4. 5. 2023 (štvrtok), 2. termín 9. 5. 2023 (utorok).

    Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023.

    Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.