• Organizácia školského roka

   • 1 Vyučovanie 

    Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 2. septembra 2021 (štvrtok).  

    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne: 

    1. školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 

    1. školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). 

     

    2 Prázdniny 

    Prázdniny 

    Posledný deň vyučovania 

    Termín prázdnin 

    Začiatok vyučovania po prázdninách 

    Jesenné 

    27. október 2021 

    (streda) 

    28. október – 

    29. október 2021 

    2. november 2021 

    (utorok) 

    Vianočné 

    22. december 2021 

    (streda) 

    23. december 2021 

    – 7. január 2022 

    10. január 2022 

    (pondelok) 

    Polročné 

    3. február 2022 

    (štvrtok) 

    4. február 2022 

    (piatok) 

    7. február 2022 

    (pondelok) 

    Jarné 

    4. marec 2022 

    (piatok) 

    7. marec – 

    11. marec 2022 

    14. marec 2022 

    (pondelok) 

    Veľkonočné 

    13. apríl 2022 

    (streda) 

    14. apríl – 

    19. apríl 2022 

    20. apríl 2022 

    (streda) 

    Letné 

    30. jún 2022 

    (štvrtok) 

    1. júl – 

    2. september 2022 

    5. september 2022 

    (pondelok) 

     

    Dni voľna: Podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.  

     

    3 Zasadnutia pedagogických rád

    Dátum 

    Obsah pedagogickej rady 

    30. 08. 2021 (pondelok) 

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2021/2022 

    9. 11. 2021 (utorok) 

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok 

    27. 01. 2022 (utorok) 

    klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2021/2022; kritéria PS 

    25. 03. 2022 (piatok) 

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov 

    21. 04. 2022 (utorok) 

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok  

    12. 05. 2022 (štvrtok) 

    klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.A, IV.B 

    plán výkonov pre školský rok 2023/2024 

    13. 06. 2022 (pondelok) 

    klasifikácia za 2. polrok triedy III.C 

    27. 06. 2022 (pondelok) 

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2021/2022 

    06. 07. 2022 (streda) 

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2021/2022 

    26. 08. 2022 (pondelok) 

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2022/2023 

     

    V školskom roku sa môžu konať aj mimoriadne pedagogické rady zvolané podľa aktuálnych potrieb.

     

    4 Vydanie vysvedčení 

    Škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.01.2022 – pondelok) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.  

    V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky (30.06.2022 – štvrtok). 

    V končiacich ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa: 

    • pred začiatkom maturitnej skúšky: 13. mája 2022 (piatok) 

    • pred začiatkom záverečnej skúšky: 13. júna 2022 (pondelok) 

     

    5 Rodičovské aktívy 

    Z dôvodu odporúčania MŠVVŠ SR, aby rodičia a iné cudzie osoby nevstupovali do budovy školy sa rodičovské združenia pravdepodobne nebudú konať prezenčnou formou, ale len formou telefonickej alebo on-line konzultácie.  

    Prezenčnou formou sa uskutočnia len zasadnutia rodičov žiakov prvého ročníka podľa harmonogramu: 

    • I.A 20.09.2021 

    • I.B 21.09.2021 

    • I.C 22.09.2021 

    Ostatné rodičovské aktívy sa uskutočnia formou telefonickej alebo on-line konzultácie v nasledujúcich termínoch: 

    • 44. alebo 45. kalendárny týždeň roku 2021 

    • 3. alebo 4. kalendárny týždeň roku 2022 

    • 15. alebo 16. kalendárny týždeň roku 2022 

    Ďalšie aktívy – jedenkrát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa, 

     

    6 Maturitné skúšky 

    Riadny termín maturitnej skúšky 

    Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku – písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2021. 

    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v dňoch: 

    • 15. marec 2022 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra 

    • 16. marec 2022 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk 

    • 17. marec 2022 (štvrtok) – v predmete matematika 

     

    Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 5. – 8. apríla 2022.  

     

    Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky: 

    • 2262 K hutník operátor: 25. – 26. 4. 2022 
    • 2413 K mechanik strojov a zariadení: 27. – 28. 4. 2022 
    • 2697 K mechanik elektrotechnik: 25. – 26. 4. 2022 
    • 2679 K mechanik mechatronik: 27. – 28. 4. 2022 

     

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví OŠ OÚ. Plánované termíny: 

    1. Klasifikačná porada pre maturitné triedy: 12. máj 2022 (štvrtok). 

    1. Posledné zvonenie: 13. máj 2022 (piatok, dátum vydania vysvedčenia). 

    1. Príprava žiakov na maturitnú skúšku: 16. – 20. máj 2022. 

    1. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 23. – 26. máj 2022. 

    1. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení: 27. máj 2022. 

     

    7 Záverečné skúšky 

    1. Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca. 

    1. Klasifikačná porada pre triedu III.C: 13. jún 2022 (pondelok, dátum vydania vysvedčenia) prax. 

    1. Písomná časť 17. jún 2022 (piatok) teória. 

    1. Praktická časť 20. a 21. jún 2022 (pondelok, utorok) prax. 

    1. Ústna časť 22. jún 2022 (streda). prax 

    1. Príprava žiakov na záverečnú skúšku 14., 15., 16. júna 2022. Zmena termínov vyhradená na návrh  Odboru školstva obvodného úradu v Banskej Bystrici. 

    1. Termín predloženia tém jednotlivých častí (písomnej, praktickej, ústnej) ZS príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája 2017.  

     

    8 Prijímacie skúšky 

    Riaditeľ strednej školy zverejní podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

    Zákonný zástupca vyplní iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory
    vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

    Termíny prijímacích skúšok: 

    Z profilových predmetov:

    1. termín: 2. 5. 2022 a podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022
    2. termín: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

     

    Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

    1. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.
    2. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
    3. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.