• Prezentácia FMMR TU Košice

     • Pred rozhodnutím o tom, či pracovať alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu každoročne uvažujú aj naši maturanti – budúci absolventi súkromných škôl ŽP. Perspektívnym pokračovaním strednej školy je určite štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Možnosti štúdia predstavili pracovníci fakulty a študent – vlaňajší absolvent nášho gymnázia dňa 26. apríla v priestoroch našich škôl. Žiakom končiacich ročníkov priblížili študijné odbory, materálno-technické podmienky, zahraničnú spoluprácu a stáže, možnosti ubytovania, ako aj študentský život, ktorý je zvlášť na FMMR budovaný na rodinných vzťahoch. Svoje pevné rozhodnutie študovať techniku v Košiciach niektorí žiaci SOŠ spečatili podaním prihlášky na túto fakultu priamo pracovníkom školy.  

     • Deň Zeme

     • Dňa 26. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme spoločnou brigádou na čistení areálu školy a jeho okolia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a tým prispeli k skrášleniu prostredia školy.

     • Job Expo - najväčší veľtrh práce 2019

     • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.

      Najväčší vystavovatelia medzi ktorých  nesporne patria aj Železiarne Podbrezová a.s. okrem ponuky práce, ukázali aj nevyhnutnú  cestu výchovy a prípravy žiakov  na budúce povolanie prostredníctvom svojich škôl zapojených do duálneho  vzdelávania. Naše školy sa prezentovali nielen pasívne a to prostredníctvom propagačných materiálov a výrobkami ale aj priamym aktívnym kontaktom našich žiakov, ktorí  prezentovali možnosti štúdiá na našich školách. Informácie záujemcom sprostredkovali žiaci tretieho ročníka odboru mechanik mechatronik Matej Jančík a Dávid Krnáč. Vybavenosť škôl sme propagovali aj prostredníctvom projektov zrealizovaných v SSOŠH ŽP ktoré boli financované  zo zdrojov EU ako napríklad ,,Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a stým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ ITMS kód. 26110130588, alebo projektom uskutočneným v SG ŽP ,,Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov s cieľom prípravy žiakov do vedomostnej spoločnosti ITMS kód: 26110130557. Návštevníci výstavy prejavili záujem aj o základné kurzy zvárania a prípravné kurzy s úradnou skúškou, ktoré ponúka naša zváračská škola.

      Vystavovatelia mali možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkli voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“.

     • Obleč si čo chceš

     • Dňa 17.4. 2019 Žiacka školská rada zorganizovala deň Obleč si, čo len chceš! Keďže na druhý deň začínali očakávané prázdniny, rozhodli sme sa im priblížiť pohodlným oblečeným. Žiakov veľmi potešil deň bez uniformy a predviedli nám naozaj rôzne kreatívne outfity. Takýto deň si ešte určite v budúcnosti zopakujeme. 

     • Florbalový turnaj ŽŠR

     • Dňa 12.4.2019 sa uskutočnil na našej škole Florbalový turnaj, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada spolu s Mgr. Dovalovou, Mgr. Ličákovou a Mgr. Peťkovou. Žiaci si vytvorili družstvá z najlepších hráčov a športovcov triedy. Turnaj začal o 9:30 a zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Celkovo prebehlo až 18 zápasov, v ktorých sme preverili kondíciu a bojovnosť žiakov. Po náročných zápasoch si nakoniec prvé miesto vybojovala trieda III.B, druhé miesto trieda I.C a tretie miesto III.A. Gratulujeme a dúfame, že čoskoro sa nám podarí zorganizovať ďalší turnaj, v ktorom nám naši žiaci opäť dokážu, že sú výborní športovci. 

     • Environmentálna exkurzia na gudrónové jamy

     • Dňa 9.4.2019 sa uskutočnila environmentálna exkurzia na gudrónové jamy pri obci Predajná  pre  žiakov I.A a I.B. triedy. Výstup sme začali pri pekárni Lopej, ďalej sme postupovali ku obchodu jednota, hlavnou trasou smer Predajná a zamierili sme ku gudrónovým jamám. Chlapci mohli naživo vidieť možno nastávajúcu ekologickú katastrofu a vidieť aj prienik gudrónu do okolia. Najväčším zážitkom pre nich bolo asi uhynuté vtáctvo, ktoré bolo na hladine gudrónových jám. Celou cestou nás sprevádzal aj Ing. Václav Kortán, ktorý nám predniesol aj odborné prednášky na tému likvidácie a očistenia prírody od gudrónových jám, za čo mu patrí naše veľké poďakovanie. Od gudrónových jám sme ešte urobili výstup na priľahlý kopček aby sa nám naskytol pohľad na masív Nízkych Tatier. Cestu na tento kopček nám skrížila aj jelenica, ktorú sme vyrušili pri jej prechádzaní krajinou. Zážitok to bol silný hlavne čo sa týka silne ekologicky cítiacich žiakov a každý sa aspoň na sekundu zamyslel nad slovkom ekologická záťaž a jej následky v praxi.

     • Výstup na Chatu Bernardín

     • Dňa 8.4.2019 sa uskutočnil výstup na chatu Bernardín pre  žiakov I.A a I.B. triedy. Výstup sme začali v "základnom tábore" pri autobusovej stanici Chvatimech. Ďalej sme postupovali ku železničnej stanici, pred ktorou nás značka upozornila na chodník vedúci k nášmu hlavnému cieľu a tým bol výstup na konečnú stanicu lanovky - Chatu Bernardín.

      Hneď od začiatku sa do popredia dostávala skupinka našich mladých nádejných futbalistov, ktorú viedol majster Veverka. Dosť dlhú dobu za nimi sa utvorila skupinka nešportovcov, ktorí miestami dopĺnali sily čoraz dlhšími prestávkami medzi jednotlivými úsekmi na ceste k vytúženému cielu. Nakoniec ale všetci dorazili ku Chate Bernardín, kde sme si spravili spoločné foto a zapísali sa do tunajšej kroniky. Čo sa týka počasia bolo viac ako ukážkové na turistiku, lepšie by nenamaľoval ani majster Ľudovit Fulla. Cestu na chatu sme využili na spoznávanie okolia a hlavne fauny a flóry, ktorá sa nám vyskytla cestou na chatu. Z celého výstupu sme spravili samozrejme fotodokumentáciu.

     • Prevencie, prednášky, besedy

     • Aj v tomto školskom roku v rámci prevencie sa konali prednášky spojené s besedou v spolupráci s OR PZ Brezno:

      Pre žiakov prvých ročníkom bola prezentpvaná téma Prevencia násilia páchaného na deťoch, šikany, sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, druhákom téma Riziká práce v zahraničí a obchodovanie s ľuďmi a tretiaci diskutovali na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

      Všetky prednášky zanechali u našich žiakov pozitívne dojmy. Svedčia o tom aj následné triednické hodiny, na ktorých sa témy naďalej rozvíjali v bohatej komunikácii.

      Veľká vďaka patrí npor. PhDr.  Slávke Piliarovej z prevencie VO OR PZ Brezno.