• Učebný plán

    • Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Týždenný počet vyučovacích hodín

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     17

     17

     17

     17,5

     68,5

     Všeobecno-vzdelávacie predmety

     11

     11

     10

     9

     41

     Jazyk a komunikácia

     6

     6

     6

     6

     24

     Slovenský jazyk a literatúra  a ), c), e)

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk                        a), c), d), f)

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     1

     1

     -

     -

     2

     Etická výchova/Náboženská výchova

                                                              g)

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     -

     1

     1

     -

     2

     Občianska náuka                             c)

     -

     -

     1

     -

     1

     Dejepis                                             c)

     -

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     -

     -

     1

     1

     2

     Fyzika                                               c)

     -

     -

     1

     1

     2

     Matematika a práca s informáciami

     3

     2

     1

     1

     7

     Matematika

     2

     2

     1

     1

     6

     Informatika                                        h)

     1

     -

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     1

     1

     1

     1

     4

     Telesná a športová výchova             d)

     1

     1

     1

     1

     4

     Odborné predmety

     6

     6

     7

     8,5

     27,5

     Elektrotechnika                                 j)

     3

     -

     -

     -

     3

     Elektrotechnológia                              

     1

     -

     -

     -

     1

     Technické kreslenie                         h)

     2

     -

     -

     -

     2

     Automatizácia

     -

     1

     -

     -

     1

     Elektrické merania                            j)

     -

     -

     2

     2

     4

     Elektronika                                        j)

     -

     3

     -

     -

     3

     Grafické systémy                             h)

     -

     2

     -

     -

     2

     Elektrické stroje a prístroje

     -

     -

     2

     2

     4

     Rozvod a využitie elektrickej energie

     -

     -

     3

     2

     5

     Elektrotechnická spôsobilosť            l)

     -

     -

     -

     1

     1

     Ekonomika

     -

     -

     -

     1,5

     1,5

     PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Odborný výcvik k)

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Spolu

     32

     34,5

     34,5

     35

     136

     Účelové kurzy                            b), i)

     27

     27

     18

     -

     72

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     3x5 hod /zimné športy

     3x5 hod /letné športy

     -

     -

     30

     Kurz na ochranu života a zdravia

     -

     -

     3x6 hod

     -

     18

     Účelové cvičenia

     2x6 hod

     2x6 hod

      

      

     24