• Učebný plán

    • Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Týždenný počet vyučovacích hodín

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     14

     13

     13

     40

     Všeobecno-vzdelávacie predmety

     7

     5,5

     6

     18,5

     Jazyk a komunikácia

     3

     2,5

     3

     8,5

     Slovenský jazyk a literatúra            

     1,5

     1

     1

     3,5

     Cudzí jazyk                                

     1,5

     1,5

     2

     5

     Človek a hodnoty

     1

     -

     -

     1

     Etická výchova                                

     1

     -

     -

     1

     Človek a spoločnosť

     -

     -

     1

     1

     Občianska náuka

     -

     -

     1

     1

     Človek a príroda

     -

     1

     -

     1

     Fyzika

     -

     1

     -

     1

     Matematika a práca s informáciami

     2

     1

     1

     4

     Matematika

     1

     1

     1

     3

     Informatika                                      

     1

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     1

     1

     1

     3

     Telesná a športová výchova 

     1

     1

     1

     3

     Odborné predmety

     7

     7,5

     7

     21,5

     Technické kreslenie                      

     1,5

     1,5

     --

     3

     Technológia.                                 

     2

     2,5

     2

     6,5

     Strojníctvo                                       

     2

     1

     -

     3

     Grafické systémy                          

     -

     -

     2

     2

     Programovanie CNC strojov         

     -

     1

     1,5

     2,5

     Strojárska technológia                     

     1,5

     1,5

     -

     3

     Ekonomika

     -

     -

     1,5

     1,5

     PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     18

     21

     21

     60

     Odborný výcvik k)

     18

     21

     21

     60

     Spolu

     32

     34

     34

     100

     Účelové kurzy

     27

     27

     18

     72

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     3x5 hod /zimné športy

     3x5 hod /letné športy

     -

     30

     Kurz na ochranu života a zdravia

     -

     -

     3x6 hod

     18

     Účelové cvičenia

     2x6 hod

     2x6 hod

      

     24