• Prehľad o odbore

     • Názov ŠkVP

      • Strojárstvo – obrábanie kovov

       

      Kód a názov ŠVP

      • 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II

       

      Kód a názov študijného odboru

      • 2433 H obrábač kovov

       

      Stupeň vzdelania

      • úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

       

      Dĺžka štúdia

      • 3 roky

       

      Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

      • ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie
      • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
      • dobrý zdravotný stav

       

      Spôsob ukončenia štúdia

      • záverečná skúška

       

      Doklady o získanom stupni vzdelania

      • vysvedčenie o záverečnej skúške, 
      •  dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
        

      Doklady o získanej kvalifikácií

      • vysvedčenie o záverečnej skúške, 
      •  dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
      • výučný list

       

      Forma štúdia

      • denná

       

      Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

      • Učebný odbor 2433 H obrábač kovov pripravuje absolventov v oblasti všeobecnovzdelávacej i odbornej teoretickej a praktickej časti tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti vyplývajúce z výkonu povolania. V prípade požiadaviek sa dokážu uplatniť v kolektívoch pri tímovej práci a na nadnárodnom trhu práce.

       

      Možnosti ďalšieho študia

      • Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3.ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.