• Prehľad o odbore

    • Názov ŠkVP

     • Strojárstvo – opravy a údržba

      

     Kód a názov ŠVP

     • 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II

      

     Kód a názov študijného odboru

     • 2413 4 mechanik strojov a zariadení
     • 2413 K mechanik strojov a zariadení

      

     Stupeň vzdelania

     • úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

      

     Dĺžka štúdia

     • 4 roky

      

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     • ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie
     • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
     • dobrý zdravotný stav

      

     Spôsob ukončenia štúdia

     • maturitná skúška

      

     Doklady o získanom stupni vzdelania

     • vysvedčenie o maturitnej skúške,
     • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

      

     Doklady o získanej kvalifikácií

     • vysvedčenie o maturitnej skúške,
     • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
     • výučný list
     • zváračský preukaz so základným kurzom zvárania

      

     Forma štúdia

     • denná

      

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

     • Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch, so zváračským preukazom ZG-1, na klasických a programovaných strojoch a zariadeniach. Po získaní praxe je schopný vykonávať nižšie technickoprevádzkové funkcie - predák, majster.

      

     Možnosti ďalšieho študia

     • vysokoškolské štúdium najmä technického smeru
     • pomaturitné štúdium