• Prehľad o odbore

    • Názov ŠkVP

     • HUTNÍCTVO – TVÁRNENIE KOVOV

      

     Kód a názov ŠVP

     • 22 H U T N Í C T V O

      

     Kód a názov študijného odboru

     • 2262 K hutník operátor

      

     Stupeň vzdelania

     • úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

      

     Dĺžka štúdia

     • 4 roky

      

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     • ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie
     • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
     • dobrý zdravotný stav

      

     Spôsob ukončenia štúdia

     • maturitná skúška

      

     Doklady o získanom stupni vzdelania

     • vysvedčenie o maturitnej skúške,
     • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

      

     Doklady o získanej kvalifikácií

     • vysvedčenie o maturitnej skúške,
     • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
     • výučný list

      

     Forma štúdia

     • denná

      

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

     • Najmä v hutníckych prevádzkach na výkon činností vysokokvalifikovaného pracovníka v oblasti hutníckej výroby a technických rezortov, ktoré používajú kovové materiály a technológie spojené so zušľachťovaním ich vlastností.

      

     Možnosti ďalšieho štúdia

     • vysokoškolské štúdium najmä technického smeru
     • pomaturitné štúdium