• Učebný plán

    • Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Týždenný počet vyučovacích hodín

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     17

     17

     16,5

     17

     67,5

     Všeobecno-vzdelávacie predmety

     11

     11

     10

     9

     41

     Jazyk a komunikácia

     6

     6

     6

     6

     24

     Slovenský jazyk a literatúra   

     3

     3

     3

     3

     12

     Cudzí jazyk                       

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     1

     1

     -

     -

     2

     Etická výchova/Náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     Človek a spoločnosť

     -

     1

     1

     -

     2

     Občianska náuka                             

     -

     -

     1

     -

     1

     Dejepis                                             

     -

     1

     -

     -

     1

     Človek a príroda

     -

     -

     1

     1

     2

     Fyzika                                               

     -

     -

     1

     1

     2

     Matematika a práca s informáciami

     3

     2

     1

     1

     7

     Matematika

     2

     2

     1

     1

     6

     Informatika h)

     1

     -

     -

     -

     1

     Zdravie a pohyb

     1

     1

     1

     1

     4

     Telesná a športová výchova           

     1

     1

     1

     1

     4

     Odborné predmety

     6

     6

     6,5

     8

     26,5

     Ekonomika

     -

     -

     -

     2

     2

     Technické kreslenie                       

     2

     -

     -

     -

     2

     Strojníctvo

     1

     1

     -

     -

     2

     Hutnícka chémia

     1

     -

     -

     -

     1

     Náuka o kovoch

     -

     1

     2,5

     2

     5,5

     Technológia

     2

     -

     -

     -

     2

     Tvárnenie kovov

     -

     1

     3

     3

     7

     Elektrotechnika                                 

     -

     1

     -

     -

     1

     Grafické systémy                         

     -

     2

     -

     -

     2

     Metrológia                              

     -

     -

     1

     1

     2

     PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Odborný výcvik k)

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Spolu

     32

     34,5

     34,5

     35

     136

     Rozšírené vyučovanie  pre žiakov so športovým nadaním

     1

     1

     1

     1

     4

     Športová príprava                           

     1

     1

     1

     1

     4

     Spolu pre  žiakov so športovým nadaním                                         

     33

     35,5

     35,5

     36

     140

     Účelové kurzy

     27

     27

     18

     -

     72

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     3x5 hod /zimné športy

     3x5 hod /letné športy

     -

     -

     30

     Kurz na ochranu života a zdravia

     -

     -

     3x6 hod

     -

     18

     Účelové cvičenia

     2x6 hod

     2x6 hod

      

      

     24