• Oslobodenie z hodín telesnej a športovej výchovy

    • Žiak môže byť žiastočne/úplne oslobodený na hodinách telesnej a športovej výchovy len na základe potvrdenia odborného alebo praktického lekára ku ktorému žiak patrí. Potvrdenie vystaví lekár na tlačive "Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy". Tlačivo nech lekár vystaví na celý školský rok. Kompletne vyplnené a potvrdené tlačivo s vyjadrením lekára spolu so žiadosťou zákonného zástupcu/žiaka/plnoletého žiaka je potrebné odovzdať do 15. septembra, príp. do 31. januára (ak ide o oslobodenie od 2. polroka) príslušného školského roka triednemu učiteľovi. 

      

     Žiadosti sú vytvorené ako formulár vo formáte PDF. Po stiahnutí môže v žiadosti priamo vypĺňať modré polia a následne vytlačiť, prípadne prázdnu žiadosť vytlačiť a ručne dopísať na vyznačené linky.  

      

     3. zdravotná skupina – Čiastočné oslobodenie od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy

     Žiak s menšími zdravotnými problémami bude na základe lekárskeho potvrdenia čiastočne oslobodený od cvičenia na telesnej a športovej výchove. Pri čiastočnom oslobodení lekár na potvrdenie uvedie, čo žiak konkrétne nesmie na telesnej a športovej výchovy robiť. Žiak v 3. zdravotnej skupine má možnosť zúčastňovať sa hodín telesnej výchovy pre zdravotne oslabených. Tento žiak sa nezúčastňuje povinnej telesnej a športovej výchovy. Žiak čiastočne oslobodený od telesnej a športovej výchovy je klasifikovaný známkou. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť turistických pochodov a pobytu v prírode počas účelového cvičenia a kurzu na ochranu života a zdravia, lyžiarskeho/plaveckého kurzu, doloží to potvrdením od lekára na začiatku školského roka. Žiak je povinný upozorniť vyučujúceho, prípadne vedúceho školskej akcie (účelového cvičenia, kurzu na ochranu života a zdravia, lyžiarskeho/plaveckého kurzu,…) na svoj zdravotný stav ešte pred konaním akcie a v prípade potreby predložiť potrebné aktuálne lekárske potvrdenie.

     4. zdravotná skupina – Úplné oslobodenie od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy

     Žiak oslobodený od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy nie je oslobodený od účasti na hodinách telesnej a športovej výchovy. To znamená, že sa hodín telesnej a športovej výchovy zúčastňuje a vykonáva úlohy určené učiteľom. Takýto žiak môže požiadať riaditeľku školy o povolenie nezúčastňovať na hodinách telesnej a športovej výchovy, ak sú v rozvrhu okrajové. Na hodinách, ktoré okrajové nie sú, musí byť prítomný. Žiak zaradený do tejto zdravotnej skupiny sa nemôže zúčastniť kurzovej formy výučby. Žiak sa môže zúčastniť účelového cvičenia len v prípade, že doloží potvrdenie od lekára. Žiaci úplne oslobodení od telesnej a športovej výchovy nie sú klasifikovaní známkou, na vysvedčení sa mu uvedie „oslobodený“.