• Pravidlá a podmienky dištančného vzdelávania v prípade uloženia opatrenia na predchádzanie ochoreniam alebo obmedzenia prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež nariadeného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v školskom roku 2021/2022

   • Nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím ministerstva školstva môže dôjsť k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede, kde sa vyskytla osoba pozitívne testovaná na COVID – 19, alebo celkovému obmedzeniu prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež. V týchto prípadoch prechádza trieda alebo celá škola na dištančné vzdelávanie.

    Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy a v aplikácii EduPage. Vyučujúci jednotlivých predmetov vyučujú vybrané hodiny on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams. Hodiny, ktoré budú vyučované online označí vyučujúci v rozvrhu hodín piktogramom s kamerou a vloží prepojenie na vstup do online hodiny aspoň dva dni pred konaním online hodiny. Na ostatné hodiny, ktoré nebudú vyučované on-line, vyučujúci zadá pokyny a úlohy na samostatnú prácu.

    Minimálny počet online hodín z daného predmetu závisí od jeho týždennej hodinovej dotácie nasledovne:

    • 1 – 2-hodinová dotácia predmetu teoretického vyučovania: 1 online hodina za týždeň,
    • 3 – 4-hodinová dotácia predmetu teoretického vyučovania: 2 online hodiny za týždeň,
    • aspoň 5-hodinová dotácia predmetu teoretického vyučovania: 3 online hodiny za týždeň,
    • odborný výcvik: 2 online hodiny v každom dni trvania odborného výcviku.


    Žiaci pri online výučbe cudzích jazykoch môžu byť rozdelení vyučujúcim na menšie skupinky. Predmety etická výchova/náboženská výchova môžu prebiehať dištančne bez realizácie online hodín.

    Žiaci počas online vyučovania môžu byť kedykoľvek vyzvaní na zapnutie si mikrofónu alebo web kamery (prezentácia, preskúšanie, test,...).

    Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých vyučovacích predmetov počas dištančného vzdelávania sa riadi podľa platného školského poriadku.

    Žiak, ktorý sa nemôže zúčastniť online vyučovania, jeho povinnosťou je v zmysle školského poriadku ospravedlniť sa triednemu učiteľovi najneskôr pred začatím vyučovania v danom dni. Žiakom budú poznámky, úlohy a zadania zasielané len v čase, kedy majú daný predmet v rozvrhu hodín, v primeranom množstve a rozsahu. Pri zadaných úlohách je potrebné sledovať aj termín a čas určený na ich odovzdanie. Ak učiteľ nestanoví konkrétny dátum a čas odovzdania, vypracujú žiaci zadané úlohy najneskôr do ďalšej vyučovacej hodiny daného predmetu. Pri vyučovaní jednotlivých predmetov žiadame o dodržiavanie pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek otázok žiak, resp. rodič kontaktuje v prvom rade konkrétneho vyučujúceho, poprípade triedneho učiteľa.

     

     

    Podbrezová 1. december 2021                                                                         Vedenie SSŠ ŽP