• Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe

    •  

      

     Názov projektu:    Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe

     Číslo projektu:                  2018-1-SK01-KA102-046091

     Grant:                                  59 668,00 EUR

     Termín realizácie:            1.6.2018 – 31.7.2019

      

     Cieľom projektu je prostredníctvom podpory internacionalizácie SSOŠH ŽP zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a výcviku pre lepšie pokrytie požiadaviek na absolventov zo strany ich budúceho zamestnávateľa.

     Hlavný cieľ projektu v sebe zahŕňa riešenie viacerých problémov, ktoré môžeme vymedziť prostredníctvom čiastkových cieľov projektu:

     1. Vybudovať funkčné partnerstvo s partnermi projektu pre dlhodobú budúcu spoluprácu.
     2. Transformovať inovatívne postupy vzdelávania od partnerov do vyučovacieho procesu SSOŠH ŽP.

     V rámci projektu chceme realizovať tri stáže žiakov našej školy v partnerských školách v Českej republike, ktorých zameranie je veľmi podobné nášmu a môžu študentom poskytnúť praktickú výučbu na zariadeniach, ktoré naša škola nemá k dispozícii. Spolu sa mobilít zúčastní 29 žiakov s dostatočnými teoretickými a praktickými vedomosťami, ktoré si môžu počas stáže upevniť  a rozšíriť o nové poznatky.

     Projekt bude mať pozitívny dopad nielen na účastníkov stáží, očakávame pozitívny dopad v oblasti praktickej výučby, zvýšenie kvality duálneho vzdelávania; v oblasti internacionalizácie školy a upevňovania spolupráce so zahraničnými partnermi.

     Očakávame, že využitie výsledkov dosiahnutých realizáciou tohto projektu, nám umožní pokračovať v skvalitňovaní systému duálneho vzdelávania, v nadväzovaní nových partnerstiev a napredovať v zmysle stratégie rozvoja školy.

     Zmluva