• Informácie pre zamestnancov o spracúvaní osobných údajov

    •  

     Informácie pre zamestnancov o spracúvaní osobných údajov

     Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt

     Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, nezisková organizácia, tel.: +421 48 6712725

     Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt

     zodpovednaosoba@ssosh.sk

     tel.: +421 48 6712715, +421 48 6712733

     Práva dotknutej osoby

     právo na prístup k osobným údajom

     áno

     právo na opravu osobných údajov

     áno

     právo na vymazanie osobných údajov

     nie

     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

     áno

     právo na prenosnosť osobných údajov

     nie

     právo namietať spracúvanie osobných údajov

     áno

     právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

     áno

     Informácie o spracúvaných osobných údajoch

     účel spracúvania

     evidencia a spracovanie personálnej a mzdovej agendy

     právny základ

     spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z.

     doba uchovávania

     podľa priloženej prílohy

     príjemcovia

     prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány, dôchodkové poisťovne, sociálna a zdravotná poisťovňa, finančná správa. obchodní a zmluvní partneri.

     prenos do tretej krajiny

     nebude

     automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

     nebude vykonávané

     Poznámka: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, Neposkytnutie požadovaných osobných údajov môže mať za následok neuzatvorenie pracovného vzťahu. Prevádzkovateľ by si nemohol splniť svoju ohlasovaciu povinnosť.

      

      

     Príloha – doba uchovávania osobných údajov

     MZDOVÁ AGENDA

     Doba uchovania

     Mzdové listy

     50 rokov

     Výplatné listiny

     10 rokov

     Rodinné prídavky a materské príspevky

     5 rokov

     Prehlásenia k dani zo mzdy

     5 rokov

     Zrážky zo mzdy

     5 rokov

     Podklady k mzdám

     5 rokov

     AGENDA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

     Doba uchovania

     Osobné spisy zamestnancov

     70 rokov

     (od narodenia zamestnanca)

     Evidencia dochádzky

     3 roky

     Evidencia dovoleniek

     3 roky

     Popisy pracovných činností

     5 rokov

     Dohody o vykonaní práce

     5 rokov

     Dohody o hmotnej zodpovednosti

     3 roky

     (po strate platnosti)

     Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie

     10 rokov

     Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny

     10 rokov

     Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika

     5 rokov

     Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia

     5 rokov

     Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie

     5 rokov

     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

     5 rokov

     EKONOMICKÁ AGENDA

     Doba uchovania

     Zmluvy

     5 rokov

     (po strate platnosti)

     Faktúry

     10 rokov

     Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti

     10 rokov

     Odvody do fondov – mesačné

     10 rokov

     Bežná korešpondencia

     2 roky

      

     Vaše práva pri ochrane osobných údajov

     Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

     Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

     Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

     Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

     Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

     Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

     Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

     Prevádzkovateľ Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@ssosh.sk  ďalej len „Prevádzkovateľ“, oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje sú spracúvané a odosielané na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - ďalej UPSVAR za účelom „Podpory na udržania pracovných miest v rámci pomoci zamestnávateľom na udržanie pracovných miest počas pandémie COVID“ na základe právneho základu: zmluvy medzi Súkromnou spojenou školou Železiarne Podbrezová. a UPSVAR. Na UPSVAR zasielame v rámci výkazu pre priznanie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 1 nasledovné údaje o zamestnancoch: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Hrubá mzda zamestnanca, priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok, počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaných za daný mesiac, výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.