• Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP

      

     Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

     Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

     Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

     Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

     Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

     Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 451 035,09 EUR

     Maximálna výška NFP: 405 931,58 EUR

      

     Stručný popis projektu:                              

     Cieľom projektu je investíciou do modernizácie odborných učební praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania a tým prispieť k rozvoju praktických zručností žiakov, kľúčových kompetencií a uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne okresu Brezno.

     Prostredníctvom zlepšenia kvality života osôb zapojených do projektu zabezpečíme udržateľný územný rozvoj nášho okresu.

     Špecifický cieľ: Modernizáciou materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax a celoživotné vzdelávanie, pri uplatnení prvkov inkluzívneho vzdelávania, zvýšiť kvalitu odbornej prípravy žiakov v nadväznosti na potreby trhu práce a tým zvýšiť záujem žiakov o rozvíjanie kľúčových kompetencií v technických študijných odboroch.

     Hlavná aktivita: 1.Zlepšenie vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania.

     Podporné aktivity: Informovanosť a komunikácia, Riadenie projektu.

     Miesto realizácie: SSOŠH ŽP ul. Družby 554/64 Podbrezová

     Cieľová skupina: všetci súčasní a budúci študenti SSOŠH