• Športové triedy

    • V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy, určuje riaditeľ školy kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/19. Predpoklady prijatia na vzdelávanie: Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal niţšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z., absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie a jeho zdravotný stav mu umožňuje v plnom rozsahu absolvovať štúdium v danom vzdelávacom programe.

     1. Termín konania prijímacích skúšok: 26. 03. 2018

     2. Počet prijímaných žiakov v študijných odboroch:

     • 2262 K hutník operátor 12 žiakov
     • 2413 K mechanik strojov a zariadení 12 žiakov

     Druhy športov: futbal, ľadový hokej, cyklistika

      

     3 Predpoklady prijatia na vzdelávanie v študijných odboroch:

     Do prvého ročníka môţe byť prijatý uchádzač, ktorý:

     • získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z.,
     • absolvoval predpísané lekárske vyšetrenie a jeho zdravotný stav mu umoţňuje v plnom rozsahu absolvovať štúdium v danom vzdelávacom programe
     • preukázal poţadované vstupné vedomostí formou prijímacieho konania
     • predložil potvrdenie zamestnávateľa o príprave v systéme duálneho vzdelávania
     • úspešné vykonanie talentovej skúšky

     4. Kritériá pre prijatie uchádzača – kriteriálne hodnotenie:

      

     1. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov

     • slovenský jazyk a literatúra maximálny počet bodov 30

     • matematika maximálny počet bodov 30

     Obsahom prijímacej skúšky z profilových predmetov je učivo obsiahnuté vo vzdelávacích programoch základnej školy. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov v kaţdom predmete.

     1. Úspešné vykonanie talentovej skúšky maximálny počet bodov 50

     Talentová skúška pozostáva zo všeobecného a špeciálneho pohybového testu:

     • Všeobecný pohybový test: beh 5 x 10 m, hod plnou 2 kg loptou, skok do diaľky z miesta, sed-ľah, vytrvalostný člnkový beh. Maximálny počet bodov za všeobecný test je 25.

     • Špeciálny pohybový test: Futbal - prekážková dráha, slalom s loptou, presnosť prihrávky nohou. Ľadový hokej – člnková dráha na ľade 6 x 9 m, šprint 36 metrov vpred a vzad. Cyklistika – 500 m letmý a pevný štart, dotykový test. Maximálny počet bodov za špeciálny test je 15.

     • Komisia menovaná riaditeľom školy na posúdenie výsledkov talentových skúšok môže prisúdiť uchádzačovi ešte 10 bodov za dosiahnuté športové výsledky. Ţiak musí získať minimálne 25 bodov, aby vyhovel talentovým skúškam.

     1. Body, ktoré žiak získa za prospech na ZŠ (priemerný prospech z vedomostných predmetov v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ maximálny počet bodov 50

     Skórovacia tabuľka:

     Priemer

     do 1,50

     do 2,00

     do 2,25

     do 2,50

     do 2,75

     Počet bodov

     25

     20

     15

     10

     5

     1. Uchádzači, ktorí vyhovejú prijímacej skúške z profilových predmetov, budú zoradení podľa celkového dosiahnutého počtu bodov za:

     • prijímaciu skúšku z profilových predmetov – maximálne 60 bodov

     • talentové skúšky – maximálne 50 bodov,

     • prospech na ZŠ – maximálne 50 bodov.

      

     1. Prijatí budú uchádzači s najvyšším dosiahnutým súčtom bodov do obsadenia všetkých voľných miest.

      

     1. V prípade rovnosti bodov získaných pri prijímacom konaní bude prijatý uchádzač:

     • ktorý dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z profilových premetov

     • ktorý dosiahol vyšší počet bodov na talentovej skúške.

      

     Záverečné ustanovenia:

     1. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

     2. Riaditeľ školy zverejní výsledky prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa prijímacích skúšok na dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssosh.sk. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov, s vopred prideleným číselným kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

     3. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

     4. Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

     5. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     6. Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka platia len pre školský rok 2018/19.

     V Podbrezovej 14. 11. 2017

     Ing. Majer Ivan - riaditeľ SSOŠH Železiarne Podbrezová