• Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle pri SSOŠH ŽP

   • Hlavným cieľom COVP je poskytovanie žiakom školy odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností, ktorých súbor a štruktúru sa vytvára na základe požiadaviek zamestnávateľa.

    Hlavné úlohy COVP:

    1. odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon daného povolania a odborných činností v strednej odbornej škole s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce,
    2. realizácia ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov,
    3. tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, inovácie obsahu vzdelávacích programov,
    4. medzinárodná spolupráca v oblasti odborného vzdelávania,
    5. poradenské a servisné služby profesijného zamerania,
    6. tvorba a spolutvorba odborných učebných textov,
    7. spolupráca so základnými školami v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy a uplatnenia sa absolventov na trhu práce a osvetová činnosť,
    8. spolupráca so zamestnávateľom na ukončovaní štúdia a skúškach,
    9. motivovanie a oceňovanie žiakov,
    10. prezentácia odborných zručnosti a tvorivosti žiakov a pedagogických zamestnancov školy,
    11. realizácia celoživotného vzdelávania

     

    Súčasťou COVP sú odborné učebne a dielne, ktoré ponúkajú vzdelanie pre žiakov aj pre celoživotné vzdelávanie dospelých v týchto oblastiach:

    • odborná učebňa hutníctva - výroba materiálov, ich vlastnosti, použitie v praxi
    • odborná učebňa strojárstva -  konštrukcia strojov, funkcia komponentov, montáž a demontáž strojov
    • odborná učebňa CNC strojov -  programovanie, riadiace systémy, obrábanie kovov
    • odborná učebňa mechatroniky - pneumatika, elektropneumatika, hydraulika, elektrohydraulika, senzorika
    • odborná učebňa automatizácie -  elektronika, PLC automaty, logické obvody, regulátory, mikropočítače, robotizácia
    • odborná učebňa metrológie - kontrola a meranie rozmerov, kontrola vlastností materiálov
    • dielne - pre ručné spracovanie kovov, kovanie, zváranie, strojové obrábanie sústružením, frézovaním, vŕtaním, brúsením, výroba a osadzovanie plošných spojov, elektrotechnické inštalácie, elektrotechnické meranie

    Zriadením COVP škola preukazuje kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, čo je kľúčovým pre uplatnenie sa absolventov odborného vzdelávania v praxi. Požadované vedomosti a zručnosti absolventov odborného vzdelávania, súlad obsahu vzdelávania s praxou a s požiadavkami zamestnávateľov sú rozhodujúce nástroje zodpovedajúce rýchlo sa meniacim sa potrebám a očakávaniam občanov a zamestnávateľských subjektov.

    Centrum odborného vzdelávania a prípravy bolo zriadené základe kontroly odbornej komisie zriadenej stavovskými a profesijnými organizáciami. Republiková únia zamestnávateľov v Bratislave vydala rozhodnutie o pôsobení SSOŠH ŽP ako COVP pre hutníctvo od 23.10.2014 a Slovenská obchodná a priemyselná komora v Bratislave pre strojárstvo a elektrotechniku od 1.12.2014 na obdobie piatich rokov. Opätovným splnením požadovaných podmienok a následnou kontrolou bola platnosť  COVP predĺžená na dobu neurčitú.