• Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

   • Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

    Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch

    • zamestnávateľa Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová časti 2. ročníka a v 3. a 4. ročníku,
    • v dielňach Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová v 1. ročníku a časti 2. ročníka.

    Praktické vyučovanie študijných odborov bude zamestnávateľ poskytovať podľa aktuálne platného rozvrhu v 1. ročníku v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod, v 2. až 4. ročníku od 6:00 hod. do 13:00 hod. Praktické vyučovanie učebných odborov bude zamestnávateľ poskytovať podľa aktuálne platného rozvrhu v 1. ročníku v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., v 2. a 3 ročníku pre plnoletých žiakov od 6:00 hod. do 13:00 hod.
    Praktické vyučovanie neplnoletých žiakov sa začína od 7:00 hod. do 14:00 hod.

    Teoretické vyučovanie bude poskytované v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

    Možnosť pracovného uplatnenia

    Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v doleuvedených učebných a študijných odboroch štúdia.
    Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného učebného odboru štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
    Absolvent úspešným absolvovaním 4-ročného študijného odboru štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

    4-ročný študijný odbor

    Kód odboru štúdia
    Názov odboru štúdia
    Pracovná činnosť absolventa školy

    2262 K

    hutník operátor
    obsluha a údržba technologických zariadení oceliarne pri odlievaní kovov, valcovne rúr a ťahárne rúr pri tvárnení a tepelnom spracovaní kovov. Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov, hospodárna manipulácia so surovinami a materiálmi.
    2413 K
    mechanik strojov
    a zariadení
    obsluha, diagnostika a odstraňovanie porúch na klasických a programovaných strojoch a zariadení, ich nastavovanie a funkčná kontrola mechanických, pneumatických a hydraulických častí zariadení.
    2679 K
    mechanik mechatronik
    kontrola, nastavovanie a opravy elektrických rozvodov, elektrických pohonov, riadiacej elektroniky, pneumatických a hydraulických častí zariadení. Práca s automatizovanými výrobnými systémami, programovanie robotov. Údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, robotov a dopravníkových systémov.
    2697 K
    mechanik elektrotechnik
    projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž a údržba elektrotechnických inštalácií a elektrických a elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení.

     

     3-ročný učebný odbor

    Kód odboru štúdia
    Názov odboru štúdia
    Pracovná činnosť absolventa školy
    2275 H hutník obsluha a údržba technologických zariadení hutníckej výroby. Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov, hospodárna manipulácia so surovinami a materiálmi.
    2433 H
    obrábač kovov
    nastavenie a obsluha obrábacích strojov a zariadení vrátane strojov s počítačovým číslicovým riadením
    2466 H 02
    mechanik opravár – stroje a zariadenia
    údržba a opravy strojov a zariadení, inštalácia a nastavenie strojov po opravách
    2483 H 11
    elektromechanik – silnoprúdová technika
    montáž, inštalácia, oživovanie, meranie a skúšanie elektrických obvodov, prístrojov, strojov a zariadení

     

    Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

    Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

    • osobné ochranné pracovné prostriedky podľa smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v SSOŠH ŽP v súlade so zákonníkom práce a predpismi upravujúcimi ochranu zdravia pri práci,
    • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti, ak sa na výkon praktického vyučovania toto posúdenie vyžaduje,
    • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa 1,02 €/obed,
    • úhrada nákladov na ošatenie počas teoretického vyučovania každý rok počas celého štúdia (pánsky oblek: 2 nohavíc, 2 košele, sveter, kravata, v končiacich ročníkoch sako),
    • úhrada nákladov za 24 hodinové úrazové poistenie,


    Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

    • podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
    • odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinovanú v učebnej zmluve,
    • mimoriadne podnikové štipendiá.


    Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené vnútorným predpisom Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka SSŠ ŽP.

    Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

    Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

    • hodnotenia študijných výsledkov za 8. až 9. ročník ZŠ,
    • do študijných odborov prijímacia skúška z profilových predmetov.


    Ďalšie informácie určené zamestnávateľom

    Uzatvorenie učebnej zmluvy medzi ŽP a.s. a žiakom prinesie zamestnávateľovi kvalifikovanú pracovnú silu a žiakovi súbor benefitov, ako napríklad:

    • odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
    • prípravu na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,
    • získavanie pracovných návykov počas štúdia,
    • príležitosť uzatvoriť pracovnú zmluvu na obdobie letných prázdnin a touto formou si zarobiť a zapojiť sa do pracovného procesu rovnako ako „kmeňový“ zamestnanec
    • možnosť začleniť sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa,
    • konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce skrátením adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru,
    • pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia, zodpovedajúce získanému vzdelaniu.    V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na:

    Ing. Mária Demianová, vedúca odboru personalistiky a miezd ŽP a.s.
    Tel. č.: 047/645 2963
    E-mail: demianova.maria@zelpo.sk    Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová
    Tel. č.: 048/6712725
    E-mail: ssosh@ssosh.sk