• Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

   • Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

    Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch

    • zamestnávateľa Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová časti 2. ročníka a v 3. a 4. ročníku,
    • v dielňach Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová v 1. ročníku a časti 2. ročníka.

    Praktické vyučovanie študijných odborov bude zamestnávateľ poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň v 1. ročníku v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod, v 2. až 4. ročníku pre plnoletých žiakov od 6:00 hod. do 13:00 hod. podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. Praktické vyučovanie učebných odborov bude zamestnávateľ poskytovať od pondelka do pondelka každý druhý kalendárny týždeň v 1. ročníku v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., v 2. a 3 ročníku pre plnoletých žiakov od 6:00 hod. do 13:00 hod. podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.
    Praktické vyučovanie neplnoletých žiakov sa začína od 7:00 hod. do 14:00 hod.

    Teoretické vyučovanie bude poskytované v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezová podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. Pre študijné odbory ho bude škola poskytovať od pondelka do piatka každý druhý kalendárny týždeň a pre učebné odbory od utorka do piatka každý druhý kalendárny týždeň.

    Možnosť pracovného uplatnenia

    Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v doleuvedených učebných a študijných odboroch štúdia.
    Absolvent úspešným absolvovaním 3-ročného učebného odboru štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
    Absolvent úspešným absolvovaním 4-ročného študijného odboru štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške.

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

    4-ročný študijný odbor

    Kód odboru štúdia
    Názov odboru štúdia
    Pracovná činnosť absolventa školy

    2262 K

    hutník operátor
    obsluha a údržba technologických zariadení oceliarne pri odlievaní kovov, valcovne rúr a ťahárne rúr pri tvárnení a tepelnom spracovaní kovov. Kontrola rozmerov a tvarov výrobkov, hospodárna manipulácia so surovinami a materiálmi.
    2413 K
    mechanik strojov
    a zariadení
    obsluha, diagnostika a odstraňovanie porúch na klasických a programovaných strojoch a zariadení, ich nastavovanie a funkčná kontrola mechanických, pneumatických a hydraulických častí zariadení.
    2679 K
    mechanik mechatronik
    kontrola, nastavovanie a opravy elektrických rozvodov, elektrických pohonov, riadiacej elektroniky, pneumatických a hydraulických častí zariadení. Práca s automatizovanými výrobnými systémami, programovanie robotov. Údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, robotov a dopravníkových systémov.
    2697 K
    mechanik elektrotechnik
    projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž a údržba elektrotechnických inštalácií a elektrických a elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení.

     

     3-ročný učebný odbor

    Kód odboru štúdia
    Názov odboru štúdia
    Pracovná činnosť absolventa školy
    2433 H
    obrábač kovov
    nastavenie a obsluha obrábacích strojov a zariadení vrátane strojov s počítačovým číslicovým riadením
    2466 H 02
    mechanik opravár - stroje a zariadenia
    údržba a opravy strojov a zariadení, inštalácia a nastavenie strojov po opravách
    2483 H 11
    elektromechanik -silnoprúdová technika
    montáž, inštalácia, oživovanie, meranie a skúšanie elektrických obvodov, prístrojov, strojov a zariadení

     

    Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

    Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

    • osobné ochranné pracovné prostriedky podľa smernice o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v SSOŠH ŽP v súlade so zákonníkom práce a predpismi upravujúcimi ochranu zdravia pri práci,
    • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti, ak sa na výkon praktického vyučovania toto posúdenie vyžaduje,
    • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa 0,90 €/1 obed,
    • úhrada nákladov na ošatenie počas teoretického vyučovania každý rok počas celého štúdia (pánsky oblek - sako a 2 nohavíc, 2 pánske košele, sveter, kravata),
    • úhrada nákladov za 24 hodinové úrazové poistenie,
    • študentská karta zliav ISIC.


    Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

    • podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
    • odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinovanú v učebnej zmluve.


    Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené Vnútorným predpisom pre finančné zabezpečenie žiakov SSOŠH ŽP.

    Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

    Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

    • hodnotenia študijných výsledkov za 8. až 9. ročník ZŠ,
    • talentových skúšok pre športovcov (všeobecný a špeciálny pohybový test pre športy futbal, ľadový hokej, cyklistika).


    Ďalšie informácie určené zamestnávateľom

    Uzatvorenie učebnej zmluvy medzi ŽP a.s. a žiakom prinesie zamestnávateľovi kvalifikovanú pracovnú silu a žiakovi súbor benefitov, ako napríklad:

    • odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
    • prípravu na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,
    • získavanie pracovných návykov počas štúdia,
    • príležitosť uzatvoriť pracovnú zmluvu na obdobie letných prázdnin a touto formou si zarobiť a zapojiť sa do pracovného procesu rovnako ako „kmeňový“ zamestnanec
    • možnosť začleniť sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa,
    • konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce skrátením adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru,
    • pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia, zodpovedajúce získanému vzdelaniu.    V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte na:

    Ing. Mária Demianová - vedúca odboru personalistiky a miezd ŽP a.s..
    Tel. č. : 047/645 2963
    E-mail: demianova.maria@zelpo.sk    Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová
    Tel. č.: 048/6712725
    E-mail: ssosh@ssosh.sk