• Náplň práce výchovného poradcu.

     

     Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Vychádza zo Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov v § 134 Výchovné poradenstvo. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

    1. s vedením školy,
    2. s pedagógmi,
    3. s triednymi učiteľmi,
    4. so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými žiakmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania,
    5. s rodičmi,
    6. s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
    7. so psychologičkou ŽP a.s.
    8. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi),
    9. s  políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),
    10. so základnými  školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),
    11. na základe Štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy rozvíja aktivity žiakov a vykonáva kontrolu hodnotenia stavu v triedach.

    Kontakt: Mgr. Kvačkajová Danica      tel: 0911560059