• Organizácia školského roka

   • ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE
    Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).
    Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

    1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
    2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


    PRÁZDNINY
     

    PRÁZDNINY
    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
    Termín prázdnin
    Začiatok vyučovania po prázdninách
    Jesenné 27. október 2017(piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017(štvrtok)
    Vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 - 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
    Polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
    Jarné 16. február 2018 (piatok) 19. február – 23. február 2018 26. február 2018 (pondelok)
    Veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
    Letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)


    ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD
     

    DÁTUM

    OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY

    28. 08. 2017 /pondelok/

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2017/18

    14. 11. 2017 /utorok/

    priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roku 2017/18

    25. 01. 2018 /štvrtok/

    klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2017/18; určenie formy, rozsahu a obsahu prijímacích skúšok do ISCED 3A; určenie kritérií na PS do ISCED 3C

    06. 02. 2018 /utorok/

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v 1.polroku šk. r. 2017/18

    23. 03. 2018 /piatok/

    slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov

    17. 04. 2018 /utorok/

    priebežná klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roku 2017/18

    10. 05. 2018 /štvrtok/

    klasifikácia za 2. polrok končiacich maturitných tried IV.A, IV.B, IV.C, V.C, II.D /návrh plánu výkonov pre šk. r. 2019/20/

    26. 06. 2018 /utorok/

    klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2017/18

    04. 07. 2018 /streda/

    vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2017/18; návrh plánu práce školy pre šk. r. 2018/19

    28. 08. 2018 /utorok/

    schválenie plánu práce školy na školský rok 2018/19    VYDANIE VYSVEDČENÍ

    1. Stredná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31. január 2018 - streda) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
    2. V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. Za 2. polrok 29. júna 2018 (piatok).
    3. V končiacich ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 11. 5. 2018 (piatok).


    ČASOVÝ HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH AKTÍVOV

    1. Plenárne zasadnutie - 26. 9. 2017 (utorok) o 14:30 hod v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.
    2. Triedne aktívy – 21. 11. 2017 (utorok), 16. 1. 2018 (utorok), 24. 4. 2018 (utorok).
    3. Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.


    TERMÍNY KONANIA MATURITNÝCH SKÚŠOK
    1. Opravná maturitná skúška
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/18 v dňoch:

    • 5. september 2017 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
    • 6. september 2017 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
    • 7. september 2017 (štvrtok) – v predmete matematika

    Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - 12. septembra 2017 /utorok/.

    2. Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2017.
    3. Riadny termín maturitnej skúšky
    Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/18 v dňoch:

    • 13. marca 2018 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
    • 14. marca 2018 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
    • 15. marca 2018 (štvrtok) – v predmete matematika


    Praktická časť odbornej zložky:

    • 2262 K hutník operátor - 16.- 17. 4. 2018
    • 2262 N hutník operátor – 2.- 3. 5. 2018
    • 2413 K mechanik strojov a zariadení – 18. -19. 4. 2018
    • 2679 K mechanik mechatronik (4-ročné štúdium) – 16.- 17. 4. 2018
    • 2679 K mechanik mechatronik (5-ročné štúdium) – 18.- 19. 4. 2018


    Klasifikačná porada pre maturitné triedy IV.A, IV.B, IV.C, V.C , II.D - 10. mája 2018 (štvrtok).
    Posledné zvonenie - 11. mája 2018 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
    Príprava žiakov na maturitnú skúšku (text do triednej knihy) od 14. mája do 18. mája 2018.
    Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od:

    • 21. mája do 25. mája 2018
    • 28. mája do 31.mája 2018

    Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení – 1. júna 2018.
    Termín predloženia tém odborných zložiek MS príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. apríla 2018.

    1. Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 10. apríla – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.
    2. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
    3. Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa budú overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku. Z vyššie uvedeného dôvodu sa v apríli 2018 uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.
    4. Na vybraných stredných školách sa počas septembra, októbra a novembra 2017 a počas januára a februára 2018 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
    5. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.


    PRIJÍMACIE SKÚŠKY
    Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní:

    1. do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
    2. do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

    Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu:

    1. do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
    2. do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.


    Termíny prijímacích skúšok:
    Na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania : 27. 3. 2018 (utorok)
    Zápis prijatých uchádzačov: 28.3.2018 (streda)
    Z profilových predmetov: 1. termín 14. 5. 2018 (pondelok), 2. termín 17. 5. 2018 (štvrtok).
    Zápis prijatých uchádzačov: 18.5.2018 (piatok).