• Možnosti štúdia v školskom roku 2022/2023

   • HUTNÍCTVO

    2262 K hutník operátor4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

    • obsluhuje strojné zariadenia v hutníckej výrobe
    • kontroluje činnosť a údržbu zariadení
    • uplatní sa v hutníckom priemysle na rôznych pozíciách ako majster, dispečer, kontrolór alebo kvalitár 
    • má možnosť získať oprávnenie pre zváranie plameňom a rezanie kovov kyslíkom

     

    2275 H hutník – 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

    • obsluhuje zariadenia pri výrobe ocele a rúr, 
    • upravuje tvárnené materiály, kontroluje ich rozmery a tvary
    • uplatnenie na akejkoľvek pozícii v hutníckej výrobe
    • má možnosť získať oprávnenie pre rezanie a drážkovanie kovov kyslíkom
     
    STROJÁRSTVO
    2413 K mechanik strojov a zariadení - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
    • vykonáva údržbu, nastavovanie a opravu strojov a zariadení
    • obsluhuje meracie a kontrolné zariadenia
    • navrhuje strojové súčiastky, návrhy modeluje na 3D tlačiarni
    • uplatní sa v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu 
    • má možnosť získať oprávnenie pre zváranie ocele taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére

    2433 H obrábač kovov - 3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou 
    • strojovo a ručne obrába kovové materiály 
    • vyrába súčiastky sústružením, frézovaním, brúsením a inými spôsobmi strojového obrábania materiálov
    • nastavuje a obsluhuje počítačom riadené obrábacie stroje
    • uplatní sa v rôznych výrobných odvetviach strojárskeho priemyslu
     
    ELEKTROTECHNIKA
    2679 K mechanik mechatronik - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou
    • programuje automatické riadiace systémy hydraulických, pneumatických strojov a počítačom riadených obrábacích strojov
    • diagnostikuje a odstraňuje poruchy týchto strojov
    • využíva vysokú mieru integrácie robotizácie
    • navrhuje strojové súčiastky, návrhy modeluje na 3D tlačiarni
    • uplatní sa vo výrobných podnikoch s automatizovanými pracoviskami vybavenými riadiacimi systémami
    • má možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika

    2697 K mechanik elektrotechnik - 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou 
    • vykonáva prevádzku, údržbu a opravu elektrických zariadení 
    • projektuje a zapája kompletnú elektroinštaláciu v budovách a priemyselných objektoch
    • realizuje zapájanie zabezpečovacích systémov
    • uplatní sa v rôznych oblastiach priemyslu, automatizácie a informačno-komunikačných technológií
    • má možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika

     

    ŠKOLA ŽIAKOM PONÚKA
    • moderný Školský vzdelávací program prispôsobený požiadavkám trhu práce,
    • bezplatné vzdelávanie,
    • štúdium prepojené s praxou,
    • od prvého ročníka systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
    • kvalifikovaný pedagogický zbor,
    • moderné metódy vzdelávania, e-learning
    • mesačné motivačné štipendium do 90 €,
    • odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
    • bezplatný prístup na optický internet, WiFi sieť, elektronická žiacka knižka
    • nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i ďalšie odborné učebne a laboratóriá, 
    • oddychovú zónu s automatmi na doplnkový tovar,
    • bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru, na praktické vyučovanie pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné osobné ochranné pomôcky,
    • bezplatne školský autobus,
    • možnosť ubytovania v modernom školskom internáte 
    • možnosť športového rastu v rámci tréningových procesov FK Železiarne Podbrezová a ŠK Železiarne Podbrezová
    • ihrisko s umelou trávou, posilňovňa,
    • záujmovú – krúžková činnosť,
    • zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
    • výmenné pobyty, exkurzie a kultúrne akcie,
    • zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.