• Prehľad o odbore

    • Názov ŠkVP

     • Mechatronika

      

     Kód a názov ŠVP

     • 26 ELEKTROTECHNIKA

      

     Kód a názov študijného odboru

     • 2679 4 mechanik mechatronik
     • 2679 K mechanik mechatronik

      

     Stupeň vzdelania

     • úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

      

     Dĺžka štúdia

     • 4 roky

      

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

     • ukončené nižšie stredné všeobecné vzdelanie
     • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
     • dobrý zdravotný stav

      

     Spôsob ukončenia štúdia

     • maturitná skúška

      

     Doklady o získanom stupni vzdelania

     • vysvedčenie o maturitnej skúške,
     • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

      

     Doklady o získanej kvalifikácií

     • vysvedčenie o maturitnej skúške
     • dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške
     • výučný list
     • vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3, získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa §21 citovanej vyhlášky

      

     Forma štúdia

     • denná

      

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

     • Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie vo výrobnom procese, najmä v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch, so zváračským preukazom základného kurzu zvárania.

      

     Možnosti ďalšieho štúdia

     • vysokoškolské štúdium najmä technického smeru
     • pomaturitné štúdium