• Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...
     • Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ...

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá je realizovaná na troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. Na našich školách a uskutočnilo 9. marca 2017.

         Víťazi uvedených kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni  postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. SSOŠH ŽP na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentoval Brian Ďurčenka so svojou prácou pod názvom „Detský sen“. Jeho detským snom bolo vlastniť motorizovanú trojkolku. Počas konštruovania sa rozhodol k danej trojkolke doplniť aj vlečné zariadenia na prevoz ďalšej osoby, aj na prevoz materiálu. Na tvorbu svojho sna väčšinou využíval materiál, ktorý už bol používaný.

         Aj SGŽP malo zastúpenie na prehliadke, a to rovno s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá práca je výsledkom činnosti tretiakov. Adam Políček a Rebecca Rusnáková pracovali pod odborným vedením učiteľov SG ŽP. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici, s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v danej lokalite. Druhú prácu majú pod svojim menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. Svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona. Všetci žiaci sa zhodli v jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší, v poradí 40. ročník SOČ. Pred tým nás však ešte čaká veľa práce a samozrejme znova jej úspešná prezentácia. Uvidíme sa v budúcom ročníku.“

         Vyvrcholením SOČ je celoslovenská súťažná prehliadka, ktorá sa uskutočňuje každý rok v inom meste, v inej strednej škole. V tomto ročníku sa súťažiaci predstavia svojimi obhajobami pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bude pracovať na pôde SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica. S hrdosťou môžem napísať, že žiak SSOŠ H ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským snom“ postúpil až sem. Vo svojom odbore 09 strojárstvo, doprava, hutníctvo, sa v krajskom kole umiestnil na peknom 2. postupovom mieste. Určite mu budeme držať prsty, aby dosiahol čo najlepšie umiestnenie a súčasne mu ďakujeme za reprezentáciu na takomto type súťaže. Študenti SGŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore 05 životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom neprebojovali do celoslovenského kola, ale určite si zaslúžia poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.

      FOTOGALÉRIA

      Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene ... - Obrázok 1

      Ing. Lucia Vojčíková

    • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“
     • „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“

     •  

      Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV, 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to celoštátne kolo vedomostnej a praktickej súťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠ ŽP z Podbrezovej, ale aj Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy  Tvrdošín.

         Každú školu reprezentovali dvaja najšikovnejší študenti. Za našu školu to boli žiaci piatej C triedy odboru mechanik mechatronik, Denis Putnok a Marek Ťažký. Ich prípravu na súťaž držal pevne v rukách Ing. Peter Flaška. Odovzdal im množstvo vedomostí a stál pri nadobúdaní ich praktických zručností, čo sa nezaobišlo bez jeho cenných rád. Zúročili to počas dvojhodinového časového limitu súťaženia v správnej montáži komponentov a príslušenstva. Riešili úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. Z množstva čiastkových úloh boli tie náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov, programovanie a konfigurácia PLC (S7-300), logické funkcie a ich riešenie v programe, elektrotechnika (obvody 24 V DC), ventilové batérie, konštrukcia, funkcia, pripojenie, snímače koncových polôh, funkcia, nastavovanie, spracovanie signálov.

         Družstvá súťažili podľa rozpisu. Naši boli zaradení v druhej dvojhodinovke. Spolu s nimi predvádzali svoje zručnosti ďalšie tri dvojice. Pred začatím plnenia úloh si zvolili či chcú súťaž absolvovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Voľba absolvovania v anglickom jazyku bola dodatočne bodovo zvýhodnená. Družstvo podľa zadania úlohy vypracovalo všetky body, ktoré boli pre danú úlohu definované. Jednotlivé časti úloh boli bodované. Účastníci pracovali len v určenom priestore. Výsledné poradie bolo určené podľa počtu dosiahnutých bodov. Obaja študenti získali certifikáty za účasť, ktoré im môžu otvoriť brány pri ďalšej možnosti štúdia. A samozrejme veľké ďakujem za reprezentáciu školy.

      FOTOGALÉRIA FOTOGALÉRIA FESTO

      „Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“ - Obrázok 1„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“ - Obrázok 2

      Ing. Lucia Vojčíková