• Netradičné vyučovanie
     • Netradičné vyučovanie

     •            Dňa 30.1.2017 sa žiaci druhého ročníka odbor mechanik mechatronik a tretieho ročníka odbor hutník operátor SSOŠH ŽP zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia so sídlom v Žiari nad Hronom. Žiakom po oboznámení s bezpečnosťou boli pri vstupe na prevádzky  pridelené ochranné prostriedky. Sprevádzajúci inštruktori nám predstavili jednotlivé výrobné oddelenia : jadrovňa, odlievanie, apretovňa, automatická linka CNC strojov.

      Celá exkurzia obohatila  teoretické poznatky  z oblasti zlievarenstva, odlievania a mechanického opracovania výrobkov o pohľad  na výrobu dielov karosérie resp. komponentov do alternatívnych pohonov budúcich automobilov ( hliníkové bloky motorov).

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

      Žiaci sú radi, že videli danú problematiku v praxi.

      p. Honková, Bandošová

    • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....
     • Ktorí sa zúčastnili – videli, ostatným aspoň opíšeme a ukážeme na fotkách.....

     • 1.       Žiaci Kindernay, Pompura, Kürty, Siman, Belko, Poliak, Takáč spolu s p. Flaškom, p. Králikom, žiakom zo základných škôl a ich rodičom predviedli ukážky praktických úloh, ktoré sa vyučujú v odbornej učebni elektropneumatiky a mechatroniky. Pozornosť bola venovaná praktickým ukážkam zapojení pneumatických, hydraulických a elektropneumatických obvodov, návrhu riadiacich obvodov simulujúcich funkciu hydraulickej nožnice, lisu. Žiak Belko predviedol simuláciu činnosti samopalu v rôznych režimoch strelby.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/8

      2.       Žiaci II.B spolu s p. Hudíkovou sa v multimediálnej učebni venovali konverzácií v nemeckom jazyku a súčasne konkrétnymi možnosťami preverovania vedomosti netradičnými formami.

      3.       Žiaci II.B pripravujúci sa na maturitné skúšky z anglického jazyka sa spolu s p. Sujovou venovali aktivačným hrám na hodinách anglického jazyka.

      4.       Žiaci Hlásnik, Lepko, Malega, Valigura, Pacek, Caban v učebni metrológia spolu s p. Honkovou zasvätili návštevníkov v oblasti merania tvrdosti ocele. Okrem merania tvrdomerom pozorovali aj mikroštruktúru ocele na monitore PC, ktorý je prepojený s daným meracím prístrojom. Veľkú pozornosť si získala novozakúpená 3D tlačiareň.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/10

      5.       V elektrolaboratóriu si pripravili žiaci Brzko, Putnok ukážky súčasne prebiehajúceho projektu TECHPEDIA a to učebné texty, pracovné listy a online testy z predpísaných tém zahrňujúcich učebné osnovy predmetov so zameraním na elektrotechniku. Ďalší projekt pod názvom Grafické systémy v odbornom vzdelávaní priniesol pre školu programovací prostriedok PROMOTIC, ktorý Na konkrétnych príkladoch vizualizácie technologických procesov návštevníkom predstavili žiaci Jančiar a Patráš. Posledná dvojica Dekrét a Ťažký vymenili konkrétne meracie prístroje za počítač a softver MULTISIM, na ktorom simulovali jednoduché elektrické merania a základné zákony elektrotechniky. Okrem toho prezentovali aj vyučujúcimi vytvorené učebné texty pre elektropredmety.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/7

      6.       Meranie pokračovalo aj v učebni strojárskych predmetov, kde už žiaci prvého ročníka odboru obrábač kovov spolu s p. Pôbišom ukázali jednoduché strojárske merania. Potenciálni žiaci našej školy okrem merania prejavili záujem o konkrétny obsah odborných strojárskych predmetov a ich ďalšie uplatnenie spolu s benefitmi tohto štúdia.

      https://skolyzp.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=7#gallery/14
       

      7.       Vestibul sa premenil na automobilový trenažér a p. Zákalicky spolu so žiakmi Muránskym a Bodnárikom mali pod palcom všetkých motoristov, ktorí si jednoducho mohli zajazdiť.

       

      8.       Priestory dielní sa prezentovali formou štyroch skupín :

      a.        II.A odbor – mechanik strojov a zariadení, hutník operátor spoločne s p. Fraňom, p. Kňazovickým mali na svedomí ukážky kovania

      b.       III.D odbor – obrábač kovov s p. Hruškom programovali CNC stroje

      c.        III.C odbor – mechanik mechatronik s p. Kánom prezentovali stavebné roboty

      d.       II.A odbor – mechanik strojov a zariadení s p. Piatrovom oboznámili prítomných s prácou na sústruhu, kde z obrobku vytvorili jednoduchý svietnik.

      https://skolyzp.edupage.org/album/?#gallery/11

      A na záver?

      Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Veríme, že naše priestory a ukážky činností žiakov pozitívne ovplynia Vaše rozhodnutie pre štúdium na našej škole. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • „Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“   G. B. Shaw

      Miesto konania: CVČ – JUNIOR, SOŠ IT, Banská Bystrica

      Charakteristika : OĽP je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. Je založená na systematickej práci so žiačkami a žiakmi a organizuje sa každoročne ako postupová súťaž. Ďalšie informácie o tomto type súťaže na http://olp.sk/

      Našu školu reprezentoval Daniel Jacko žiak tretieho ročníka. Umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Jeho súťaženie v dvoch častiach pozostávalo z testu, v ktorom získal 51 bodov a téz za ktorú dostal 55 bodov. Spolu dosiahol 106 bodov a tretie miesto keď mu na prvého chýbali len tri body.

      Za reprezentáciu školy mu patrí poďakovanie.

      No jeho súťaženie v tejto oblasti nekončí, pokračuje svojím postupom na celoslovenské kolo menovanej olympiády. Je pre ním ešte kus práce, do ktorej mu prajeme elán a dobre píšuce pero na ním zvolenú tému.

      p. Jirmer

    • Prednáška amerického experta Christiana Piccioliniho na tému extremizmus.
     • Prednáška amerického experta Christiana Piccioliniho na tému extremizmus.

     • Jazykovo zdatní študenti sa dňa 8. februára 2017 zúčastnili prednášky amerického experta  Christiana Piccioliniho na tému extremizmus. Prednáška sa konala v kine Mostár v Brezne. Prednášajúci so zúčastnenými komunikoval v anglickom jazyku. 

      Christian Picciolini ako tinedzer sám podľahol verbovaniu skinheadskeho hnutia v Chicagu a dodnes sa zmieruje s následkami svojich činov. Dnes po celom svete prednaša a vysvetľuje mladým ľudom, prečo násilie nič nerieši a aké sú úskalia extrémistickych hnutí.  

      Podobnu akciu s panom Picciolinim sme robili uz v maji tohto roku v Banskej Bystrici v Muzeu SNP, kde sa prednaska stretla s velkym zaujmom zo strany ziakov i ucitelov. Fotky z podujatia si mozete pozriet tu.

      p. Sujová

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Dňa 2. februára 2017 sa študenti spolu s vyučujúcimi a majstrami odbornej výchovy prezentovali svojou činnosťou, ktorú každodenne realizujú na pôde školy a tým nadobúdajú vedomosti a zručnosti potrebné pre ich budúce povolanie.

      Povedali o nás:

      http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/skolach-zeleziarni-otvorili-dvere/

      Sme radi, že ste prišli, a budeme ešte radšej keď všetko čo sa Vám u nás páčilo budete šíriť ďalej. Tešíme sa na ďalšiu návštevu............