• Súťaž žiakov základných škôl ,,Zručný mladý Horehronec“
     • Súťaž žiakov základných škôl ,,Zručný mladý Horehronec“

     • Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a Železiarne Podbrezová a.s. usporiadali dňa 9.decembra 2016 súťaž technických zručností žiakov základných škôl druhého stupňa pod názvom ,,Zručný mladý Horehronec“. Súťaž otvorili generálny riaditeľ súkromných stredných škôl Ing. Jaroslav Mačejovský a riaditeľ SSOŠH ŽP Ing. Ivan Majer. Zorganizovaním tejto súťaže sme sa zapojili do aktivít v rámci Európskeho týždňa odborných zručností na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom podujatí organizovaných v celej Európe. Umožnilo nám to:

      • využiť spoločnú značku v podobe vizuálnej identity a sloganu Európsky týždeň odborných zručností – Objav svoj talent;
      • byť súčasťou širšej siete jednotlivcov a organizácií presadzu­júcich odborné vzdelávanie a prípravu;
      • získať väčšiu publicitu a záujem o činnosť, ktorú vykonávame v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;
      • zabezpečiť širšiu viditeľnosť našej činnosti, lebo naše poduja­tie je propagované na webovej mape, ktorú zve­rejňuje Európska komisia;
      • usmerniť pozornosť žiakov základných škôl na štúdium na našej škole.

      Na súťaž sa prihlásilo 11 základných škôl z regiónu po dvoch žiakoch a súťažili v dvoch kategóriách a to družstvách a v jednotlivcoch z praktickej  a teoretickej časti. V praktickej časti jednotlivcov bolo treba nakresliť a ručne vyrezať požadované tvary výrobku podľa výkresovej dokumentácie a odmerať rozmery súčiastky, v súťaži družstiev bola montáž stavebnice MERKUR na čas. V teoretickej časti žiaci odpovedali na testové otázky z matematiky a fyziky na PC.

      Súťažilo sa o zaujímavé vecné ceny pre jednotlivcov aj pre víťazné družstvá, ktoré získali pre svoju školu sadu náradia. Všetci žiaci dostali tričká, v ktorých súťažili a diplomy za aktívnu účasť. Výsledky súťaže v kategórii jednotlivci: 

      1.miesto   MATEJ MAJER   (Základná škola s MŠ, T.G. Masaryka Ľubietová), ,,Zručný mladý Horehronec“

      2.miesto   Tomáš Oravkin   (Základná škola Heľpa)

      3.miesto   Radoslav Lopušný (Základná škola Beňuš)

      Výsledky súťaže v kategórii družstvá: 

      1.miesto  Základná škola s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová (Matej Majer, Adam Zajac)   

      2.miesto  Základná škola Polomka (Samuel Maruškin, Lukáš Jankov)

      3.miesto  Základná škola, Čierny Balog - Jánošovka (Patrik Giertl, Edo Tomkuliak)

      Kým žiaci súťažili, pre pedagogický dozor jedenástim učiteľom základných škôl sme pripravili exkurziu do hutníckeho múzea a na výrobu ocele v Železiarňach Podbrezová a.s. Po prestávke na obed sa učitelia oboznámili s výbornými podmienkami teoretického a praktického vyučovania na našej škole.

      FOTOGRAFIE

      Súťaž žiakov základných škôl ,,Zručný mladý Horehronec“ - Obrázok 1            Súťaž žiakov základných škôl ,,Zručný mladý Horehronec“ - Obrázok 2              Súťaž žiakov základných škôl ,,Zručný mladý Horehronec“ - Obrázok 3

    • Olympiáda z angličtiny
     • Olympiáda z angličtiny

     • Dňa 24.11.2016 sa uskutočnil 27.ročník Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.  Zúčastnili sa jej žiaci prvého až piateho ročníka. Študenti mali možnosť preveriť si svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka. Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie a čítanie s porozumením. V ústnej časti si žiaci vyskúšali voľný rozhovor a prácu s obrázkom. Súťaže sa zúčastnili deviati žiaci a všetci úspešne absolvovali obidve časti. Na treťom mieste sa umiestnil žiak z IV.C triedy Denis Putnok, na druhom mieste žiak z III.C triedy Daniel Jacko a na prvom mieste sa umiestnil Maroš Benda z I.B triedy, náš najmladší účastník.

    • Snaha sa cení, no hodnotia sa výsledky......
     • Snaha sa cení, no hodnotia sa výsledky......

     • Súčasťou krajského kola XXXIII. ročníka súťaže Zenit v elektronike sa stali aj študenti SSOŠH ŽP. Už niekoľko ročníkov sa súťaži v dvoch kategóriach. Do kategórie A patria starší žiaci z 3. a 4. ročníkov, našu školu reprezentoval žiak Miroslav Antal tretiak odboru mechanik mechatronik. Mladších žiakov 1. a 2. ročníka kategórie B zastupoval druhák Dominik Géč rovnakého odboru. Súťaž sa konala na pôde SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici dňa 1. decembra 2016.

      Študenti sa riadili podľa organizačno-technických pokynov v zmysle Smernice Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR č. 6/2013. Po úvodných slovách riaditeľa školy a organizačných pokynov sa spoločne pustili do prvej teoretickej časti. Táto bola realizovaná testom s 30-timi otázkami z elektrotechiky a elektroniky s jednoznačnou odpoveďou z výberu 4-och možností. Za každú správnu odpoveď si na svoje konto pripísali po jednom bode.

      V druhej praktickej časti si mohli maximálne pripočítať 90 bodov. Tieto boli rozdelené nasledovne:  za správny návrh plošného spoja 20 bodov, za kvalitu spájkovania 15 bodov, 5 bodov za čistotu prevedenia a posledných 50 bodov za funkčnosť celého výrobku. Úlohou bolo vytvorenie „Elektornického rozhodcu“, podľa predloženej schémy zapojenia. Je to vlastne zapojenie, ktoré pomáha pri ťažkých rozhodnutiach typu ÁNO alebo NIE. Po stlačení tlačidla začnú striedavo blikať červená a zelená LED, pričom rýchlosť blikania sa postupne spomaľuje, až nakoniec ostane svietiť len jedna odpoveď. Následne po pár sekundách zapojenie samo vypne. Návrh plošného spoja naši študenti realizovali pomocou programu EAGLE. Museli sa dosť potrápiť s knižnicami, ktoré slúžia na výber púzdier jednotlivých pasívnych a aktívnych súčiastok. Keďže máme len demo verzie, je potrebné pre budúcnosť tento stav zmeniť ak chceme pokračovať v takomto type súťaží.

      Našim žiakom sa nepodarilo dané zapojenie oživiť. Svoje chyby nedokázali v časovom limite odstrániť a tým sa neprebojovali na popredné miesta. I napriek tomu je to  veľmi krásny výsledok, pretože bojovali so svojími rovesníkmi z takých škôl ako je SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici, SOŠ informačných technológii Banská Bystrica, SOŠ G. Viesta č.6 Revúca, SOŠ technická Lučenec, SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota, SOŠ technická v Žiari nad Hronom.

      Podarilo sa nám zo cťou reprezentovať školu a na budúci rok sa pokúsime obsadiť popredné miesta.

      Lucia Vojčíková učiteľka odborných predmetov

      Miroslav Antal: Je to pre mňa nová skúsenosť a samozrejme je to iné ako súťažiť na pôde školy. Budem potrebovať venovať väčšiu pozornosť práci s EAGLE, aby som neostal zaskočený, ako sa to stalo na tohoročnom krajskom kole súťaži.

      Dominik Géč: Mrzí ma, že výrobok nebol funkčný. Moja snaha na nájdenie chyby bola veľká, no nepodarilo sa mi to v časovom limite. Budúci rok, ak sa mi podarí dostať sa na krajské kolo, rád by som sa umiestnil na popredných miestach. Už teraz viem, ktoré medzery musím doplniť.

      Lucia Vojčíková učiteľ odborných predmetov: Som veľmi rada, že máme takých šikovných študentov a ďakujem im za reprezentáciu školy na takejto môjmu srdcu blízkej súťaži. Je naozaj veľmi príjemný pocit, keď naše úsilie dokážu naši študenti takto zúročiť.