• Pravidlá a podmienky dištančného vzdelávania v prípade uloženia opatrenia na predchádzanie ochoreniam alebo obmedzenia prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež nariadeného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v školskom roku 2021/2022

     • Nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím ministerstva školstva môže dôjsť k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede, kde sa vyskytla osoba pozitívne testovaná na COVID – 19, alebo celkovému obmedzeniu prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež. V týchto prípadoch prechádza trieda alebo celá škola na dištančné vzdelávanie.

      Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený na stránke školy a v aplikácii EduPage. Vyučujúci jednotlivých predmetov vyučujú vybrané hodiny on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams. Hodiny, ktoré budú vyučované online označí vyučujúci v rozvrhu hodín piktogramom s kamerou a vloží prepojenie na vstup do online hodiny aspoň dva dni pred konaním online hodiny. Na ostatné hodiny, ktoré nebudú vyučované on-line, vyučujúci zadá pokyny a úlohy na samostatnú prácu.

      Minimálny počet online hodín z daného predmetu závisí od jeho týždennej hodinovej dotácie nasledovne:

      • 1 – 2-hodinová dotácia predmetu teoretického vyučovania: 1 online hodina za týždeň,
      • 3 – 4-hodinová dotácia predmetu teoretického vyučovania: 2 online hodiny za týždeň,
      • aspoň 5-hodinová dotácia predmetu teoretického vyučovania: 3 online hodiny za týždeň,
      • odborný výcvik: 2 online hodiny v každom dni trvania odborného výcviku.

      Žiaci pri online výučbe cudzích jazykoch môžu byť rozdelení vyučujúcim na menšie skupinky. Predmety etická výchova/náboženská výchova môžu prebiehať dištančne bez realizácie online hodín.

      Žiaci počas online vyučovania môžu byť kedykoľvek vyzvaní na zapnutie si mikrofónu alebo web kamery (prezentácia, preskúšanie, test,...).

      Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých vyučovacích predmetov počas dištančného vzdelávania sa riadi podľa platného školského poriadku.

      Žiak, ktorý sa nemôže zúčastniť online vyučovania, jeho povinnosťou je v zmysle školského poriadku ospravedlniť sa triednemu učiteľovi najneskôr pred začatím vyučovania v danom dni. Žiakom budú poznámky, úlohy a zadania zasielané len v čase, kedy majú daný predmet v rozvrhu hodín, v primeranom množstve a rozsahu. Pri zadaných úlohách je potrebné sledovať aj termín a čas určený na ich odovzdanie. Ak učiteľ nestanoví konkrétny dátum a čas odovzdania, vypracujú žiaci zadané úlohy najneskôr do ďalšej vyučovacej hodiny daného predmetu. Pri vyučovaní jednotlivých predmetov žiadame o dodržiavanie pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek otázok žiak, resp. rodič kontaktuje v prvom rade konkrétneho vyučujúceho, poprípade triedneho učiteľa.

       

      Podbrezová 1. december 2021                                                                                    Vedenie SSŠ ŽP

     • Zbierka "Biela pastelka"

     • Dňa 18.9.2020 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka "Biela pastelka" na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto zbierku.

      Do galérie Zbierka "Biela pastelka" (18.09.2020) boli pridané fotografie.

     • Odovzdávanie výučných listov

     • Ďalší absolventi školy – absolventi učebného odboru si prevzali 2. júna výučné listy. V odbore obrábač kovov sa tento školský rok vyučilo 11 žiakov. K úspešnému ukončeniu im zablahoželali triedny učiteľ Ing. Juraj Pôbiš, riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková a členka predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP Ing. Mária Niklová.

      Do galérie Odovzdávanie výučných listov (02.06.2020) boli pridané fotografie.

     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • 45 absovetnov študijných odborov si 22. mája 2020 prevzalo z rúk triedneho učiteľa maturitné vysvedčenie a výučný list. K úspešnému ukončeniu im zablahoželali aj zástupcovia zriaďovateľa – členovia predstavenstva Ing. Mária Niklová a Ing. Marian Kurčík. Najlepším žiakom maturitných ročníkov sa stal Adam Klement, ktorému Ing. Kurčík odovzdal ocenenie – náramok s diamantom od spoločnosti ALO diamonds.

      Do galérie Odovzdávanie maturitných vysvedčení (22.05.2020) boli pridané fotografie.

     • Výzva pre študentov!

     • Milí študenti,

      nasledujúce dva týždne Vám budú prostredníctvom portálu Edupage zasielané od vyučujúcich  zadania, pokyny a úlohy, ktoré budú následne hodnotené. Rešpektujte preto prosím zverejnené pokyny a dodržujte termíny plnenia úloh/testov. Zvlášť vyzývame maturantov, aby tento čas využili naozaj zodpovedne k príprave na maturitnú skúšku. Priebežne preto prosím sledujte komunikáciu  a oznamy na portály Edupage.  

      !!!V prípade potvrdenia pozitívneho nálezu na koronavírusu COVID – 19 ste povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť Vášmu triednemu učiteľovi!!!

      DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení. Správajte sa zodpovedne!

      Verím, že sa situácia a aj vďaka nášmu zodpovednému prístupu čoskoro upokojí a bez ďalších obmedzení úspešne ukončíme školský rok.

      Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka školy 

     • Dôležité upozornenie!!!

     • Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

      V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom. Upozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSŠ ŽP.

      Usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

       

     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Dávid Štubniak, Tomáš Ľupták, Adam Valašťan a Andrej Kuvik sa po postupe z okresného zúčastnili krajského kola v stolnom tenise. Napriek veľkej snahe nám len o malý kúsok ušlo semifinále čo by bol veľký úspech po dlhých rokoch. Tak snáď o rok. Ďakujeme za reprezentáciu.

     • Ďalší vynikajúci výsledok v školskom futsale!

     • Chlapci našej SSŠ ŽP dokázali zvíťaziť v silne obsadenom turnaji na Majstrovstvách kraja, ktoré sa konali v utorok 18.2.2020 v Detvianskej športovej hale. Turnaja sa zúčastnilo 6 víťazných družstiev z regiónov a do celoslovenského finále mohol postúpiť iba víťaz. Hralo sa v dvoch základných skupinách po tri družstvá, z toho prvý dvaja postúpili do semifinále a hrali na kríž víťaz A skupiny proti druhému z B skupiny a naopak, víťaz B skupiny proti druhému z A skupiny. Pričom víťazi semifinále postúpili do finále a porazení hrali o 3. miesto. Skupinu sa nám podarilo vyhrať, porazili sme postupne obidvoch súperov, najprv domácu Detvu 1:5 a neskôr aj silné Gymnázium A. Sládkoviča z BB 4:3. V semifinále sme sa stretli s družstvom Gymnázium Žiar nad Hronom, ktorých sme porazili 5:2. Keďže v druhom semifinále  vyhrali gymnazisti  A. Sládkoviča z BB nad futsalistami z Kremničky 6:3, vo finále sme po druhýkrát nastúpili proti ťažkému súperovi. Predpokladal sa ťažký súboj, pretože pri našej výhre v skupine sme dva razy museli súpera doťahovať, keďže vyhrával 2:1 a 3:2, no priebeh finále bol  iný. Od začiatku sme na detvianskej palubovke dominovali a súperovi sme ušli až na 4:1. V závere sme inkasovali ešte jeden gól, ale celkových 4:2 , víťazstvo s turnaji bez porážky a postup na Majstrovstvá SR bolo sladkých. Ďakujeme chlapcom za krásny prístup a bojovnosť a blahoželáme k úspechu!

     • Okresné kolo žiakov SŠ v stolnom tenise

     • Žiaci SSŠ ŽP úspešne reprezentovali školu na okresnom kole v stolnom tenise, ktoré sa konalo 18. februára 2020 v Gymnáziu Jána Chalupku Brezno. Družstvo v zložení Jakub Hazucha, Andrej Kuvik, David Štubniak a Adam Valašťan si vybojovalo víťazstvom v súťaži postup na krajské kolo. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce športového zápolenia.

     • Kraj v bedmintone

     • Michal Caban a Roland Galčík si po postupe z okresné kola zmerali sily so žiakmi SŠ na krajskom kole vo Zvolene. Nepatrili medzi favoritov ale mali možnosť hrať proti reprezentantom v tomto športe. Aj keď neboli veľmi úspešní a skončili na takmer chvoste rebríčka, zobrali to športovo. Ďakujeme za reprezentáciu.

     • Prehra o jeden kôš...

     • V regionálnom kole v basketbale chlapcov sa stretli 4.2.2020 stredoškoláci v telocvični našej SSŠ ŽP. Finálový zápas sme odohrali proti chlapcom z Gymnázia Martina Kukučína z Revúcej. Zápas sa hral na štyri štvrtiny po 6 minút. Od začiatku to bol súboj o každú jednu loptu a každý jeden kôš. Po záverečnom hvizde rozhodcov domov odchádzal spokojnejší náš súper z Revúckeho gymnázia, ktorému sme podľahli len o jeden kôš 14:12. Chlapcom z našej Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová ďakujeme za reprezentáciu a súperovi držíme palce v krajskom kole. Do krajského kola postúpili bez boja aj naše dievčatá, pretože súperky z Revúcej na zápas nepricestovali.

      Do galérie Regionálne kolo v basketbale (04.02.2020) boli pridané fotografie.