• O projekte

    • Názov projektu:  

     • Získavanie skúseností v susednej krajine

      

     Číslo projektu:                 

     • 2021-1-SK01-KA122-VET-000017680

      

     Grant:                                 

     • 49 594,00 EUR

      

     Termín realizácie:           

     • 1.9.2021 – 31.10.2022

      

     Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania prostredníctvom krátkodobej odbornej stáže v školách v Českej republike a tak posilniť vyhliadky na uplatnenie sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí.

     V rámci projektu chceme realizovať tri stáže žiakov našej školy v partnerských školách v Českej republike, ktorých zameranie je veľmi podobné nášmu a môžu študentom poskytnúť praktickú výučbu na zariadeniach, ktoré naša škola nemá k dispozícii. Spolu sa mobilít zúčastní 28 žiakov s dostatočnými teoretickými a praktickými vedomosťami, ktoré si môžu počas stáže upevniť  a rozšíriť o nové poznatky.

     Očakávame že účasť na mobilite sa adekvátne prejaví na osobnostnom a profesijnom raste absolventov. Zlepšovaním svojich odborných vedomostí, zručností a kompetencií v reálnom pracovnom prostredí a získaním skúseností z pobytu v inom multikultúrnom prostredí, žiaci rozvinú i svoje kľúčové kompetencie, konkrétne schopnosť interaktívne používať nástroje ako jazyk, vedomosti, informácie a technológie; schopnosť nadväzovať vzťahy s inými, kooperovať, zvládať a riešiť konfliktné a problémové situácie; a schopnosť autonómne konať.

     Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP napĺňa cieľ projektu , odzrkadľuje definované potreby, umožňuje zvyšovať kvalitu vzdelávania a zdokonaľovať systém duálneho vzdelávania.

     Stážou v susednej krajine Českej Republike pokračujeme s budovaním a rozvíjaním siete partnerov zo zahraničia v rámci Európskej Únie.

     Vzdelávacie jednotky definované a potvrdené v dokumente ECVET ako:

     • výroba a spracovanie surového železa,
     • technológia výroby a montáže ložísk a
     • automatizácia výrobného procesu zameraná na riadiace systémy PLC,

     umožnia žiakom získať nové poznatky a naučiť sa pracovať s novými technológiami, ktoré sú využívané v zahraničí.

     Projekty Erasmus + sú atraktívnou príležitosťou získania nových znalostí a zručností a zároveň zvyšujú záujem o štúdium ponúkaných odborov.

     Nemenej dôležitým benefitom je možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu doma i v zahraničí a zvýšiť svoje uplatnenie vďaka Europass mobilita preukázateľne potvrdiť získané vedomostí a zručnosti.